EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:106:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 106, 26 март 2021 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 106

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 64
26 март 2021 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2021/524 на Съвета от 22 март 2021 година за подписване, от името на Съюза, на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Ислямска република Пакистан съгласно член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките за всички тарифни квоти, включени в списъка CLXXV на ЕС, вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2021/525 на Комисията от 19 октомври 2020 година за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди ( 1 )

3

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2021/526 на Комисията от 23 октомври 2020 година за поправка на текста на чешки език на Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 за допълнение на Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) ( 1 )

29

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2021/527 на Комисията от 15 декември 2020 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 на Комисията по отношение на праговете за седмичните доклади за позициите ( 1 )

30

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2021/528 на Комисията от 16 декември 2020 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на минималното информационно съдържание на документа, който трябва да се публикува за освобождаване от задължението за публикуване на проспект във връзка с поглъщане чрез предложение за замяна, сливане или разделяне ( 1 )

32

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2021/529 на Комисията от 18 декември 2020 година за установяване на регулаторни технически стандарти за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/583 по отношение на коригирането на праговете на ликвидност и процентилите на сделките, използвани за определяне на специфичния за съответния инструмент размер, приложим за някои недялови инструменти ( 1 )

47

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/530 на Комисията от 22 март 2021 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

49

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/531 на Комисията от 22 март 2021 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

52

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/532 на Комисията от 22 март 2021 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

55

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/533 на Комисията от 24 март 2021 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95 по отношение на фиксирането на представителните цени в секторите на птичето месо и яйцата, както и за яйчния албумин

58

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2021/534 на Комисията от 24 март 2021 година за определяне дали мярката, предприета от Германия за забрана на пускането на пазара на модел асансьор, произведен от Orona, е оправдана или не в съответствие с член 39, параграф 1 от Директива 2014/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2021) 1863)  ( 1 )

60

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/453 на Комисията от 15 март 2021 година за определяне на технически стандарти за изпълнение за прилагането на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специалните изисквания за отчетност за пазарния риск ( OB L 89, 16.3.2021 г. )

71

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top