EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:425:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 425, 16 декември 2020 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 425

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 63
16 декември 2020 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2095 на Комисията от 9 декември 2020 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в продуктовата спецификация на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания („Aceite de la Comunitat Valenciana“ (ЗНП)

1

 

*

Регламент (ЕС) 2020/2096 на Комисията от 15 декември 2020 година за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на канцерогенните, мутагенните или токсичните за репродукцията (CMR) вещества, изделията в обхвата на Регламент (ЕС) 2017/745 на Европейския парламент и на Съвета, устойчивите органични замърсители, някои течни вещества или смеси, нонилфенола и методите за изпитване за азобагрила ( 1 )

3

 

*

Регламент (ЕС) 2020/2097 на Комисията от 15 декември 2020 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета, във връзка с Международен стандарт за финансово отчитане 4 ( 1 )

10

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2098 на Комисията от 15 декември 2020 година за започване на преглед на регламенти за изпълнение (ЕС) № 443/2011 и (ЕС) № 444/2011 на Съвета за разширяване на обхвата съответно на окончателното изравнително мито и окончателното антидъмпингово мито върху вноса на биодизел, изпращан от Канада, деклариран или не с произход от Канада, с цел проучване на възможността за освобождаване от посочените мерки на един канадски производител износител, отмяна на антидъмпинговото мито по отношение на вноса от посочения производител износител и въвеждане на регистрационен режим за вноса от този производител износител

13

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2099 на Комисията от 15 декември 2020 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/386 по отношение на конкретните правила за пропорционалното разпределяне на тарифните квоти, по отношение на които периодът на квотата е в ход към датата на прилагане на член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/216 на Европейския парламент и на Съвета

19

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2100 на Комисията от 15 декември 2020 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на амониев нитрат с произход от Русия след преглед с оглед изтичане на срока на действие съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета

21

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2101 на Комисията от 15 декември 2020 година за подновяване на одобрението на активното вещество кизелгур (инфузорна пръст) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

79

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2102 на Комисията от 15 декември 2020 година за одобряване на извършваните от Обединеното кралство проверки за съответствие с пазарните стандарти за плодове и зеленчуци и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци

84

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2103 на Комисията от 15 декември 2020 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1295/2008 относно вноса на хмел от трети страни

87

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2104 на Комисията от 15 декември 2020 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаване на срока на одобрението на активното вещество парафиново масло ( 1 )

93

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2105 на Комисията от 15 декември 2020 година за подновяване на одобрението на активното вещество етоксазол като кандидат за замяна в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

96

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2020/2106 на Комисията от 14 декември 2020 година относно защитна мярка, предприета от Финландия в съответствие с Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, за забрана на пускането на пазара на вътрецехов подемен кран за двигатели на дружеството Biltema Nordic Services, с номер на модел 15-371, произвеждан от Biltema Nordic Services AB и разпространяван на финландския пазар от Biltema Suomi Oy (нотифицирано под номер С(2020) 8781)  ( 1 )

101

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2020/2107 на Комисията от 14 декември 2020 година за изменение на Решение 2007/25/ЕО по отношение на срока на неговото прилагане (нотифицирано под номер C(2020)8789)  ( 1 )

103

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top