EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:328:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 328, 18 декември 2019 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 328

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
18 декември 2019 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2019/2160 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на експозициите под формата на покрити облигации ( 1 )

1

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива (ЕС) 2019/2161 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и на директиви 98/6/ЕО, 2005/29/ЕО и 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на по-доброто прилагане и модернизирането на правилата за защита на потребителите в Съюза ( 2 )

7

 

*

Директива (ЕС) 2019/2162 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях и за изменение на директиви 2009/65/ЕО и 2014/59/ЕС ( 2 )

29

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2163 на Комисията от 17 декември 2019 година за определяне на критичните обеми за 2020 и 2021 г., за целите на евентуалното прилагане на допълнителни вносни мита върху някои плодове и зеленчуци

58

 

*

Регламент за Изпълнение (ЕС) 2019/2164 на Комисията от 17 декември 2019 година за изменение на Регламент (ЕО) № 889/2008 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола ( 2 )

61

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2165 на Комисията от 17 декември 2019 година за разрешаване, в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета, на промяна в спецификациите на новата храна масло от семена на кориандър, получено от Coriandrum sativum, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на Комисията ( 2 )

81

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за Изпълнение (ЕС) 2019/2166 на Комисията от 16 декември 2019 година за изменение на Решение за изпълнение 2014/908/ЕС по отношение на включването на Сърбия и Южна Корея в списъците на трети държави и територии, чиито надзорни и регулаторни изисквания се считат за равностойни за целите на третирането на експозиции в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета ( 2 )

84

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/2167 на Комисията от 17 декември 2019 година за одобряване на стратегическия план за мрежата във връзка с мрежовите функции за управление на въздушното движение в единното европейско небе за периода 2020—2029 г.

89

 

*

Решение за изпълнение (EC) 2019/2168 на Комисията от 17 декември 2019 година относно назначаването на председателя, на членовете и на техните заместници в управителния съвет на мрежата, както и на членовете и на техните заместници в европейското звено за координация при кризи в авиацията за мрежовите функции за управление на въздушното движение за третия референтен период 2020—2024 г.

90

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/2169 на Комисията от 17 декември 2019 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки (нотифицирано под номер C(2019) 9369)  ( 2 )

97

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1715 на Комисията от 30 септември 2019 година за определяне на правила за функционирането на системата за управление на информацията относно официалния контрол и нейните компоненти („Регламент за IМSOC“) ( OB L 261, 14.10.2019 г. )

120

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

 

(2)   текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top