EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:318:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 318, 10 декември 2019 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 318

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
10 декември 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2101 на Съвета от 9 декември 2019 година за прилагане на член 9 от Регламент (ЕО) № 1183/2005 за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу лица, нарушаващи оръжейното ембарго по отношение на Демократична република Конго

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2102 на Комисията от 27 ноември 2019 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2452 по отношение на оповестяването на информацията, използвана при изчисляването на корекцията за способността на отсрочените данъци да покриват загуби ( 1 )

6

 

*

Регламент За Изпълнение (ЕС) 2019/2103 на Комисията от 27 ноември 2019 година за изменение и поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2450 за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на образците за предоставяне на информация на надзорните органи съгласно Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

13

 

*

Регламент (ЕС) 2019/2104 на Комисията от 29 ноември 2019 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с международни счетоводни стандарти 1 и 8 ( 1 )

74

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2105 на Комисията от 9 декември 2019 година за изменение на Регламент (ЕО) № 474/2006 по отношение на списъка на въздушните превозвачи, на които са наложени оперативна забрана или операционни ограничения в границите на Съюза ( 1 )

79

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2019/2106 на Съвета от 21 ноември 2019 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет, създаден съгласно Споразумението между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за свързване на техните системи за търговия с емисии на парникови газове, по отношение на изменението на приложения I и II към споразумението

96

 

*

Решение (ЕС) 2019/2107 на Съвета от 28 ноември 2019 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвета на Международната организация за гражданско въздухоплаване във връзка с преразглеждането на глава 9 от приложение 9 („Улесняване“) към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване с цел установяване на стандарти и препоръчителни практики относно резервационните данни на пътниците

117

 

*

Решение (ОВППС) 2019/2108 на Съвета от 9 декември 2019 година в подкрепа на укрепването на биологичната безопасност и сигурност в Латинска Америка в съответствие с изпълнението на Резолюция 1540 (2004) на Съвета за сигурност на ООН относно неразпространението на оръжия за масово унищожение и средствата за доставянето им

123

 

*

Решение (ОВППС) 2019/2109 на Съвета от 9 декември 2019 година за изменение на Решение 2010/788/ОВППС относно ограничителни мерки по отношение на Демократична република Конго

134

 

*

Решение (ОВППС) 2019/2110 на Съвета от 9 декември 2019 година относно консултативна мисия на Европейския съюз по линия на ОПСО в Централноафриканската република (EUAM RCA)

141

 

*

Решение (ОВППС) 2019/2111 на Съвета от 9 декември 2019 година в подкрепа на дейността на SEESAC по разоръжаване и контрол над въоръженията в Югоизточна Европа за намаляване на заплахата от незаконни малки оръжия и леки въоръжения и боеприпаси за тях

147

 

*

Решение (ОВППС) 2019/2112 на Съвета от 9 декември 2019 година за изменение на Решение (ОВППС) 2017/2303 в подкрепа на непрекъснатото прилагане на Резолюция 2118 (2013) на Съвета за сигурност на ООН и на Решение EC-M-33/DEC.1 на Изпълнителния съвет на ОЗХО относно унищожаването на сирийските химически оръжия в рамките на изпълнението на Стратегията на ЕС срещу разпространението на оръжия за масово унищожение

159

 

*

Решение (ОВППС) 2019/2113 на Съвета от 9 декември 2019 година за изменение на Решение (ОВППС) 2016/2356 в подкрепа на дейността на SEESAC по разоръжаване и контрол на оръжията в Югоизточна Европа в рамките на стратегията на ЕС за борба с незаконното натрупване и трафика на МОЛВ и боеприпаси за тях

161

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/2114 на Комисията от 6 декември 2019 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки (нотифицирано под номер С(2019) 8891)  ( 1 )

163

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Решение за изпълнение (ЕС) 2019/451 на Комисията от 19 март 2019 година относно хармонизираните стандарти за строителни продукти, изготвени по силата на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета ( OB L 077, 20.3.2019 г. )

185

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top