EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:313:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 313, 4 декември 2019 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 313

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
4 декември 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2019/2025 на Съвета от 18 ноември 2019 година относно подписването от името на Европейския съюз и временното прилагане на Протокола за изменение на Международната конвенция за опазване на рибата тон в Атлантическия океан

1

 

*

Протокол за изменение на Международната конвенция за опазване на рибата тон в Атлантическия океан

3

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2026 на Съвета от 21 ноември 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) № 282/2011 по отношение на доставките на стоки или услуги, предоставяни за улеснение чрез електронен интерфейс, и специалните режими за данъчнозадължени лица, предоставящи услуги на данъчно незадължени лица, извършващи дистанционни продажби на стоки и някои вътрешни доставки на стоки

14

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2027 на Комисията от 28 ноември 2019 година за дерогация от регламенти (ЕО) № 2305/2003, (ЕО) № 969/2006, (ЕО) № 1067/2008, регламенти за изпълнение (ЕС) 2015/2081 и (ЕС) 2017/2200, Регламент (ЕО) № 1964/2006, Регламент за изпълнение (ЕС) № 480/2012 и Регламент (ЕО) № 1918/2006 по отношение на датите за подаване на заявления и за издаване на лицензии за внос през 2020 г. в рамките на тарифните квоти за зърнени храни, ориз и маслиново масло

28

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2028 на Комисията от 29 ноември 2019 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1799 по отношение на таблиците за съотнасянето, в които се посочва съответствието между оценките на кредитния риск на агенциите за външна кредитна оценка и степените на кредитно качество, определени в Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

34

 

*

Регламент За Изпълнение (ЕС) 2019/2029 на Комисията от 29 ноември 2019 година за издаване на разрешение на Съюза за единичен биоцид „Дезинфектант CVAS на основата на пропан-2-ол“ ( 1 )

41

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2030 на Комисията от 29 ноември 2019 година за предоставяне на разрешение на Съюза за групата биоциди „Pal IPA Product Family“ ( 1 )

51

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/2031 на Комисията от 12 ноември 2019 година за установяване на заключенията за най-добрите налични техники (НДНТ) за отраслите за производство на храни, напитки и млечни продукти съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2019) 7989)  ( 1 )

60

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/2032 на Комисията от 26 ноември 2019 година за установяване на мерки за предотвратяване на въвеждането и разпространението в Съюза на Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell (преди Gibberella circinata) и за отмяна на Решение 2007/433/ЕО (нотифицирано под номер C(2019) 8359)

94

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top