Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:270:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 270, 24 октомври 2019 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 270

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
24 октомври 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2019/17552019/… на Комисията от 8 август 2019 година за изменение на приложенията към Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS)

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1756 на Комисията от 23 октомври 2019 година за изменение на приложение V към Регламент (ЕО) № 136/2004 по отношение на включването на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия в списъка на третите държави, от които е разрешено въвеждането в Съюза на пратки със сено и слама ( 1 )

57

 

*

Регламент за Изпълнение (ЕС) 2019/1757 на Комисията от 23 октомври 2019 година за изменение на приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/659 по отношение на включването на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и на териториите, зависими от Британската корона, в списъка на третите държави и части от територията на трети държави, от които е разрешено въвеждането в Съюза на живи еднокопитни животни и на сперма, яйцеклетки и ембриони от еднокопитни животни ( 1 )

60

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1758 на Комисията от 23 октомври 2019 година за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 1251/2008 по отношение на включването на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и на териториите, зависими от Британската корона, в списъка на третите държави, териториите, зоните или компартментите, от които е разрешено въвеждането в Европейския съюз на пратки с аквакултури ( 1 )

63

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1759 на Комисията от 23 октомври 2019 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕС) № 605/2010 по отношение на включването на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и на териториите, зависими от Британската корона, в списъка на третите държави или части от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на пратки със сурово мляко, млечни продукти, коластра и продукти от коластра, предназначени за консумация от човека ( 1 )

66

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1760 на Комисията от 23 октомври 2019 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 119/2009 по отношение на включването на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия в списъка на третите държави или части от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на пратки месо от диви животни от семейство зайци, от някои диви сухоземни бозайници и от отглеждани във ферми зайци ( 1 )

69

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1761 на Комисията от 23 октомври 2019 година за изменение на част 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 по отношение на включването на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и на някои от териториите, зависими от Британската корона, в списъка на третите държави, териториите, зоните или компартментите, от които е разрешено въвеждането в Съюза на пратки с домашни птици и продукти от домашни птици ( 1 )

72

 

*

Регламент За Изпълнение (ЕС) 2019/1762 на Комисията от 23 октомври 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) № 206/2010 по отношение на включването на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и на териториите, зависими от Британската корона, в списъка на третите държави, територии или части от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на някои животни и прясно месо ( 1 )

75

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (EС) 2019/1763 на Съвета от 4 октомври 2019 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комисията от технически експерти на Междуправителствената организация за международни железопътни превози (OTIF) по отношение на някои изменения на спецификациите на националните регистри на превозните средства (НРПС) и единните технически предписания — телематичните приложения за товарни превози (ЕДП ТПТП)

79

 

*

Делегирано решение (ЕС) 2019/1764 на Комисията от 14 март 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на приложимите системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на комплектите перила и комплектите парапети, предназначени да се използват в строителството единствено с цел предотвратяване на падания, като при това не са подложени на вертикално натоварване от конструкцията ( 1 )

81

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1765 на Комисията от 22 октомври 2019 година за предвиждане на правила за учредяването, управлението и функционирането на мрежата от национални органи, отговарящи за електронното здравеопазване, и за отмяна на Решение за изпълнение 2011/890/ЕС (нотифицирано под номер С(2019) 7460)  ( 1 )

83

 

*

Решение за изпълнение (EC) 2019/1766 на Комисията от 23 октомври 2019 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2019/436 по отношение на хармонизиран стандарт EN ISO 19085-3:2017 за пробивни и фрезови машини с цифрово програмно управление

94

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1767 на Комисията от 23 октомври 2019 година за изменение на приложения I и III към Решение 2010/472/ЕС по отношение на включването на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия в списъците на третите държави или частите от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на сперма, яйцеклетки и ембриони от животни от рода на овцете и козите (нотифицирано под номер С(2019) 7635)  ( 1 )

97

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1768 на Комисията от 23 октомври 2019 година за изменение на приложение I към Решение 2006/168/ЕО по отношение на включването на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и на някои от териториите, зависими от Британската корона, в списъка на третите държави, от които е разрешено въвеждането в Съюза на ембриони от едър рогат добитък (нотифицирано под номер С(2019) 7636)  ( 1 )

100

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1769 на Комисията от 23 октомври 2019 година за изменение на Решение 2009/821/ЕО по отношение на списъка на граничните инспекционни пунктове и на ветеринарните единици в системата Traces (нотифицирано под номер С(2019) 7637)  ( 1 )

103

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1770 на Комисията от 23 октомври 2019 година за изменение на приложенията към Решение 2006/766/ЕО по отношение на включването на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и на териториите, зависими от Британската корона, в списъка на третите държави, територии или части от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на двучерупчести мекотели, бодлокожи, ципести, морски коремоноги и рибни продукти за консумация от човека (нотифицирано под номер С(2019) 7639)  ( 1 )

107

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1771 на Комисията от 23 октомври 2019 година за изменение на Решение 2011/163/ЕС по отношение на одобряването на плановете, представени от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и териториите, зависими от Британската корона, в съответствие с член 29 от Директива 96/23/ЕО на Съвета (нотифицирано под номер С(2019) 7641)  ( 1 )

110

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1772 на Комисията от 23 октомври 2019 година за изменение на приложение II към Решение 2007/777/ЕО по отношение на включването на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и на териториите, зависими от Британската корона, в списъка на третите държави или частите от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на пратки с определени месни продукти и обработени стомаси, пикочни мехури и черва за консумация от човека (нотифицирано под номер С(2019) 7642)  ( 1 )

113

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1773 на Комисията от 23 октомври 2019 година за изменение на приложението към Решение 2007/453/ЕО по отношение на статуса на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и на териториите, зависими от Британската корона, по отношение на СЕГ (нотифицирано под номер C(2019) 7643)  ( 1 )

116

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1774 на Комисията от 23 октомври 2019 година за изменение на приложение I към Решение 2012/137/ЕС по отношение на включването на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия в списъка на третите държави или частите от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на сперма от домашни животни от рода на свинете (нотифицирано под номер С(2019) 7644)  ( 1 )

120

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1775 на Комисията от 23 октомври 2019 година за изменение на приложение I към Решение за изпълнение 2011/630/ЕС по отношение на включването на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и на някои от териториите, зависими от Британската корона, в списъка на третите държави или частите от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на сперма от домашни животни от рода на едрия рогат добитък (нотифицирано под номер С(2019) 7647)  ( 1 )

123

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top