EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:260:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 260, 11 октомври 2019 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 260

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
11 октомври 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2019/1701 на Комисията от 23 юли 2019 година за изменение на приложения I и V към Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно износа и вноса на опасни химикали ( 1 )

1

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2019/1702 на Комисията от 1 август 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета посредством установяване на списък на приоритетните вредители

8

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1703 на Комисията от 4 октомври 2019 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [„Cidre de Normandie“/„Cidre normand“ (ЗГУ)]

11

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1704 на Комисията от 9 октомври 2019 година за добавяне към риболовните квоти за 2019 г. на определени количества, удържани през 2018 г. съгласно член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 847/96 на Съвета

13

 

*

Делегиран регламентна Комисията (ЕС) 2019/1705 от 10 октомври 2019 година за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) 2019/1197 на Съвета по отношение на сроковете, в които Обединеното кралство ще трябва да изпълни условията за допустимост за финансиране от Съюза след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза

40

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1706 на Комисията от 10 октомври 2019 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/325 на Комисията от 24 февруари 2017 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на прежди с висока здравина от полиестери с произход от Китайската народна република след провеждане на преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките в съответствие с член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета

42

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (EС) 2019/1707 на Съвета от 17 юни 2019 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета по търговия, създаден съгласно Временното споразумение за партньорство между Европейската общност, от една страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от друга страна, по отношение на препоръка за извършване на някои изменения на споразумението, за да се вземат предвид присъединяването на Самоа и бъдещите присъединявания на други тихоокеански островни държави

45

 

*

Решение (ЕС) 2019/1708 на Съвета от 7 октомври 2019 година за определяне на позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Общия съвет на Световната търговска организация, във връзка с приемането на решение за удължаване на срока на действие на освобождаване от задължения в рамките на СТО, позволяващо на Съединените щати да предоставят преференциално тарифно третиране по силата на Закона на САЩ за икономическо възстановяване на Карибския басейн (CBERA)

48

 

*

Решение (ЕС) 2019/1709 на Съвета от 7 октомври 2019 година за определяне на позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Общия съвет на Световната търговска организация, по отношение на приемането на решение за удължаване на срока на действие на освобождаване от задължения в рамките на СТО, позволяващо на развиващите се страни членки да предоставят преференциално тарифно третиране на продукти от най-слаборазвитите страни

50

 

*

Решение (ЕС) 2019/1710 На съвета от 7 октомври 2019 година за назначаване на трима членове и трима заместник-членове, предложени от Кралство Испания, в Комитета на регионите

52

 

*

Решение (ЕС) 2019/1711 На Съвета от 7 октомври 2019 година за назначаване на двама членове и трима заместник-членове, предложени от Кралство Испания, в Комитета на регионите

54

 

*

Решение (ЕС) 2019/1712 на Комисията от 20 юли 2018 година относно държавния заем SA.29198 — (2010/C) (ex 2009/NN), предоставен от Словакия на Železničná Spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. (ZSSK Cargo) (нотифицирано под номер C(2019) 4723)  ( 1 )

56

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1713 на Комисията от 9 октомври 2019 година за определяне на формàта на информацията, предоставяна от държавите членки за целите на докладването относно прилагането на Директива (ЕС) 2015/2193 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2019) 7133) ( 1 )

65

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Решение (ОВППС) 2019/1672 на Съвета от 4 октомври 2019 година относно действие на Европейския съюз в подкрепа на Механизма за проверки и инспекции на ООН в Йемен ( OB L 256, 7.10.2019 г. )

69

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top