Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:259:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 259, 10 октомври 2019 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

Официален вестник

на Европейския съюз

L 259

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62

10 октомври 2019 г.


Съдържание

Страница

 

 

 

 

II Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

*

Делегиран регламент (ЕС) 2019/1689 на Комисията от 29 май 2019 година за поправка на текста на румънски език на Делегиран регламент (ЕС) 2018/1229 за допълване на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за дисциплина при сетълмента (текст от значение за ЕИП)

1


 

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1690 на Комисията от 9 октомври 2019 година за подновяване на одобрението на активното вещество алфа-циперметрин като кандидат за замяна, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (текст от значение за ЕИП)

2


 

 

*

Регламент (ЕС) 2019/1691 на Комисията от 9 октомври 2019 година за изменение на приложение V към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) (текст от значение за ЕИП)

9


 

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1692 на Комисията от 9 октомври 2019 година за прилагането на някои разпоредби за регистрация и обмен на данни, заложени в Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета, след изтичане на крайния срок за регистрацията на въведени вещества (текст от значение за ЕИП)

12


 

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1693 на Комисията от 9 октомври 2019 година за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на стоманени колела с произход от Китайската народна република

15

 

 

РЕШЕНИЯ

*

Решение (ЕС) 2019/1694 на Съвета от 4 октомври 2019 година за назначаване на заместник-член, предложен от Унгария, в Комитета на регионите

58

*

Решение (ЕС) 2019/1695 на Съвета от 4 октомври 2019 година за назначаване на четирима членове и петима заместник-членове, предложени от Кралство Нидерландия, в Комитета на регионите

59

*

Решение (ЕС) 2019/1696 на Съвета от 4 октомври 2019 година за назначаване на един член и петима заместник-членове, предложени от Кралство Испания, в Комитета на регионите

61

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1697 на Съвета от 7 октомври 2019 година за започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Ирландия

63


 

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1698 на Комисията от 9 октомври 2019 година относно европейските стандарти за продукти, изготвени в подкрепа на Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно общата безопасност на продуктите (текст от значение за ЕИП)

65


 

 

III Други актове

 

 

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

*

Делегирано решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 42/19/COL от 17 юни 2019 година за освобождаване на извършването на обществени услуги за автобусен транспорт в Норвегия от прилагането на Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета [2019/...]

75


 

 

I Законодателни актове

*

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1688 на Комисията от 8 октомври 2019 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на смеси от карбамид и амониев нитрат с произход от Русия, Тринидад и Тобаго и Съединените американски щати (Официален вестник на Европейския съюз L 258 от 9 октомври 2019 г.)

86

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват със светъл шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с получер шрифт и се предшестват от звездичка.

Top