EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:187:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 187, 12 юли 2019 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 187

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
12 юли 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2019/1187 на Съвета от 6 юни 2019 година за подписването от името на Европейския съюз и за временното прилагане на някои разпоредби на Споразумението между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за прилагането на някои разпоредби на Решение 2008/615/ПВР на Съвета за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, на Решение 2008/616/ПВР на Съвета за изпълнение на Решение 2008/615/ПВР относно засилването на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, и на приложението към него, както и на Рамково решение 2009/905/ПВР на Съвета относно акредитацията на структури, предоставящи услуги във връзка с криминалистичните анализи и извършващи лабораторни дейности

1

 

 

Споразумение между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за прилагането на някои разпоредби на Решение 2008/615/ПВР на Съвета за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, на Решение 2008/616/ПВР на Съвета за изпълнение на Решение 2008/615/ПВР относно засилването на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, и приложението към него, както и на Рамково решение 2009/905/ПВР на Съвета относно акредитацията на структури, предоставящи услуги във връзка с криминалистичните анализи и извършващи лабораторни дейности

3

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2019/1188 на Комисията от 14 март 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета посредством установяването на класове на експлоатационни показатели за външни щори и сенници по отношение на устойчивостта на натоварване от вятър ( 1 )

11

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1189 на Комисията от 8 юли 2019 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2368/2002 на Съвета относно въвеждане на схема за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес за международна търговия с необработени диаманти

14

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1190 на Комисията от 11 юли 2019 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 185/2013 по отношение на приспадания от риболовни квоти, отпуснати на Испания за 2019 г.

30

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (EС) 2019/1191 на Съвета от 8 юли 2019 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменението на протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи (бюджетен ред 04 03 01 03 „Свободно движение на работници, координиране на схемите за социална сигурност и мерки за мигрантите, включително мигрантите от трети държави“) ( 1 )

33

 

*

Решение (EС) 2019/1192 на Съвета от 8 юли 2019 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменението на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи (бюджетен ред 02 03 01 „Функциониране и развитие на вътрешния пазар за стоки и услуги“ и бюджетен ред 02 03 04 „Механизми за управление на вътрешния пазар“) ( 1 )

36

 

*

Решение (EС) 2019/1193 на Съвета от 8 юли 2019 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменението на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи (бюджетен ред 33 02 03 01 „Дружествено право“) ( 1 )

39

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1194 на Комисията от 5 юли 2019 година за идентифициране на 4-трет-бутилфенол (PTBP) като вещество, пораждащо сериозно безпокойство, съгласно член 57, буква е) от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2019) 4987)  ( 1 )

41

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1195 на Комисията от 10 юли 2019 година за изменение на решения 2008/730/ЕО, 2008/837/ЕО, 2009/184/ЕО, 2011/354/ЕС и решения за изпълнение 2012/81/ЕС, 2013/327/ЕС, (ЕС) 2015/690, (ЕС) 2015/697, (ЕС) 2015/699, (ЕС) 2016/1215, (ЕС) 2017/1208 и (ЕС) 2017/2451 по отношение на титуляря на разрешението и представителя за пускането на пазара на генетично модифицирани соя, памук, маслодайна рапица и царевица (нотифицирано под номер С(2019) 5093)  ( 1 )

43

 

*

Решение (EC) 2019/1196 на Комисията от 11 юли 2019 година относно участието на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия в Регламент (ЕС) 2018/1727 на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст)

50

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) № 537/2014 на Eвропейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно специфични изисквания по отношение на задължителния одит на предприятия от обществен интерес и за отмяна на Решение 2005/909/ЕО на Комисията ( ОВ L 158, 27.5.2014 г. )

52

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top