EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:180:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 180, 4 юли 2019 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 180

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
4 юли 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Информация относно влизането в сила на Споразумението за въздушен транспорт между Канада и Европейската общност и нейните държави членки

1

 

*

Информация относно влизането в сила на Протокола за изменение на Споразумението за въздушен транспорт между Канада и Европейската общност и нейните държави членки, за да се вземе предвид присъединяването към Европейския съюз на Република Хърватия

2

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1137 на Комисията от 3 юли 2019 година за подновяване на одобрението на активното вещество диметенамид-P в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1138 на Комисията от 3 юли 2019 година за одобряване на активното вещество флорпирауксифен-бензил в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

8

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1139 на Комисията от 3 юли 2019 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2074/2005 по отношение на официалния контрол върху продукти от животински произход във връзка с изискванията относно информацията за хранителната верига и относно продуктите от риболов и във връзка с позоваването на признатите методи на изпитване за откриване на морски биотоксини и на методите на изпитване за сурово мляко и краве мляко, преминало топлинна обработка ( 1 )

12

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1140 на Комисията от 3 юли 2019 година за установяване, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета, на образците за контролните доклади и за годишните одитни доклади за финансовите инструменти, използвани от ЕИБ и другите международни финансови институции, в които някоя от държавите членки е акционер

15

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1141 на Комисията от 3 юли 2019 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1210/2003 на Съвета относно определени специфични ограничения върху икономическите и финансовите отношения с Ирак

20

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение № 1/2019 на Комитета за вътрешен транспорт Общност/Швейцария от 7 юни 2019 година за изменение на приложение 1 към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно железопътния и автомобилен превоз на стоки и пътници [2019/1142]

22

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Делегиран регламент (ЕС) № 1060/2010 на Комисията от 28 септември 2010 година за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на домашни хладилни уреди ( ОВ L 314, 30.11.2010 г. )

31

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top