EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:152:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 152, 11 юни 2019 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 152

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
11 юни 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2019/945 на Комисията от 12 март 2019 година относно безпилотните летателни системи и операторите от трети държави на безпилотни летателни системи

1

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2019/946 на Комисията от 12 март 2019 година за допълване на Регламент (ЕС) № 515/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на отпускането на средства от общия бюджет на Съюза за покриване на разходите за разработване на Европейската система за информация за пътуванията и разрешаването им

41

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947 на Комисията от 24 май 2019 година относно правилата и процедурите за експлоатация на безпилотни въздухоплавателни средства ( 1 )

45

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2019/948 на Комитета по политика и сигурност от 29 май 2019 година за назначаване на командващ силите на мисията на ЕС за военната мисия на Европейския съюз в подкрепа на обучението на въоръжените сили на Мали (EUTM Мали) и за отмяна на Решение (ОВППС) 2018/1791 (EUTM Mali/1/2019)

72

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/949 на Комисията от 5 юни 2019 година за изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на някои разходи, направени от държавите членки по линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (нотифицирано под номер С(2019) 3981)

74

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/950 на Комисията от 7 юни 2019 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки (нотифицирано под номер С(2019) 4357)  ( 1 )

97

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Директива 2013/59/Евратом на Съвета от 5 декември 2013 година за определяне на основни норми на безопасност за защита срещу опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение и за отмяна на директиви 89/618/Евратом, 90/641/Евратом, 96/29/Евратом, 97/43/Евратом и 2003/122/Евратом ( ОВ L 13, 17.1.2014 г. )

128

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top