EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:146:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 146, 5 юни 2019 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 146

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
5 юни 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/911 на Комисията от 24 май 2019 година за одобрение на изменение на спецификацията на защитено наименование за произход или защитено географско указание (Costers del Segre (ЗНП)

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/912 на Комисията от 28 май 2019 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 650/2014 на Комисията за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на формата, структурата, съдържанието и датата на годишното публикуване на информацията, която се оповестява пред компетентните органи в съответствие с Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/913 на Комисията от 29 май 2019 година за подновяване на разрешението за употреба на лантаниев карбонат октахидрат като фуражна добавка за котки и за отмяна на Регламент (ЕО) № 163/2008 (притежател на разрешението Bayer HealthCare AG) ( 1 )

57

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/914 на Комисията от 29 май 2019 година за разрешаване на употребата на препарат от Bacillus licheniformis DSM 28710 като фуражна добавка за пуйки за угояване, пуйки, отглеждани за разплод, и видове домашни птици с по-малко стопанско значение за угояване и отглеждани за носачки (притежател на разрешението HuvePharma NV) ( 1 )

60

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/915 на Комисията от 4 юни 2019 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове алуминиево фолио на ролки с произход от Китайската народна република след провеждане на преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките в съответствие с член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета

63

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/916 на Комисията от 4 юни 2019 година за определяне на ставката на корекция на директните плащания в съответствие с Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на календарната 2019 година

98

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/917 на Комисията от 4 юни 2019 година за определяне на техническите спецификации и мерки и другите изисквания за системата за взаимно свързване на регистрите по несъстоятелност в съответствие с член 25 от Регламент (ЕС) 2015/848 на Европейския парламент и на Съвета

100

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС, Евратом) 2019/918 на представителите на правителствата на държавите членки от 29 май 2019 година за назначаване на съдии в Общия съд

104

 

*

Решение за изпълнение (EC) 2019/919 на Комисията от 4 юни 2019 година относно хармонизираните стандарти за плавателните съдове за отдих и плавателните съдове за лично ползване в подкрепа на Директива 2013/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета

106

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение № 1/2019 на Съвета на министрите АКТБ—ЕС от 23 май 2019 година относно делегирането на правомощия на Комитета на посланиците АКТБ—ЕС за вземане на решението за приемане на преходни мерки съгласно член 95, параграф 4 от Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС [2019/920]

114

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2019/897 на Комисията от 12 март 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) № 748/2012 по отношение на включването в приложение I на основана на риска проверка на съответствието и въвеждането на изисквания за опазване на околната ( ОВ L 144, 3.6.2019 г. )

116

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top