EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:138:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 138, 24 май 2019 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 138

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
24 май 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2019/835 на Съвета от 8 април 2019 година за сключването, от името на Европейския съюз и неговите държави членки, на Протокол към Евро-средиземноморскотo споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Арабска република Египет, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

1

 

*

Решение (ЕС) 2019/836 на Съвета от 13 май 2019 година относно сключването на протокола към Споразумението между Европейската общност и Кралство Дания относно критериите и механизмите за определяне на държава, която е компетентна за разглеждане на молба за убежище, подадена на територията на Дания или друга държава членка на Европейския съюз, и системата Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатъци за ефективното прилагане на Дъблинската конвенция, във връзка с достъпа до Евродак за целите на правоприлагането

3

 

 

Протокол към Споразумението между Европейската общност и Кралство Дания относно критериите и механизмите за определяне на държава, която е компетентна за разглеждане на молба за убежище, подадена на територията на Дания или друга държава — членка на Европейския съюз, и системата Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатъци за ефективното прилагане на Дъблинската конвенция, във връзка с достъпа до Евродак за целите на правоприлагането

5

 

*

Решение (ЕС) 2019/837 на Съвета от 14 май 2019 година за сключване от името на Съюза на Договореността между Европейския съюз, от една страна, и Кралство Норвегия, Република Исландия, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн, от друга страна, относно участието на тези държави в Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие

9

 

 

Договореност между Европейския съюз, от една страна, и Кралство Норвегия, Република Исландия, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн, от друга страна, относно участието на тези държави в Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие

11

 

*

Информация относно влизането в сила на протокола към Споразумението между Европейската общност и Кралство Дания относно критериите и механизмите за определяне на държава, която е компетентна за разглеждането на молба за убежище, подадена на територията на Дания или друга държава членка на Европейския съюз, и системата Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатъци за ефективното прилагане на Дъблинската конвенция, във връзка с достъпа до Евродак за целите на правоприлагането

30

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/838 на Комисията от 20 февруари 2019 година относно технически спецификации за системите за проследяване и локализиране на корабите и за отмяна на Регламент (ЕО) № 415/2007

31

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2019/839 на Комисията от 7 март 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) № 540/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно нивото на шума от моторни превозни средства и заменяемите шумозаглушителни уредби ( 1 )

70

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2019/840 на Комисията от 12 март 2019 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2018/273 по отношение на вноса на вина с произход от Канада и за освобождаване на търговците на дребно от задължението за водене на входящ и изходящ регистър

74

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2019/841 на Комисията от 14 март 2019 година за поправка на текста на някои езици на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза

76

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/842 на Комисията от 22 май 2019 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95 по отношение на определянето на представителните цени в секторите на птичето месо и яйцата, както и за яйчния албумин

79

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/843 на Комисията от 23 май 2019 година относно минималната продажна цена за обезмаслено мляко на прах за тридесет и шестата частична покана за участие в търг в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2080

81

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2019/844 на Съвета от 14 май 2019 година за упражняването на правомощия от генералния секретар на Съвета във връзка с жалби, отнесени до Съвета от кандидати за поста европейски главен прокурор

82

 

*

Решение (ЕС) 2019/845 на Съвета от 17 май 2019 година за позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Работната група по географските означения, създадена със Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, по отношение на приемането на процедурния ѝ правилник

84

 

*

Решение (ЕС, Евратом) 2019/846 на Съвета от 21 май 2019 година за назначаване на двама членове на Сметната палата

89

 

*

Решение (ЕС) 2019/847 на Комисията от 15 май 2019 година относно предложената гражданска инициатива под надслов „Да спасим пчелите! Опазване на биологичното разнообразие и подобряване на местообитанията за насекомите в Европа“ (нотифицирано под номер С(2019) 3800)

90

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top