EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:120:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 120, 8 май 2019 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 120

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
8 май 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2019/702 на Съвета от 15 април 2019 година относно сключването, от името на Съюза, на Споразумението за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна

1

 

*

Решение (ЕС) 2019/703 на Съвета от 8 октомври 2014 година за подписване от името на Съюза и неговите държави членки на Протокол за изменение на Споразумението за въздушен транспорт между Канада и Европейската общност и нейните държави членки, за да се вземе предвид присъединяването към Европейския съюз на Република Хърватия

3

 

*

Решение (ЕС) 2019/704 на Съвета от 15 април 2019 година за сключване от името на Съюза и неговите държави членки на Протокол за изменение на Споразумението за въздушен транспорт между Канада и Европейската общност и нейните държави членки, за да се вземе предвид присъединяването към Европейския съюз на Република Хърватия

4

 

 

Протокол за изменение на Споразумението за въздушен транспорт между Канада и Европейската общност и нейните държави членки, за да се вземе предвид присъединяването към Европейския съюз на Република Хърватия

5

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/705 на Комисията от 2 май 2019 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

8

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/706 на Комисията от 7 май 2019 година за подновяване, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, на одобрението на активното вещество карвон и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

11

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/707 на Комисията от 7 май 2019 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаването на срока за одобренията на активните вещества алфа-циперметрин, бефлубутамид, беналаксил, бентиаваликарб, бифеназат, боскалид, бромоксинил, каптан, циазофамид, десмедифам, диметоат, диметоморф, диурон, етефон, етоксазол, фамоксадон, фенамифос, флумиоксазин, флуоксастробин, фолпет, форамсулфурон, форметанат, металаксил-m, метиокарб, метрибузин, милбемектин, Paecilomyces lilacinus, щам 251, фенмедифам, фосмет, пиримифос-метил, пропамокарб, протиоконазол, s-метолахлор и тебуконазол ( 1 )

16

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Делегирано решение (ЕС) 2019/708 на Комисията от 15 февруари 2019 година за допълнение на Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определянето на отраслите и подотраслите, за които се счита, че са изложени на риск от изместване на въглеродни емисии, за периода 2021—2030 година ( 1 )

20

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/709 на Комисията от 6 май 2019 година за назначаване на управителен орган на мрежата за мрежовите функции за управление на въздушното движение (УВД) (нотифицирано под номер С(2019) 3228)

27

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение № 1/2019 на Комитета за асоцииране ЕС — Украйна в състав „Търговия“ от 25 март 2019 година за утвърждаване на списъка на арбитри в съответствие с член 323, параграф 1 от Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна [2019/710]

31

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top