EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:099:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 99, 10 април 2019 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 99

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
10 април 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2019/563 на Съвета от 8 април 2019 година за сключване от името на Съюза на изменение 1 на Меморандум за сътрудничество NAT-I-9406 между Съединените американски щати и Европейския съюз

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2019/564 на Комисията от 28 март 2019 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/2251, допълващ Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на датата, до която централните контрагенти могат да продължат да прилагат процедурите си за управление на риска спрямо някои договори за извънборсови деривати, за които не е извършен клиринг чрез централен контрагент ( 1 )

3

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2019/565 на Комисията от 28 март 2019 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2205, Делегиран регламент (ЕС) 2016/592 и Делегиран регламент (ЕС) 2016/1178, допълващи Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на датата, на която задължението за клиринг поражда действие за някои видове договори ( 1 )

6

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/566 на Комисията от 9 април 2019 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои принадлежности за тръбопроводи с произход от Руската федерация, Република Корея и Малайзия след преглед с оглед изтичане на срока на действие в съответствие с член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета и за прекратяване на разследването относно вноса на същия продукт с произход от Република Турция

9

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/567 на Комисията от 9 април 2019 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1210/2003 на Съвета относно определени специфични ограничения върху икономическите и финансовите отношения с Ирак

36

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/568 на Съвета от 8 април 2019 година за назначаване на член на Единния съвет за преструктуриране

38

 

*

Решение (ЕС) 2019/569 на Комисията от 3 април 2019 година относно предложената гражданска инициатива, озаглавена „Зачитане на върховенството на закона в Европейския съюз“ (нотифицирано под номер С(2019) 2314)

39

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/570 на Комисията от 8 април 2019 година за определяне на правилата за изпълнение на Решение № 1313/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на способностите на rescEU и за изменение на Решение за изпълнение 2014/762/ЕС на Комисията (нотифицирано под номер С(2019) 2644)  ( 1 )

41

 

*

Решение (ЕС) 2019/571 на Единния съвет за преструктуриране от 28 март 2019 година относно освобождаването от отговорност за изпълнението на бюджета и счетоводното приключване на Единния съвет за преструктуриране за финансовата 2017 година (SRB/PS/2019/02)

46

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Споразумението за създаване на международната Фондация ЕС—ЛАК ( ОВ L 288, 22.10.2016 г. )

47

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top