EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:072:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 72, 14 март 2019 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 72

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
14 март 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2019/400 на Съвета от 22 януари 2019 година относно подписването от името на Съюза на Споразумението между Европейския съюз и Република Сърбия за статуса на действията, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Република Сърбия

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2019/401 на Комисията от 19 декември 2018 година за изменение на Регламент (ЕС) № 389/2013 за създаване на регистър на ЕС ( 1 )

4

 

*

Регламент (ЕС) 2019/402 на Комисията от 13 март 2019 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен счетоводен стандарт 19

6

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/403 на Комисията от 13 март 2019 година за предоставяне на разрешение на Съюза за групата биоциди „Deosan Activate BPF based on Iodine“

11

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/404 на Комисията от 12 март 2019 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки (нотифицирано под номер С(2019) 1833)  ( 1 )

50

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Правило № 120 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни предписания за одобрение на двигателите с вътрешно горене, предназначени да бъдат монтирани на земеделски и горски трактори и на извънпътна подвижна техника, по отношение на измерването на полезната мощност, полезния въртящ момент и специфичния разход на гориво [2019/405]

81

 

 

III   Други актове

 

 

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

*

Решение за делегиране № 90/18/COL на Надзорния орган на ЕАСТ от 11 октомври 2018 година за изменение на списъка, посочен в глава I, част 1.2, точка 39 от приложение I към Споразумението за Европейското икономическо пространство, в който са изброени граничните инспекционни пунктове в Исландия и Норвегия, одобрени за извършване на ветеринарни проверки на живи животни и животински продукти с произход от трети държави и за отмяна на Решение № 111/15/COL на Надзорния орган на ЕАСТ [2019/406]

137

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Директива (ЕС) 2015/1480 на Комисията от 28 август 2015 г. за изменение на няколко приложения към Директива 2004/107/ЕО и Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, в които са определени правила относно референтните методи, валидирането на данни и местоположението на точките за вземане на проби при оценяване на качеството на атмосферния въздух ( ОВ L 226, 29.8.2015 г. )

141

 

*

Поправка на Регламент (EС) 2018/2025 на Съвета от 17 декември 2018 г. за определяне на възможностите за риболов за 2019 и 2020 г. по отношение на някои дълбоководни рибни запаси за риболовните кораби на Съюза ( ОВ L 325, 20.12.2018 г. )

141

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top