EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:071:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 71, 13 март 2019 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 71

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
13 март 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2019/392 на Съвета от 4 март 2019 година за сключване, от името на Европейския съюз, на Договора за създаване на Транспортната общност

1

 

*

Решение (ЕС) 2019/393 на Съвета от 7 март 2019 година относно подписването от името на Европейския съюз на протокола между Европейския съюз, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно критериите и механизмите за определяне на държавата, компетентна да разгледа молба за убежище, подадена в държава членка или в Швейцария, във връзка с достъпа до Евродак за целите на правоприлагането

5

 

*

Решение (ЕС) 2019/394 на Съвета от 7 март 2019 година относно подписването от името на Европейския съюз на протокола между Европейския съюз, Исландия и Кралство Норвегия към Споразумението между Европейската общност и Република Исландия и Кралство Норвегия относно критериите и механизмите за определяне на държавата, компетентна за разглеждането на молба за убежище, която е подадена в държава членка или в Исландия или Норвегия, във връзка с достъпа до Евродак за целите на правоприлагането

7

 

*

Решение (ЕС) 2019/395 на Съвета от 7 март 2019 година относно подписването от името на Европейския съюз на протокола към Споразумението между Европейската общност и Кралство Дания относно критериите и механизмите за определяне на държава, която е компетентна за разглеждане на молба за убежище, подадена на територията на Дания или друга държава — членка на Европейския съюз, и системата Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатъци за ефективното прилагане на Дъблинската конвенция, във връзка с достъпа до Евродак за целите на правоприлагането

9

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2019/396 на Комисията от 19 декември 2018 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2205, Делегиран регламент (ЕС) 2016/592 и Делегиран регламент (ЕС) 2016/1178, допълващи Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на датата, на която задължението за клиринг поражда действие за някои видове договори ( 1 )

11

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2019/397 на Комисията от 19 декември 2018 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/2251, допълващ Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на датата, до която централните контрагенти могат да продължат да прилагат процедурите си за управление на риска спрямо някои договори за извънборсови деривати, за които не е извършен клиринг чрез централен контрагент ( 1 )

15

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/398 на Комисията от 8 март 2019 година за изменение на Регламент (ЕО) № 616/2007 по отношение на някои допълнителни тарифни квоти за птиче месо и за дерогация от посочения регламент за квотната 2018/2019 година

18

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2019/399 на Съвета от 7 март 2019 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейският съюз в рамките на съответните комитети на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации по отношение на предложенията за промени в правила № 0, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 19, 23, 27, 38, 41, 48, 50, 51, 53, 55, 58, 62, 67, 69, 70, 73, 74, 77, 86, 87, 91, 92, 98, 104, 106, 107, 110, 112, 113, 116, 119, 122, 123 и 128 на ООН, предложението за изменение на консолидирана резолюция R.E.5, предложенията за четири нови правила на ООН и на предложението за изменение на списък 4 към Ревизираното споразумение от 1958 г.

24

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1565 на Комисията от 17 октомври 2018 година за разрешаване на употребата на препарат от ендо-1,4-бета-мананаза, получена от Paenibacillus lentus (DSM 28088), като фуражна добавка за пилета за угояване, пилета, отглеждани за кокошки носачки, и видове домашни птици с по-малко стопанско значение, различни от птици носачки, пуйки за угояване, пуйки, отглеждани за разплод, отбити прасенца, свине за угояване и видове свине с по-малко стопанско значение (притежател на разрешението Elanco GmbH) ( ОВ L 262, 19.10.2018 г. )

30

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top