EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:031:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 31, 1 февруари 2019 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 31

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
1 февруари 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2019/157 на Комисията от 6 ноември 2018 година за изменение на приложение II към Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014 относно работната програма за системно проучване на всички съществуващи активни вещества, съдържащи се в биоциди, посочени в Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/158 на Комисията от 31 януари 2019 година за подновяване на одобрението на активното вещество метоксифенозид като кандидат за замяна в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 ( 1 )

21

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/159 на Комисията от 31 януари 2019 година за налагане на окончателни защитни мерки срещу вноса на някои стоманени продукти

27

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/160 на Комисията от 24 януари 2019 година за временна дерогация от условията, на които трябва да отговарят сертифицираните семена, предвидени в директиви 66/401/ЕИО и 66/402/ЕИО на Съвета (нотифицирано под номер С(2019) 305)  ( 1 )

75

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/161 на Комисията от 31 януари 2019 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки (нотифицирано под номер C(2019) 821)  ( 1 )

77

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) 2017/2196 на Комисията от 24 ноември 2017 г. за установяване на Мрежов кодекс относно извънредните ситуации и възстановяването на електроснабдяването ( ОВ L 312, 28.11.2017 г. )

108

 

*

Поправка на Директива (ЕС) 2018/822 на Съвета от 25 май 2018 година за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане, свързана с подлежащите на оповестяване трансгранични договорености ( ОВ L 139, 5.6.2018 г. )

108

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top