Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:027:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 27, 31 януари 2019 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 27

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
31 януари 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Известие относно влизането в сила на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за кумулация на произхода между Европейския съюз, Конфедерация Швейцария, Кралство Норвегия и Република Турция в рамките на общата система за преференции

1

 

*

Известие относно влизането в сила на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Норвегия за кумулация на произхода между Европейския съюз, Конфедерация Швейцария, Кралство Норвегия и Република Турция в рамките на общата система за преференции

1

 

*

Решение (ЕС) 2019/143 на Съвета от 28 януари 2019 година за сключване, от името на Съюза, на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Китайската народна република във връзка с DS492 „Европейски съюз — мерки, засягащи тарифните отстъпки за някои продукти от птиче месо“

2

 

 

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Китайската народна република във връзка с DS492 „Европейски съюз — Мерки, засягащи тарифните отстъпки за някои продукти от птиче месо“

4

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/144 на Комисията от 28 януари 2019 година за разрешаване на употребата на препарат от 3-фитаза, получена от Komagataella pastoris (CECT 13094) като фуражна добавка за пилета, отглеждани за кокошки носачки, и за видове домашни птици с по-малко стопанско значение, за угояване или отглеждани за кокошки носачки или за разплод (притежател на разрешението Fertinagro Biotech S.L.) ( 1 )

8

 

*

Регламент (ЕС) 2019/145 на Комисията от 30 януари 2019 година за поправка на текста на нидерландски език на Регламент (ЕС) № 68/2013 относно каталога на фуражните суровини ( 1 )

11

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/146 на Комисията от 30 януари 2019 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/502 за разрешаване на употребата на препарат от Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 като фуражна добавка за млечни крави ( 1 )

12

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/147 на Комисията от 30 януари 2019 година за одобряване на активното вещество Beauveria bassiana — щам PPRI 5339, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

14

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/148 на Комисията от 30 януари 2019 година относно неодобряване на активното вещество пропанил в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита ( 1 )

18

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/149 на Комисията от 30 януари 2019 година за изменение на регламенти за изпълнение (ЕС) 2015/1108 и (ЕС) № 540/2011 по отношение на условията за употреба на оцет като основно вещество ( 1 )

20

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/150 на Комисията от 30 януари 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) № 686/2012 по отношение на държавата членка докладчик за оценката на следните активни вещества, съдържащи се в продукти за растителна защита: делтаметрин, дифлуфеникан, епоксиконазол, флуоксастробин, пропиоконазол и тебуконазол ( 1 )

23

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/151 на Комисията от 30 януари 2019 година за подновяване на одобрението на активното вещество Clonostachys rosea — щам J1446, като активно вещество с нисък риск в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

26

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2019/152 на Съвета от 28 януари 2019 година за назначаване на член, предложен от Кралство Белгия, в Комитета на регионите

31

 

*

Решение (ЕС) 2019/153 на Съвета от 28 януари 2019 година за назначаване на член, предложен от Италианската република, в Комитета на регионите

32

 

*

Решение (EC) 2019/154 на Комисията от 30 януари 2019 година за определяне на вътрешни правила по отношение на ограничението на правото на достъп на субектите на данни до техните медицински досиета

33

 

*

Решение (ЕС) 2019/155 на Европейския орган за ценни книжа и пазари от 23 януари 2019 година за подновяване на временното ограничаване на пускането на пазара, разпространение или продажба на договори за разлики на непрофесионални клиенти

36

 

 

III   Други актове

 

 

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

*

Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 83/18/COL от 26 септември 2018 година относно държавни гаранции, предоставени на Landsvirkjun за дериватни договори (Исландия) [2019/156]

42

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top