EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:311:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 311, 7 декември 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 311

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
7 декември 2018 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2018/1909 на Съвета от 4 декември 2018 година за изменение на Регламент (ЕС) № 904/2010 по отношение на обмена на информация за целите на наблюдението на правилното прилагане на режима на складиране на стоки до поискване от клиента

1

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива (ЕС) 2018/1910 на Съвета от 4 декември 2018 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на хармонизирането и опростяването на някои правила от системата на данъка върху добавената стойност за данъчно облагане на търговията между държавите членки

3

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2018/1911 на Съвета от 26 ноември 2018 година за изменение на Регламент (ЕС) 2015/1588 относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към определени категории хоризонтална държавна помощ ( 1 )

8

 

*

Регламент за изпълнение (EС) 2018/1912 на Съвета от 4 декември 2018 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 по отношение на някои освобождавания при вътреобщностни сделки

10

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1913 на Комисията от 6 декември 2018 година за подновяване на одобрението на активното вещество трибенурон в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

13

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1914 на Комисията от 6 декември 2018 година за неподновяване на одобрението на активното вещество хиноксифен в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

17

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1915 на Комисията от 6 декември 2018 година за одобряване на активното вещество Metschnikowia fructicola, щам NRRL Y-27328, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

20

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1916 на Комисията от 6 декември 2018 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаване на срока на одобрението на активното вещество биспирибак ( 1 )

24

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1917 на Комисията от 6 декември 2018 година за неподновяване на одобрението на активното вещество флуртамон в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

27

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1918 на Съвета от 4 декември 2018 година за предоставяне на разрешение на Обединеното кралство да прилага специална мярка за дерогация от членове 16 и 168 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

30

 

*

Решение за изпълнение (EС) 2018/1919 на Съвета от 4 декември 2018 година за изменение на Решение 2009/790/ЕО за даване на разрешение на Република Полша да приложи мярка за дерогация от член 287 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

32

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1920 на Съвета от 4 декември 2018 година за изменение на Решение за изпълнение 2010/99/ЕС за разрешаване на Република Литва да удължи срока на прилагане на мярка за дерогация от член 193 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

34

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1921 на Съвета от 4 декември 2018 година за изменение на Решение за изпълнение 2013/191/ЕС за даване на разрешение на Латвия да въведе специална мярка за дерогация от член 26, параграф 1, буква а) и членове 168 и 168а от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

36

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top