Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:298:FULL

Официален вестник на Европейския съюз, L 298, 23 ноември 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 298

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
23 ноември 2018 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2018/1833 на Комисията от 19 ноември 2018 година за забрана на риболова на молва във водите на Съюза от зона 3а от страна на кораби, плаващи под знамето на Дания

1

 

*

Регламент (ЕС) 2018/1834 на Комисията от 19 ноември 2018 година за забрана на риболова на вълнист скат във водите на Съюза от зона 8 от страна на кораби, плаващи под знамето на Испания

4

 

*

Регламент (ЕС) 2018/1835 на Комисията от 19 ноември 2018 година за забрана на риболова на вълнист скат във водите на Съюза от зона 9 от страна на кораби, плаващи под знамето на Испания

6

 

*

Регламент (ЕС) 2018/1836 на Комисията от 19 ноември 2018 година за забрана на риболова на сайда в зона 6; водите на Съюза и международни води от зони 5b, 12 и 14 от страна на кораби, плаващи под знамето на Испания

8

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1837 на Комисията от 22 ноември 2018 година относно минималната продажна цена за обезмаслено мляко на прах за двадесет и осмата частична покана за участие в търг в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2080

10

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (EС) 2018/1838 на Съвета от 19 ноември 2018 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета за асоцииране в състав Търговия, създаден със Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна

11

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1839 на Съвета от 19 ноември 2018 година за започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Ирландия

15

 

*

Решение (ЕС) 2018/1840 на Комисията от 10 август 2018 година относно държавна помощ SA.33229 (2018/N-4) (ex 2017/C-3) — Словения — Изменения на задълженията за преструктуриране на Nova Ljubljanska Banka d.d. (NLB) (нотифицирано под номер С(2018) 5537)  ( 1 )

17

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1841 на Комисията от 16 ноември 2018 година за изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на някои разходи, направени от държавите членки в рамките на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (нотифицирано под номер C(2018) 7424)

34

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1842 на Комисията от 22 ноември 2018 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 относно защитните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (нотифицирано под номер С(2018) 7911)  ( 1 )

65

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

23.11.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 298/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1833 НА КОМИСИЯТА

от 19 ноември 2018 година

за забрана на риболова на молва във водите на Съюза от зона 3а от страна на кораби, плаващи под знамето на Дания

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Съюза за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 36, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) 2018/120 на Съвета (2) се определят квотите за 2018 г.

(2)

Според получената от Комисията информация с улова на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на корабите, плаващи под знамето на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, отпуснатата за 2018 г. квота е изчерпана.

(3)

Поради това е необходимо да се забранят риболовните дейности за посочения рибен запас,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2018 г. на определената в същото приложение държава членка, се счита за изчерпана от датата, посочена в същото приложение.

Член 2

Забрани

Забраняват се риболовните дейности за посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на корабите, плаващи под знамето на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, считано от указаната в приложението дата. По-специално се забраняват задържането на борда, преместването, трансбордирането или разтоварването на риба от този запас, уловена от горепосочените кораби след посочената дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 19 ноември 2018 година.

За Комисията,

от името на председателя,

João AGUIAR MACHADO

Генерален директор

Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) 2018/120 на Съвета от 23 януари 2018 г. за определяне за 2018 г. на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими във водите на Съюза и за риболовните кораби на Съюза в някои води извън Съюза, и за изменение на Регламент (ЕС) 2017/127 (ОВ L 27, 31.1.2018 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

29/TQ120

Държава членка

Дания

Запас

LIN/03A.

Вид

Молва (Molva molva)

Зона

Води на Съюза от зона 3а

Дата на въвеждане на забраната

28.9.2018 г.


23.11.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 298/4


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1834 НА КОМИСИЯТА

от 19 ноември 2018 година

за забрана на риболова на вълнист скат във водите на Съюза от зона 8 от страна на кораби, плаващи под знамето на Испания

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Съюза за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 36, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) 2018/120 на Съвета (2) се определят квотите за 2018 г.

(2)

Според получената от Комисията информация с улова на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на корабите, плаващи под знамето на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, отпуснатата за 2018 г. квота е изчерпана.

(3)

Поради това е необходимо да се забранят риболовните дейности за посочения рибен запас,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2018 г. на определената в същото приложение държава членка, се счита за изчерпана от датата, посочена в същото приложение.

Член 2

Забрани

Забраняват се риболовните дейности за посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на корабите, плаващи под знамето на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, считано от указаната в приложението дата. По-специално се забраняват задържането на борда, преместването, трансбордирането или разтоварването на риба от този запас, уловена от горепосочените кораби след посочената дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 19 ноември 2018 година.

За Комисията,

от името на председателя,

João AGUIAR MACHADO

Генерален директор

Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) 2018/120 на Съвета от 23 януари 2018 г. за определяне за 2018 г. на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими във водите на Съюза и за риболовните кораби на Съюза в някои води извън Съюза, и за изменение на Регламент (ЕС) 2017/127 (ОВ L 27, 31.1.2018 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

27/TQ120

Държава членка

Испания

Запас

RJU/8-C.

Вид

Вълнист скат (raja undulata)

Зона

Води на Съюза от зона 8

Дата на въвеждане на забраната

27.9.2018 г.


23.11.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 298/6


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1835 НА КОМИСИЯТА

от 19 ноември 2018 година

за забрана на риболова на вълнист скат във водите на Съюза от зона 9 от страна на кораби, плаващи под знамето на Испания

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Съюза за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 36, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) 2018/120 на Съвета (2) се определят квотите за 2018 г.

(2)

Според получената от Комисията информация с улова на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на корабите, плаващи под знамето на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, отпуснатата за 2018 г. квота е изчерпана.

(3)

Поради това е необходимо да се забранят риболовните дейности за посочения рибен запас,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2018 г. на определената в същото приложение държава членка, се счита за изчерпана от датата, посочена в същото приложение.

Член 2

Забрани

Забраняват се риболовните дейности за посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на корабите, плаващи под знамето на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, считано от указаната в приложението дата. По-специално се забраняват задържането на борда, преместването, трансбордирането или разтоварването на риба от този запас, уловена от горепосочените кораби след посочената дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 19 ноември 2018 година.

За Комисията,

от името на председателя,

João AGUIAR MACHADO

Генерален директор

Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) 2018/120 на Съвета от 23 януари 2018 г. за определяне за 2018 г. на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими във водите на Съюза и за риболовните кораби на Съюза в някои води извън Съюза, и за изменение на Регламент (ЕС) 2017/127 (ОВ L 27, 31.1.2018 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

28/TQ120

Държава членка

Испания

Запас

RJU/9-C.

Вид

Вълнист скат (Raja undulata)

Зона

Води на Съюза от зона 9

Дата на въвеждане на забраната

27.9.2018 г.


23.11.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 298/8


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1836 НА КОМИСИЯТА

от 19 ноември 2018 година

за забрана на риболова на сайда в зона 6; водите на Съюза и международни води от зони 5b, 12 и 14 от страна на кораби, плаващи под знамето на Испания

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Съюза за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 36, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) 2018/120 на Съвета (2) се определят квотите за 2018 г.

(2)

Според получената от Комисията информация с улова на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на корабите, плаващи под знамето на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, отпуснатата за 2018 г. квота е изчерпана.

(3)

Поради това е необходимо да се забранят риболовните дейности за посочения рибен запас,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2018 г. на определената в същото приложение държава членка, се счита за изчерпана от датата, посочена в същото приложение.

Член 2

Забрани

Забраняват се риболовните дейности за посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на корабите, плаващи под знамето на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, считано от указаната в приложението дата. По-специално се забраняват задържането на борда, преместването, трансбордирането или разтоварването на риба от този запас, уловена от горепосочените кораби след посочената дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 19 ноември 2018 година.

За Комисията,

от името на председателя,

João AGUIAR MACHADO

Генерален директор

Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) 2018/120 на Съвета от 23 януари 2018 г. за определяне за 2018 г. на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими във водите на Съюза и за риболовните кораби на Съюза в някои води извън Съюза, и за изменение на Регламент (ЕС) 2017/127 (ОВ L 27, 31.1.2018 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

26/TQ120

Държава членка

Испания

Запас

POK/56-14

Вид

Сайда (Pollachius virens)

Зона

6; води на Съюза и международни води от зони 5b, 12 и 14

Дата на въвеждане на забраната

27.9.2018 г.


23.11.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 298/10


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1837 НА КОМИСИЯТА

от 22 ноември 2018 година

относно минималната продажна цена за обезмаслено мляко на прах за двадесет и осмата частична покана за участие в търг в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2080

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240 на Комисията от 18 май 2016 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на публичната интервенция и помощта за частно складиране (2), и по-специално член 32 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2080 на Комисията (3) беше открита тръжна процедура за продажбата на обезмаслено мляко на прах.

(2)

Предвид офертите, получени за двадесет и осмата частична покана за участие в търг, следва да се определи минимална продажна цена.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За двадесет и осмата частична покана за участие в търг за продажба на обезмаслено мляко на прах в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент (ЕС) 2016/2080, по отношение на която срокът за представяне на офертите изтече на 20 ноември 2018 г., минималната продажна цена е 131,30 EUR/100 kg.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 22 ноември 2018 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор

Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 206, 30.7.2016 г., стр. 71.

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2080 на Комисията от 25 ноември 2016 г. за откриване на тръжна процедура за продажба на обезмаслено мляко на прах (ОВ L 321, 29.11.2016 г., стр. 45).


РЕШЕНИЯ

23.11.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 298/11


РЕШЕНИЕ (EС) 2018/1838 НА СЪВЕТА

от 19 ноември 2018 година

относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“, създаден със Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207, параграф 4, първа алинея във връзка с член 218, параграф 9 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 323, параграф 1 от Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна (1) (наричано по-долу „споразумението“), не по-късно от шест месеца след влизането в сила на споразумението Комитетът за асоцииране, заседаващ в състав „Търговия“(наричан по-долу „Комитетът по търговия“), утвърждава списък на лицата, които желаят и могат да изпълняват функцията на арбитри в производствата за уреждане на спорове.

(2)

В съответствие с член 323, параграф 1 от споразумението Съюзът и Украйна предложиха своите съответни кандидати, които желаят и могат да изпълняват функцията на арбитри, и се споразумяха относно пет лица, които не са граждани на никоя от страните и които ще изпълняват функцията на председател на арбитражния комитет.

(3)

Украйна предложи само четири лица. Петият кандидат на Украйна следва да бъде предложен възможно най-скоро.

(4)

С цел да се гарантира правилното действие на споразумението е целесъобразно без допълнително забавяне да бъде утвърден списък от 14 лица, които желаят и могат да изпълняват функцията на арбитри в производствата за уреждането на спорове.

(5)

Решението на Комитета по търговия следва да бъде публикувано, след като бъде прието,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета за асоцииране, заседаващ в състав „Търговия“, създаден със Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна, във връзка с приемането на списък с лица, които желаят и могат да изпълняват функцията на арбитри, в съответствие с член 323, параграф 1 от същото споразумение, се основава на проекта на решение на посочения комитет, приложен към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Член 3

Решението на Комитета по търговия се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 19 ноември 2018 година.

За Съвета

Председател

E. KÖSTINGER


(1)  ОВ L 161, 29.5.2014 г., стр. 3.


ПРОЕКТ НА

РЕШЕНИЕ № …/2018 НА КОМИТЕТА ЗА АСОЦИИРАНЕ ЕС — УКРАЙНА В СЪСТАВ „ТЪРГОВИЯ“

за утвърждаване на списъка на арбитри в съответствие с член 323, параграф 1 от Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна

КОМИТЕТЪТ ЗА АСОЦИИРАНЕ В СЪСТАВ „ТЪРГОВИЯ“,

като взе предвид Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна (1), подписано в Брюксел на 27 юни 2014 г. (наричано по-долу „споразумението“), и по-специално член 323, параграф 1 и член 465, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 323, параграф 1 от споразумението не по-късно от шест месеца от влизането на споразумението в сила Комитетът за асоцииране, заседаващ в състав „Търговия“ (наричан по-долу „Комитетът по търговия“), утвърждава списък с лица, които желаят и могат да изпълняват функцията на арбитри.

(2)

Съюзът предложи пет лица, които желаят и могат да изпълняват функцията на арбитри, а Украйна предложи четири лица. Съюзът и Украйна се споразумяха относно пет лица, които не са граждани на никоя от страните и които ще изпълняват функцията на председател на арбитражния комитет.

(3)

С цел да бъде избегнато допълнително забавяне при утвърждаването на списъка на лицата, които желаят и могат да изпълняват функцията на арбитри, както и с цел да се гарантира правилното действие на споразумението, и по-специално на дял IV, глава 14 от него, Комитетът по търговия следва да одобри този списък въз основа на представените предложения.

(4)

Във възможно най-кратки срокове Украйна следва да представи на Комитета по търговия своето предложение за пети кандидат,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Списъкът на лицата, които желаят и могат да изпълняват функцията на арбитри в съответствие с член 323, параграф 1 от Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна, се съдържа в приложението към настоящото решение.

2.   Във възможно най-кратки срокове Украйна трябва да представи на Комитета по търговия своето предложение за пети кандидат, който желае и може да изпълнява функцията на арбитър.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в … на

За Комитета за асоцииране, заседаващ в състав „Търговия“

Председател

Секретари

За Украйна

За Европейския съюз


(1)  ОВ L 161, 29.5.2014 г., стр. 3.

ПРИЛОЖЕНИЕ

СПИСЪК С АРБИТРИ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 323, ПАРАГРАФ 1 ОТ СПОРАЗУМЕНИЕТО

 

Арбитри, предложени от Съюза:

1.

Claus–Dieter EHLERMANN

2.

Giorgio SACERDOTI

3.

Jacques BOURGEOIS

4.

Pieter Jan KUIJPER

5.

Ramon TORRENT

 

Арбитри, предложени от Украйна:

1.

Serhiy HRYSHKO

2.

Taras KACHKA

3.

Victor MURAVYOV

4.

Yuriy RUDYUK

 

Председатели, избрани от страните:

1.

William DAVEY (САЩ)

2.

Helge SELAND (Норвегия)

3.

Maryse ROBERT (Канада)

4.

Christian HÄBERLI (Швейцария)

5.

Merit JANOW (САЩ)


23.11.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 298/15


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1839 НА СЪВЕТА

от 19 ноември 2018 година

за започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Ирландия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Решение 2008/615/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. относно засилването на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност (1), и по-специално член 33 от него,

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 25, параграф 2 от Решение 2008/615/ПВР предоставянето на лични данни, предвидено в посоченото решение, не може да се осъществи преди общите разпоредби за защита на данните, установени в глава 6 от посоченото решение, да бъдат въведени в националното право на територията на държавите членки, предоставящи такива данни.

(2)

Член 20 от Решение 2008/616/ПВР (3) на Съвета предвижда, че проверката дали условието, посочено в съображение 1, е изпълнено по отношение на автоматизирания обмен на данни в съответствие с глава 2 от Решение 2008/615/ПВР се прави въз основа на доклад за оценка, който се изготвя на базата на въпросник, посещение за оценка и пилотно изпитване.

(3)

В съответствие с глава 4, точка 1.1 от приложението към Решение 2008/616/ПВР въпросникът, съставен от съответната работна група на Съвета, се отнася за всички случаи на автоматизиран обмен на данни и трябва да бъде попълнен от държавата членка веднага щом тя счете, че е изпълнила необходимите условия за обмен на данни за съответната категория данни.

(4)

Ирландия е попълнила въпросника относно защитата на данните, както и въпросника относно обмена на дактилоскопични данни.

(5)

Ирландия е осъществила успешно пилотно изпитване с Австрия.

(6)

Проведено е посещение за оценка в Ирландия, като екипът за оценка от Австрия е изготвил доклад за посещението и го е предал на съответната работна група на Съвета.

(7)

На Съвета е представен доклад за цялостна оценка, в който са обобщени резултатите от въпросника, посещението за оценка и пилотното изпитване относно обмена на дактилоскопични данни.

(8)

На 16 юли 2018, след като отбеляза съгласието на всички държави членки, обвързани от Решение 2008/615/ПВР, Съветът стигна до заключението, че Ирландия е въвела изцяло общите разпоредби за защита на данните, установени в глава 6 от Решение 2008/615/ПВР.

(9)

Ето защо за целите на автоматизираното търсене на дактилоскопични данни Ирландия следва да има право да получава и предоставя лични данни съгласно член 9 от Решение 2008/615/ПВР.

(10)

С член 33 от Решение 2008/615/ПВР на Съвета се предоставят изпълнителни правомощия с оглед на приемането на мерки, необходими за изпълнението на посоченото решение, по-специално по отношение на получаването и предоставянето на лични данни съгласно посоченото решение.

(11)

Тъй като условията и процедурата за упражняване на тези изпълнителни правомощия са спазени, следва да бъде прието решение за изпълнение за започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Ирландия, с което да се даде възможност на тази държава членка да получава и да предоставя лични данни съгласно член 9 от Решение 2008/615/ПВР.

(12)

Дания, Ирландия и Обединеното кралство са обвързани от Решение 2008/615/ПВР и поради това участват в приемането и прилагането на настоящото решение, което е за изпълнение на Решение 2008/615/ПВР,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

За целите на автоматизираното търсене на дактилоскопични данни Ирландия има право да получава и предоставя лични данни съгласно член 9 от Решение 2008/615/ПВР, считано от 24 ноември 2018 г.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящото решение се прилага в съответствие с Договорите.

Съставено в Брюксел на 19 ноември 2018 година.

За Съвета

Председател

E. KÖSTINGER


(1)  ОВ L 210, 6.8.2008 г., стр. 1.

(2)  Становище от 24 октомври 2018 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  Решение 2008/616/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. за изпълнение на Решение 2008/615/ПВР относно засилването на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност (ОВ L 210, 6.8.2008 г., стр. 12).


23.11.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 298/17


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2018/1840 НА КОМИСИЯТА

от 10 август 2018 година

относно държавна помощ SA.33229 (2018/N-4) (ex 2017/C-3) — Словения — Изменения на задълженията за преструктуриране на Nova Ljubljanska Banka d.d. (NLB)

(нотифицирано под номер С(2018) 5537)

(само текстът на английски език е автентичен)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз („ДФЕС“), и по-специално член 108, параграф 2, първа алинея от него,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, и по-специално член 62, параграф 1, буква а) от него,

като покани заинтересованите страни да представят мненията си в съответствие с посочените разпоредби (1) и като взе предвид техните мнения,

като има предвид, че:

1.   ПРОЦЕДУРА

(1)

С решение от 7 март 2011 г. (наричано по-нататък „първо решение за оздравяване“) (2) въз основа на представен план за преструктуриране Комисията одобри за период от шест месеца държавна рекапитализация в размер на 250 милиона евро в полза на Nova Ljubljanska Banka d.d. („NLB“), за което Словения уведоми Комисията на 14 януари 2011 г.

(2)

С решение от 2 юли 2012 г. (3) (наричано по-нататък „второто решение за оздравяване и за откриване“) Комисията одобри втора рекапитализация за оздравяване на NLB, като в същото време откри процедура по задълбочено разследване въз основа на опасения във връзка с представения план за преструктуриране. Комисията изрази съмнение дали планът позволява на NLB да възстанови своята жизнеспособност, като в същото време счете, че планът е недостатъчен по отношение на споделянето на тежестта и във връзка с адекватността на мерките за преодоляване на неоправданото нарушаване на конкуренцията.

(3)

С Решение 2014/535/EС (наричано по-нататък „решението от 2013 г.“) (4) Комисията одобри държавната помощ за NLB въз основа на изменен план за преструктуриране и списък със задължения, представени от Словения, като в едно от тях се изисква Словения да продаде дела си от 75 % без една акция („75 % — 1 акция“) в NLB до 31 декември 2017 г. или, алтернативно, NLB да продаде шест балкански чуждестранни дъщерни дружества.

(4)

На 13 април 2017 г. Словения поиска от Комисията да одобри забавяне на втория транш от акции в NLB, които представляват най-много дял от 25 % без една акция („25 % — 1 акция“) от NLB, и уведоми Комисията за изменените задължения. На 11 май 2017 г. Комисията заключи, че тези изменени задължения продължават да гарантират съвместимостта на помощта в полза на NLB с вътрешния пазар („решението за изменение от 2017 г.“) (5).

(5)

На 8 юни 2017 г. (6) словенските органи решиха да замразят процеса на продажба на NLB и на 9 юни 2017 г. словенският министър на финансите информира Комисията за това решение с телефонно обаждане.

(6)

През есента на 2017 г. между Словения и Комисията се осъществиха многобройни контакти. В допълнение Словения сподели и редица неофициални документи с Комисията (7). На 21 декември 2017 г. Словения отправи официално уведомление до Комисията за допълнително изменение на задълженията.

(7)

С писмо от 26 януари 2018 г. (наричано по-нататък „решението за откриване на процедура от 2018 г.“) Комисията уведоми словенските органи за своето решение да открие процедурата, предвидена в член 108, параграф 2, алинея първа на ДФЕС по отношение на искането за потвърждаване на съвместимостта на отпуснатата помощ на NLB въз основа на допълнително изменените задължения.

(8)

На 2 март 2018 г. Словения представи мненията си относно решението за откриване на процедурата от 2018 г.

(9)

На 6 април 2018 г. решението за откриване на процедура от 2018 г. беше публикувано в Официален вестник на Европейския съюз и заинтересованите страни бяха поканени да представят мненията си. В рамките на едномесечен период след това публикуване Комисията получи мнения от четири страни, които бяха предадени на словенските органи на 16 и 18 май 2018 г. На 15 юни 2018 г. Словения представи своите коментари относно тези мнения под формата на отговор.

(10)

На 26 март 2018 г., 4 април 2018 г., 30 май 2018 г., 21 юни 2018 г., 29 юни 2018 г. и 9 юли 2018 г. Словения представи нови неофициални документи, които включваха и поредица предложени групи задължения.

(11)

С писмо от 13 юли 2018 г. Словения представи пред Комисията нов набор от задължения относно държавната помощ (наричани по-нататък „изменени задължения“), сред които наред с другото и нови крайни срокове за продажбата на дял от 75 % — 1 акция в NLB. От съображения за правна сигурност на 25 юли 2018 г. Словения също така уведоми и за предложена мярка извън пакета за помощ, съгласно която Словения би трябвало да компенсира NLB за всякакви потенциални последствия от съдебни дела, свързани с депозити в чуждестранна валута, което представлява стар проблем още от времето преди разпадането на Югославия.

(12)

С писмо от 16 юли 2018 г. Словения се съгласи по изключение да се откаже от правата си съгласно член 342 на ДФЕС (8) във връзка с член 3 на Регламент 1 (9), както и настоящото решение да бъде прието и нотифицирано на английски език.

2.   ОПИСАНИЕ НА МЯРКАТА ЗА ПОМОЩ

2.1.   Описание на получателя

(13)

NLB е най-голямата банка в Словения с пазарен дял от 23 % (изчислен въз основа на общите ѝ активи) (10). По-подробно описание на NLB е дадено в съображения 11—22 от решението от 2013 г. С оглед на структурата на своите акционери след държавните рекапитализации през 2012 г. и 2013 г. NLB е 100 % държавно дружество (11).

(14)

Също така в резултат от държавната помощ, получена от NLB, към края на март 2018 г. банката има съотношение на базовия собствен капитал от първи ред от 16,6 %. В допълнение NLB е подобрила и своята доходност и в края на 2017 г. отчете нетна печалба от 225 милиона евро, което се равнява на възвръщаемост на капитала от 14,4 %. В таблица 1 се съдържат подробности за основната финансова информация (12) за NLB:

Таблица 1

Основна консолидирана финансова информация за NLB

 

31.3.2018 г.

31.12.2017 г.

31.12.2016 г.

Общо активи (в млн. евро)

12 425

12 238

12 039

Рисково претеглени активи (в млн. евро)

8 634

8 547  (13)

7 862

Нетна печалба след данъчно облагане (в млн. евро)

58

225

110

Необслужвани кредити/общо кредити (в проценти)

8,8

9,2

13,8

Съотношение на базовия собствен капитал от първи ред (в проценти)

16,6

15,9

17,0

Съотношение между кредити и депозити (в проценти)

69,8

70,8

74,2

Възвръщаемост на капитала (в проценти)

13,5

14,4

7,4

(15)

По отношение на своето търговско присъствие, към момента NLB има 108 клона в Словения (към края на март 2018 г.), като броят им е намалял в сравнение със 143 клона през 2013 г. Извън Словения NLB има чуждестранни дъщерни дружества в редица балкански държави, които представляват общо 3 800 млн. евро от активите и 95 млн. евро печалба след данъчно облагане (14) (стойности от края на 2017 г.). В таблица 2 се съдържа повече информация за балканските дъщерни дружества на NLB:

Таблица 2

Основна финансова информация за балканските дъщерни дружества на NLB

 

БЮРМ

Босненско дъщерно дружество 1

Босненско дъщерно дружество 2

Косово

Черна гора

Сърбия

Участие на NLB (в проценти)

87

100

97

81

100

100

Пазарен дял (в проценти)

16,4

18,9

5,3

15,7

11,0

1,2

Печалба след данъчно облагане (в млн. евро)

40

23,7

8,3

14,2

5,4

3,7

Общо активи (в милиони евро)

1 236

670

531

584

457

371

(16)

NLB все още има 50 % дялово участие в застрахователно дружество NLB Vita d.d., Любляна („NLB Vita“), което е съвместно предприятие с белгийската KBC Group NV. В края на 2017 г. NLB Vita отчете общо активи на стойност 446 милиона евро (15) и печалба след данъчно облагане в размер на 7 милиона евро за същата година.

(17)

На 31 декември 2017 г. NLB започна процедура по ликвидация на своето дъщерно лизингово дружество в Любляна (16). На 29 ноември 2017 г. (17) Надзорният съвет на NLB одобри учредяването на ново лизингово дружество, чиято основна дейност е лизинг на превозни средства, с първоначален внесен капитал в размер на 1,5 милиона евро. През февруари 2018 г. NLB преустанови процедурата по учредяване на новото лизингово дружество.

2.2.   Мерки за държавна помощ в полза на NLB

(18)

Чрез решението от 2013 г. и въз основа на представените от Словения задължения, Комисията обяви следните мерки за държавна помощ в полза на NLB за съвместими с вътрешния пазар:

а)

първа рекапитализация в размер на 250 милиона евро, временно одобрена с първото решение за оздравяване;

б)

втора рекапитализация в размер на 383 милиона евро, временно одобрена с второто решение за оздравяване и за откриване;

в)

трета рекапитализация в размер на 1 558 милиона евро; и

г)

прехвърляне на проблемни активи към банка с проблемни активи, собственост на държавата, с елемент на помощ в размер на 130 милиона евро (18).

Общата стойност на получените от NLB мерки за държавна помощ възлиза на 2 321 милиона евро, което се равнява на 20 % от рисково претеглените активи на банката, считано от декември 2012 г.

(19)

Задълженията, представени като част от решението от 2013 г. и решението за изменение от 2017 г., са описани по-подробно в раздели 2.3 и 2.4 от решението от 2018 г. По отношение на продажбата на дял от 75 % — 1 акция в NLB, в контекста на решението за изменение от 2017 г. Словения пое задължение за следното („задължението за продажба“):

„… [намаляване на държавното дялово участие и чуждестранните банкови дъщерни дружества]

Словения ще намали дяловото си участие в NLB до 25 % + 1 акция („блокиращо малцинство“), както следва:

а)

с най-малко 50 % до 31 декември 2017 г.

Ако Словения не е сключила а) обвързващ(и) договор(и) за покупко-продажба във връзка с продажбата на своето дялово участие в NLB в размер на най-малко 50 %, Словения и NLB ще предоставят на довереното лице по продажбите изключителен мандат да продаде дяловите участия на NLB в (своите чуждестранни балкански) банкови дъщерни дружества за минимална цена, която да не е по-ниска от 75 % от счетоводната стойност:

б)

в случай на продажба на най-малко 50 % от нейното дялово участие в NLB в съответствие с алинея 14 a Словения ще намали допълнително своето дялово участие до блокиращо малцинство до 31 декември 2018 г.

Ако Словения не е сключила а) обвързващ(и) договор(и) за покупко-продажба във връзка с продажбата на своето дялово участие в NLB, надвишаващо блокиращото малцинство, до 31 декември 2018 г., Словения и NLB ще предоставят на довереното лице по продажбите (назначено в съответствие с точка 19) изключителен мандат да продаде дяловото участие на Словения в NLB до блокиращото малцинство за […] (*1).

(*1)  Обхванато от задължението за професионална тайна.“"

(20)

Прекъснатият процес на продажба е описан подробно в раздел 2.5 от решението за откриване от 2018 г.

2.3.   Основания за откриване на процедурата.

(21)

В решението за откриване от 2018 г. Комисията откри официална процедура по разследване, след като стана ясно, че Словения не е спазила заложения краен срок в задължението за продажба (описано в съображение 19). Комисията заключи, че в резултат на това отпуснатата помощ на NLB е станала незаконосъобразна.

(22)

Що се отнася до нотифицираните на 21 декември 2017 г. изменени задължения, Комисията изрази съмнение, че те са равностойни на задълженията в основата на решението от 2013 г. и решението за изменение от 2017 г. Комисията се усъмни дали мерките за помощ са съвместими с вътрешния пазар въз основа на тези изменени задължения.

(23)

Що се отнася до жизнеспособността на NLB, Комисията припомни затрудненията, изпитани от NLB през 2012 и 2013 г. във връзка с държавното влияние върху ежедневната ѝ дейност, както и че анализът на жизнеспособността на NLB като част от решението от 2013 г. се е основавал изключително на промяна в структурата на собствеността на NLB. В решението за откриване от 2018 г. Комисията изрази сериозни съмнения относно дългосрочната жизнеспособност на NLB без такава промяна на собствеността.

(24)

В решението за откриване от 2018 г. Комисията достигна до предварителното заключение, че отложената промяна на NLB de facto удължава периода на преструктуриране. Комисията обясни, че това логично предполага, че задълженията, свързани с периода на преструктуриране, също биха били удължени с периода до финализиране на продажбата на дял от 75 % — 1 акция в NLB.

(25)

Накрая, Комисията изрази съмнения дали изменените задължения биха компенсирали достатъчно забавения процес на продажба.

3.   МНЕНИЯ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ ОТНОСНО РЕШЕНИЕТО ЗА ОТКРИВАНЕ ОТ 2018 Г. И СВЪРЗАНИТЕ КОМЕНТАРИ ОТ СЛОВЕНСКИТЕ ОРГАНИ

(26)

В този раздел са описани получените мнения относно решението за откриване от 2018 г., както и коментарите на словенските органи относно тези мнения.

3.1.   Мнения на заинтересованите страни относно решението за откриване от 2018 г.

(27)

Комисията получи мнения от следните четири заинтересовани страни:

а)

първата заинтересована страна, лице, което на предходен етап е притежавало акции в NLB, твърди, че недопускането на допълнително удължаване на крайния срок за продажба на NLB би било в разрез с практиката на Комисията (19). Първата заинтересована страна твърди, че Комисията следва да ограничи до минимум разходите на данъкоплатеца за оздравяване на банки, както и че удължаването на крайния срок до 2019 г. би било в интерес не само на Словения и нейните данъкоплатци, но и на Комисията.

б)

втората заинтересована страна, гражданска асоциация с опасения относно функционирането на словенските институции, изрази становище, че мерките, одобрени с решението от 2013 г., не нарушават конкуренцията на вътрешния пазар и поради това не представляват държавна помощ. Тя твърди, че дори да се приеме, че мерките представляват държавна помощ, те във всеки случай са съвместима помощ поради осъщественото през 2013 г. рекапитализиране с вътрешни източници съгласно решението от 2013 г. Освен това втората заинтересована страна отчете, че с изключение на задължението за корпоративно управление NLB е осъществила всички задължения от решението от 2013 г. Втората заинтересована страна също така се позова на високите нива на печалба и твърди, че дейността на NLB е станала напълно независима от словенските органи. Тя твърди, че каквито и да е допълнителни задължения биха ограничили дългосрочните перспективи за жизнеспособност на NLB. Втората заинтересована страна отбеляза, че NLB не е единствената словенска банка, която изпитва финансови затруднения, както и че присъствието на KBC като акционер в NLB по това време не е помогнало на NLB да избегне финансовите си проблеми. Поради това втората заинтересована страна заключи, че промяната в структурата на собствеността на NLB не е задължително условие за нейната жизнеспособност. Втората заинтересована страна също така заключи, че задълженията следва да се адаптират така, че да се отчетат промените в икономическата и политическата ситуация в държавите членки и в Съюза. В заключение втората заинтересована страна твърди, че Комисията следва също така да вземе под внимание факта, че към момента на вземане на решение за отпускане на държавна помощ на NLB и на представяне на задълженията Словения е била в сериозна финансова криза.

в)

Третата заинтересована страна, словенски гражданин, твърди, че приемането на решението от 2013 г. поставя Комисията в нарушение на принципа за равно третиране. Третата заинтересована страна също така отчете, че няма солидна правна основа за третирането на NLB от Комисията.

г)

Четвъртата заинтересована страна, притежател на депозит в чуждестранна валута в чуждестранен клон на Ljubljanska Banka d.d., изрази принципно мнение относно изпълнението на решение на Европейския съд по правата на човека (20), като се позовава на частта от решението, свързана с изплащането на депозити в чуждестранна валута.

3.2.   Коментари на Словения във връзка с мненията на заинтересованите страни относно решението за откриване от 2018 г.

(28)

В отговора си от 15 юни 2018 г. на мненията, получени относно решението за откриване от 2018 г., Словения счете, че повечето от мненията са във връзка с по-стари решения на словенските органи, както и с решението от 2013 г. Словения подчерта, че през 2013 г. е действала не само като отговорен собственик на NLB, но и с цел да защити финансовата стабилност на държавата. Словения посочи, че е действала с дължимата грижа и с намерението да ограничи риска от системни смущения до минимум.

(29)

Що се отнася до съдебния спор във връзка с депозитите в чуждестранна валута, както е описано в буква г) на съображение 27, Словения счете, че тези мнения не попадат в обхвата на решението за откриване от 2018 г.

(30)

Относно довода, че всякакви допълнителни мерки само биха ограничили дългосрочните перспективи за жизнеспособност на NLB, Словения счита, че оценяването на задълженията от Комисията следва да се основава на оценката ѝ, включена в решението от 2013 г., а именно, че задължението за продажба би предотвратило влияние на държавата в NLB като собственик. Словения счита, че допълнителни компенсаторни мерки от търговски характер не биха допринесли за постигането на тази цел.

(31)

Словения подчерта, че към момента не участва в ежедневната дейност на NLB.

4.   МНЕНИЯ ОТ СЛОВЕНИЯ

(32)

В отговор на решението за откриване от 2018 г. Словения изрази становище, че мерките за помощ, отпуснати на NLB, биха продължили да са съвместими с вътрешния пазар въз основа на изменените задължения, представени от Словения на 21 декември 2017 г. Словения подчерта, че жизнеспособността на NLB като получател на помощта би останала гарантирана, както и че цялата поредица задължения биха останали равностойни с оглед на споделянето на тежестта и компенсаторните мерки.

(33)

Според Словения, за да бъде в съответствие с задълженията, представени като част от решението от 2013 г., NLB изпълни редица мерки за постигане на следните цели:

а)

укрепване на рамката за корпоративно управление на NLB;

б)

укрепване на ценовите политики и рамката за управление на риска на NLB;

в)

преструктуриране на дейността на NLB към не толкова рискови дейности;

г)

възстановяване на балансовата структура на NLB; и

д)

възстановяване на дългосрочната доходност на NLB.

(34)

В резултат от тези мерки Словения счете, че NLB е възвърнала дългосрочната си жизнеспособност, тъй като може да покрива всички свои разходи и продължава да отчита адекватна възвръщаемост на собствения капитал.

(35)

Словения призна, че в точка 15 на Съобщението относно преструктурирането (21) изрично се предвижда, че периодът за преструктуриране следва да бъде възможно най-кратък. Словения обаче подчерта, че забавеното изпълнение на задължение за продажба е свързано със съдебния спор относно депозита в чуждестранна валута с NLB в Хърватия (22), който според нея е извън контрола на Словения. Словения продължи, като посочи, че ще изготви надежден времеви график за продажбата на дял от 75 % — 1 акция от NLB до края на 2019 г., като предвижда продажбата на голяма част още през 2018 г.

(36)

Словения прие, че съществуващите задължения, свързани със стабилното корпоративно управление на NLB, следва да бъдат удължени, но също така твърди, че необходимостта от удължаване на съществуващите задължения, свързана с излишното нарушаване на конкуренцията, следва да се основава на оценка за всеки отделен случай. Този анализ следва да взема предвид променените пазарни условия от 2013 г. насам. В допълнение Словения твърди, че жизнеспособността на NLB следва не да бъде ограничавана от никакви задължения, а да бъде възстановена с тяхна помощ. В това отношение Словения счете, че поетото от нея в контекста на решението от 2013 г. задължение за продажба на балканските дъщерни дружества, при което продажбата на нейния дял в NLB няма да се осъществи навреме, не представлява компенсаторна мярка, тъй като не е насочено към нарушения на пазара и не подпомага жизнеспособността на NLB.

(37)

Що се отнася до коментара на Комисията, че NLB все още няма издаден нов подчинен дълг (23), Словения изтъкна, че едно от чуждестранните дъщерни дружества на NLB (NLB Banka Skopje) е продало нов подчинен дълг в размер на 10 милиона евро през юни 2015 г. на […]. Освен това Словения подчерта, че NLB изпълнява всички свои нормативни капиталови изисквания и продължава да има капиталов излишък за посрещане на потенциална стресова ситуация. Поради това и с оглед на ликвидния излишък на банката Словения счете, че поемането на задължение от страна на NLB за емитиране на допълнителни подчинени инструменти не би допринесло за нейната дългосрочна жизнеспособност.

(38)

По отношение на коментара на Комисията, че NLB все още има високо равнище на необслужваните кредити (24), Словения твърди, че дългосрочната жизнеспособност на NLB не може да се поставя под въпрос въз основа единствено на този аргумент. Освен това Словения подчерта, че в резултат на подобрени процеси на управление на риска NLB е ограничила значително своя портфейл с необслужвани кредити от декември 2013 г. (със 70 %).

(39)

По отношение на оценката на Комисията, че Словения не е доказала убедително, че свързаните с корпоративното управление на NLB проблеми са ефективно разрешени (25), Словения твърди, че това изявление не отразява точно постигнатото от NLB в тази област. Словения посочи, че от повече от пет години ежедневната дейност на NLB се провежда от международен управленски екип със съответните практическа подготовка и опит, който е напълно независим от словенската държава. Словения също така изтъкна следните предприети мерки, за да се илюстрира значителното подобрение на структурата за корпоративно управление на NLB:

а)

Словения е създала словенския държавен холдинг (Slovenian Sovereign Holding — „SSH“) за правилно управление на всички държавни активи.

б)

Законодателните органи на Словения приеха Закона за словенския държавен холдинг, в който са заложени критериите за подбор на членовете на надзорния съвет на SSH.

в)

NLB въведе двустепенна система за корпоративно управление, при която управителният съвет носи отговорност за ежедневната дейност на банката и е контролиран от надзорния съвет.

(40)

Словения изтъкна, че неспазването на задължението за продажба не е оказало влияние върху размера на държавната помощ, отпусната в полза на NLB, условията и обстоятелствата, при които е отпусната помощта, нито върху собствената вноска на NLB и споделянето на тежестта. Словения счете, че в този контекст неспазването на задължението за продажба не би трябвало да има въздействие върху мерките, необходими за ограничаване на неоправданото нарушаване на конкуренцията на вътрешния пазар.

(41)

В допълнение Словения посочи, че решението от 2013 г. и задълженията в него са свързани само с мерките за държавна помощ, отпуснати през 2013 г., и твърди, че двете предходни рекапитализации вече са одобрени от Комисията в решенията ѝ от 7 март 2011 г. и 2 юли 2012 г.

(42)

Словения също така счете, че каквито и да е допълнителни мерки за жизнеспособност, споделяне на тежестта или ограничаване на излишното нарушаване на конкуренцията на вътрешния пазар биха били ненужни и неподходящи. Според Словения такива допълнителни мерки биха били в нарушение на основния принцип на Съюза за пропорционалност и биха били в разрез с практиката на Комисията.

(43)

Словения потвърди също така, че възнамерява да въведе механизъм, който да бъде финансиран от така наречения „Фонд за приемственост“ (Succession Fund) (26), за да компенсира NLB за правните последици, свързани с текущия съдебен спор в Хърватия (27). За тази цел Словения прие Закон за защита на стойността на капиталовите инвестиции на Република Словения в NLB (28). В отговора си от 25 юли 2018 г. Словения подчерта, че би продължила да полага усилия за неутрализиране или смекчаване във възможно най-голяма степен на финансовите последици за NLB с цел успешното приключване на продажбата на дела от 75 % — 1 акция в NLB по начин, който би осигурил максимално висока стойност за словенските данъкоплатци. Словения счита, че този механизъм, който би смекчил въздействието на съдебния спор в Хърватия върху продажната цена на NLB, би бил въведен в контекста на процеса на продажба и следователно не би представлявал държавна помощ по смисъла на член 107 от ДФЕС.

(44)

В отговора си Словения включи информация под формата на доклад, изготвен от нейния финансов съветник, в който се посочва, че компенсаторният механизъм за защита от последиците от текущия съдебен спор ще бъде предложен и от частен продавач. В доклада е включена индикативна оценка на вероятността за успех на продажбата на дела в NLB въз основа на два сценария по отношение на съдебния спор относно чуждестранните депозити в Хърватия: в единия сценарий е включен механизмът (с евентуални плащания в рамките на механизма на по-късен етап), а във втория сценарий такъв механизъм липсва. По същество, въз основа на последните съдебни решения в Хърватия в доклада е посочено, че инвеститорите ще оценят експозицията от съдебния спор в Хърватия практически като 100 % от максималната експозиция. Освен това поради текущия съдебен спор ЕЦБ в своята надзорна функция наложи ограничения върху дивидентите (за евентуалното изплащане на дивиденти е необходимо предварително съгласие от ЕЦБ) Поради това без механизма NLB би разполагала с ограничена възможност за изплащане на дивиденти и е напълно вероятно това да доведе до намаляване броя на потенциалните инвеститори. В доклада се прави заключението, че комбинираният ефект от намаления инвеститорски интерес и допълнителния риск за паричните потоци на NLB (и двете в резултат от съдебния спор и отлагането на изплащания на дивиденти) би довел до изисквания за по-висока възвръщаемост на собствения капитал от страна на инвеститорите с цел гарантиране на изцяло записано първично публично предлагане (ППП). Комбинираният отрицателен ефект върху продажната цена на пасивите ([…] (29)) и изискването на по-висока възвръщаемост на собствения капитал от по-малък брой инвеститори ([…] (30)) би възлизал на […]. В доклада се прави заключението, че тази стойност е по-висока от оценката на NLB на максималната номинална стойност на риска от […], произтичащ от съдебния спор. Поради това в доклада се подкрепя становището, че учредяването на компенсаторен механизъм във връзка със съдебния спор в Хърватия в подкрепа на продажната цена на NLB в крайна сметка би довело до по-висока нетна печалба за Словения.

5.   АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРЕДСТАВЕН ОТ СЛОВЕНИЯ

(45)

На 13 юли 2018 г. словенските органи представиха нов набор от задължения за оказване на държавна помощ.

(46)

Словения предложи изменение на задължението за продажба, като ограничи своето участие в NLB до блокиращо малцинство, както следва:

1)

с дял най-малко 50 % плюс една акция („50 % + 1 акция“) до 31 декември 2018 г.;

2)

останалите дялове, надвишаващи блокиращото малцинство, до 31 декември 2019 г.

(47)

В предложения списък с изменени задължения Словения разграничи различни възможни сценарии във връзка с продажбата на дял от 75 % — 1 акция в NLB. В тези различни сценарии са приложими различни групи задължения (вж. съображения 50—52) и крайни срокове за изпълнение на задължения, както е посочено в таблица 3.

(48)

Словения заявява, че доколкото не е сключила обвързващ договор за покупко-продажба във връзка с продажбата на своето дялово участие в NLB в съответствие с измененото задължение за продажба и графика, изложен в съображение 46, ще предостави на управител по продажбите изключителен мандат да продаде дяловото участие на Словения в NLB до блокиращото малцинство за […].

(49)

В случай на благоприятни пазарни условия Словения не изключва възможността за продажба на дял, по-голям от 50 % + 1 акция и достигащ до общата стойност на 75 % — 1 акция до 31 декември 2018 г.

(50)

Във връзка със задълженията, представени като част от решението от 2013 г., Словения предлага да измени и удължи следващите съществуващи задължения („задължения от група 1“):

а)

да предостави място и право на глас в надзорния съвет и неговите комитети на независими експерти в съответствие с точка 9.6 от задълженията от 2013 г., изменени само дотолкова, че 100 % от местата да бъдат предоставени на независими експерти (вместо предходните три четвърти от местата);

б)

да гарантира, че всяка банка, която е държавна собственост, остава отделна икономическа единица с независими правомощия за вземана на решение в съответствие с точка 9.10 от задълженията от 2013 г.;

в)

да гарантира, че словенските дружества, които са държавна собственост, в никакъв случай няма да се третират по-благоприятно, отколкото дружествата, които не са държавна собственост (недискриминация) в съответствие с точка 11 от задълженията от 2013 г.;

г)

да се съобрази със забраната за придобиване, както е описана в точка 12.4 от задълженията от 2013 г.

(51)

Освен това останалите съществуващи задължения ще бъдат удължени до момента, в който Словения е ограничила участието си в NLB до блокиращо малцинство („задължения от група 2“):

а)

точка 2 от задължението за ограничаване на разходите, изменена само дотолкова, че оперативните разходи на ниво група (с изключение на еднократни извънредни разходи с неповтарящ се характер) годишно не могат да превишават максимална стойност от […] евро.;

б)

задължението за продажба на дъщерните дружества, осъществяващи странични дейности, от точка 4 от задълженията от 2013 г., изменена само дотолкова, че да не се допуска NLB да се включва в бизнес и дейности, които е трябвало да продаде;

в)

задължението за забрана на рекламиране и агресивни търговски стратегии от точка 12.1 от задълженията от 2013 г.;

г)

задължението за Механизъм за връщане на капитала и забрана за дивиденти от точка 12.2 от задълженията от 2013 г., изменен само дотолкова, доколкото въз основа на одитираните финансови отчети NLB ще изплаща на акционерите си най-малко размера на нетните си приходи при спазване на ограниченията, наложени от европейските или словенските органи и при условие че са изпълнени определени минимални капиталови изисквания;

д)

задължението за контролиращо доверено лице от точка 18 от задълженията от 2013 г., който ще продължи да се прилага до края на 2019 г.;

е)

задължението за доверено лице по продажбите от точка 19 от задълженията от 2013 г.

(52)

Във връзка със задължението за възвръщаемост на собствения капитал („RoE“) и другите задължения за Политики за управление на риска и кредитите в съответствие с точки 10.1—10.6 от задълженията от 2013 г. Словения предлага да удължи това задължение до продажбата най-малко на дял от 50 % + 1 акция в NLB и да го измени само дотолкова, доколкото цените на новите кредити ще се считат за подходящи, ако новият кредит допринася за получаването на положителна възвръщаемост на собствения капитал преди данъчно облагане от […] или върху индивидуалния кредит, или върху всяко договорно взаимоотношение с клиент. В случай обаче, че Словения не е намалила своето участие в NLB до блокиращо малцинство до […], задължението за RoE ще се прилага отново от […], докато Словения намали дяловото си участие в NLB до блокиращо малцинство.

(53)

Словения също така представя следните допълнителни задължения като компенсаторни мерки за забавения процес на продажба („задължения от група 2“):

а)

NLB ще емитира инструмент от втори ред не по-късно от […] на независими от Словения инвеститори, освен в случай на значителни смущения на пазара и след одобрение от Комисията.

б)

NLB ще закрие [10—20] клона в Словения до […].

(54)

Освен това Словения заявява още, че в случай, че до 31 декември 2018 г. не е намалила участието си в NLB до блокиращо малцинство, NLB ще продаде своето участие в застрахователно дружество NLB Vita до […].

Таблица 3

Приложими задължения и крайни срокове при различни сценарии

Сценарий

Задължения от група 1

Задължения от група 2

Задължения от група 3

NLB Vita

ROE (включително Политики за управление на риска и кредитите)

Словения продава дела от 75 % — 1 акция в NLB до 31.12.2018 г.

До 31.12.2018 г., с изключение на задължението за забрана за придобивания (до 31.12.2019 г.)

До 31.12.2018 г., с изключение на задължението за контролиращо доверено лице (до 31.12.2019 г.)

Инструмент от втори ред до […]

Закриване на [10—20] клона до […]

Не се прилага.

До продажбата най-малко на дял от 50 % + 1 акция в NLB

Словения продава дела от 50 % + 1 акция в NLB до 31.12.2018 г. и оставащите дялове, надвишаващи блокиращото малцинство до 31.12.2019 г.

До 31.12.2019 г.

До продажбата на дял от 75 % — 1 акция в NLB, с изключение на задължението за контролиращо доверено лице (до 31.12.2019 г.)

Инструмент от втори ред до […]

Закриване на [10—20] клона до […]

Продажба преди […]

До продажбата най-малко на дял от 50 % + 1 акция в NLB и от […] до продажбата на дял от 75 % — 1 акция на NLB

Словения не успява да продаде дела от 50 % + 1 акция в NLB до 31.12.2018 г., доверено лице по продажбите ще продаде дела на Словения до блокиращо малцинство

До 31.12.2018 г., с изключение на задължението за забрана за придобивания (до 31.12.2019 г.)

До 31.12.2018 г., с изключение на задължението за контролиращо доверено лице (до 31.12.2019 г.)

Инструмент от втори ред до […]

Закриване на [10—20] клона до […]

Продажба преди […]

До продажбата най-малко на дял от 50 % + 1 акция в NLB и от […] до продажбата на дял от 75 % — 1 акция в NLB

Словения продава участието си в размер на дял от 50 % + 1 акция в NLB до 31.12.2018 г., но не успява да продаде оставащите дялове, надвишаващи блокиращото малцинство до 31.12.2019 г.

До 31.12.2019 г.

До продажбата на дял от 75 % — 1 акция в NLB, с изключение на задължението за контролиращо доверено лице (до 31.12.2019 г.)

Инструмент от втори ред до […]

Закриване на [10—20] клона до […]

Продажба преди […]

До продажбата най-малко на дял от 50 % + 1 акция в NLB и от […] до продажбата на дял от 75 % — 1 акция в NLB

6.   ОЦЕНКА НА МЕРКИТЕ

6.1.   Наличие на държавна помощ

(55)

Съгласно член 107, параграф 1 от ДФЕС държавна помощ е всяка помощ, предоставена от държава членка или чрез ресурси на държава членка, под каквато и да било форма, която нарушава или заплашва да наруши конкуренцията чрез поставяне в по-благоприятно положение на определени предприятия, доколкото засяга търговията между държавите членки.

(56)

В решението от 2013 г. Комисията вече заключи, че мерките, описани в съображение 18, представляват държавна помощ. Тази преценка остава непроменена (31).

(57)

В съображения 58—62 Комисията ще оцени дали са изпълнени кумулативните условия за разглеждане на дадена мярка като държавна помощ по отношение на компенсаторния механизъм, описан в съображение 43 („компенсаторен механизъм“). Тъй като критериите за държавна помощ са кумулативни по своя характер, дадена мярка не се счита за държавна помощ, когато най-малко един от критериите не е изпълнен.

(58)

Комисията ще оцени дали компенсаторният механизъм, който Словения възнамерява да въведе, би представлявал предимство за NLB. За тази цел Комисията ще приложи „критерия за оператор в условията на пазарна икономика“, който може да се прилага към различни икономически трансакции. Комисията отбелязва, че компенсаторният механизъм се предоставя в контекста на продажба на активи и следователно Комисията трябва да приложи „критерия за частния продавач“. Това включва оценка от Комисията дали хипотетичен частен продавач също би предложил такъв компенсаторен механизъм като част от същия процес на продажба.

(59)

Първо, Комисията отбелязва, че компенсаторният механизъм се отнася до съдебни дела, които не са приключени от дълго време и за чието оценяване не е необходимо инвеститорите да имат задълбочен опит (32). Наскоро хърватските съдилища се произнесоха срещу NLB, което постави въпроса изцяло в центъра на вниманието на инвеститорите (33). Спорът датира още от преди разпадането на Югославия и е е свързан със скорошните операции и дейности на NLB. Фактът, че претенциите могат да породят възможност NLB да бъде подведена под солидарна отговорност заедно с Ljubljanska banka d.d., допълнително усложнява оценяването на претенциите, тъй като е по-трудно да се оцени въздействието на претенциите само върху NLB. Комисията разбира, че тези затруднения в оценяването могат да доведат до проблеми, свързани с асиметрия на информацията. С оглед на тези елементи е разбираемо, че — в отсъствието на такъв механизъм — инвеститорите ще придадат на въпроса въпроса максимална тежест. Тъй като при оценката инвеститорите биха отчели най-лошия възможен сценарий, механизмът би позволил на словенските органи да запазят предимства в случай на по-благоприятни съдебни решения.

(60)

Второ, Комисията отчита информацията, съдържаща се в представения от Словения доклад, където се отбелязва, въз основа на обратната информация от инвеститорите, че определени инвеститори вече не биха записали за ППП, което би оказало отрицателно въздействие върху продажната цена (34). В доклада се посочва, че това се отнася основно за инвеститори, заинтересовани от инвестиция с цел изплащане на дивиденти. В този контекст Комисията отбелязва също така, че в […] ЕЦБ, в качеството ѝ на надзорен орган, вече са наложени ограничения за дивиденти поради текущия съдебен спор. В резултат на това NLB не е имала възможност да изплати дивиденти в […] (35). В заключение в доклада се подчертава, че поради тази причина при сценарий „без механизъм“ върху продажната цена ще бъде оказано негативно влияние в размер на […] (36), а отсъствието на компенсаторен механизъм би застрашило дори осъществяването на ППП (37).

(61)

Комисията отбелязва, че въз основа на основателни предположения, проверени от Комисията, в доклада се посочва, че негативните и крайни възгледи на инвеститорите по отношение на съдебния спор в Хърватия ([…]) в комбинация с намаления интерес от инвеститорите с цел дивиденти ([…]) надвишава, и то значително, изчислените разходи за словенската държава в рамките на механизма (не повече от […], но по-малко в случай на по-благоприятни съдебни решения). Въз основа на тези елементи Комисията заключава, че механизмът ще окаже положително въздействие върху нетната печалба от продажбата на NLB.

(62)

Въз основа на оценката, представена подробно в съображения (58)—(61), Комисията приема, че частен продавач, предвид изключително специфичните обстоятелства на съдебния спор в Хърватия, също би предоставил такъв компенсаторен механизъм в контекста на процеса на продажба и следователно Словения не предоставя предимство на NLB. Тъй като критериите, изложени в член 107, параграф на ДФЕС, са кумулативни, и като се има предвид, че условието за предоставяне на предимство не е изпълнено, се изключва наличие на допълнителна държавна помощ чрез въвеждане на компенсаторен механизъм.

6.2.   Оценка на съвместимостта

(63)

Що се отнася до мненията от Словения и от другите страни в раздели 3 и 4 на настоящото решение, Комисията отбелязва, че редица от тези коментари се отнасят по-скоро до решението от 2013 г. Комисията припомня, че ще оцени само въпросите, повдигнати в решението за откриване от 2018 г., и няма да извършва каквато и да е преоценка на решението от 2013 г., нито по отношение на оценката за наличие на помощ, извършена към онзи момент, нито на съвместимостта на тази помощ въз основа на задълженията, поети от Словения през 2013 г. По-специално Комисията няма да извършва преоценка на заключението си, че дългосрочната жизнеспособност на NLB се основава най-вече на задължението за продажба на дяловото участие до блокиращо малцинство. Изискването за промяна на собствеността на NLB действително гарантираше, че на всички свои нива NLB ще бъде управлявана с цел максимално увеличение на стойността и няма да преследва други краткосрочни или дългосрочни цели на политиката.

(64)

Комисията счита, че следните мнения на другите заинтересовани страни се отнасят до опасенията и предварителните констатации, включени в решението за откриване от 2018 г.:

а)

позоваването на първата заинтересована страна на други случаи на държавна помощ, в които Комисията е позволила удължаване на задълженията за продажба (38), както и аргументът, че удължаването на крайния срок до 2019 г. общо погледнато е ползотворно за Словения и словенските данъкоплатци;

б)

аргументът на първата заинтересована страна, че допълнителните задължения само биха влошили дългосрочните перспективи за жизнеспособност на NLB.

(65)

Що се отнася до сравнението с други случаи, Комисията припомня, че във всички случаи оценява съвместимостта въз основа на приложимите съобщения на Комисията (39) към момента на отпускане на помощта. Комисията също така припомня, че в този случай продажбата на участието в NLB е необходима, за да се гарантира жизнеспособността на NLB, и е част от цялостна оценка на помощ за преструктуриране, докато в други случаи продажбата на активи се е осъществявала в контекста на оценка на помощ за ликвидация.

(66)

Комисията отбелязва, че не са предоставени конкретни причини или примери за задължения по отношение на тези, за които се твърди, че оказват отрицателно въздействие върху жизнеспособността на NLB. Както е отбелязано в съображение 55 от решението за откриване от 2018 г., Комисията ще оцени дали новият набор от задължения запазва първоначалния баланс от решението от 2013 г. и решението за изменение от 2017 г., както и дали изменените задължения не засягат неблагоприятно жизнеспособността на NLB, докато в същото време остават равностойни по отношение на споделянето на тежестта и компенсаторните мерки.

(67)

Тъй като Словения е нотифицирала изменените задължения на 13 юли 2018 г., Комисията ще оцени дали тези нови задължения могат да се считат за равностойни на първоначално представените в контекста на решението от 2013 г. и решението за изменение от 2017 г. Комисията няма да извършва преоценка на задълженията, представени на 21 декември 2017 г., които са били оценени в контекста на решението за откриване от 2018 г.

(68)

Дадено решение за преструктуриране принципно (40) би могло да бъде изменено, когато изменението не води до каквато и да е допълнителна помощ и се основава на нови задължения, които могат да се считат за равностойни на първоначално представените. При това положение съществуващите мерки за помощ ще продължат да бъдат съвместими с вътрешния пазар въз основа на член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС, ако общият баланс на първоначалното решение остане незасегнат. С цел да се запази първоначалният баланс, изменените задължения не следва да оказват отрицателно въздействие върху жизнеспособността на получателя на помощта, като цялостният набор от поети задължения остава равностоен по отношение на споделянето на тежестта и компенсаторните мерки, като се вземат предвид изискванията на Съобщението относно преструктурирането.

(69)

В решението за откриване от 2018 г. (41) се припомня, че частта за жизнеспособността в решението от 2013 г. се е основавала изключително на промяна в структурата на собствеността на NLB за гарантиране на дългосрочната жизнеспособност на NLB. През 2013 г. словенските органи действително са поели задължение за отстраняване на влиянието на държавата върху ежедневната дейност на NLB. Словения продава участието си в размер най-малко на дял от 50 % + 1 акция в NLB до 31.12.2018 г. и оставащите дялове до блокиращото малцинство до 31 декември 2019 г.

(70)

Комисията може отново да потвърди дългосрочната жизнеспособност на NLB, в случай че този ревизиран срок за продажбата бъде спазен стриктно. В този контекст Комисията оценява положително факта, че изменените задължения до определена степен са свързани с процеса на продажба и следователно създават правилните стимули за по-бърз процес на продажба. Комисията отбелязва например, че когато дяловото участие до блокиращото малцинство бъде продадено до 31 декември 2019 г., определени задължения ще престанат да се прилагат от по-ранна дата (42). Това следва да гарантира, че Словения ще продаде дяловото си участие до блокиращото малцинство възможно най-скоро. Комисията заключава, че ревизираният срок във връзка с новия набор словенски задължения следва да гарантира, че няма да има ненужно забавяне както на продажбата на NLB, така и на края на периода на преструктуриране (43).

(71)

В решението за откриване от 2018 г. (44), Комисията отбеляза и други констатации, посочвайки неоптималния напредък на възстановяването на жизнеспособността, като например липсата на нова емисия подчинен заемен капитал, високото ниво на необслужваните кредити и въпросите относно корпоративното управление, свързани с определянето на надзорен съвет (45). Комисията отбелязва, че в уведомлението си от 13 юли 2018 г. Словения поема задължение да емитира инструмент от втори ред до […] и да назначава само независими експерти за членове на надзорния съвет. Комисията счита, че тези задължения ще имат положителен принос за жизнеспособността на NLB. Комисията също така отбелязва факта, че делът на необслужваните кредити в общия размер на кредитите (46) е намалял допълнително през първото тримесечие на 2018 г. до 8,8 % (в сравнение със съотношение от 9,2 % в края на декември 2017 г.).

(72)

В решението за откриване от 2018 г. (47) Комисията също така изрази съмнения относно ефективността на първоначалното предложение на Словения за назначаване на доверителен собственик „на сляпо“ като компенсаторна мярка. Тъй като Словения вече не включва това задължение в последната си нотификация, не е необходимо Комисията да включва заключение относно ефективността на такъв доверителен собственик „на сляпо“ в настоящото решение.

(73)

В решението за откриване от 2018 г. (48) Комисията достигна до предварителното заключение, че отложената промяна на NLB de facto удължава периода на преструктуриране. Тъй като редица задължения бяха логически свързани с периода на преструктуриране (вж. съображение 25 от решението за откриване от 2018 г.), Комисията посочи, че едно удължаване на крайния срок за процеса на продажба следва да върви ръка за ръка с удължаване и на други задължения за преструктуриране. Комисията отбелязва, че сега Словения предлага да удължи почти всички от съответните съществуващи задължения до приключване на процеса на продажба. Най-релевантното съществуващо задължение от решението от 2013 г., което не е удължено изцяло до намаляване на дяловото участие до блокиращо малцинство, е задължението […] Въпреки това Комисията отбелязва, че са предвидени допълнителни компенсаторни задължения в допълнение към съществуващите задължения.

(74)

В решението за откриване от 2018 г. (49) Комисията изрази и съмнение дали Словения може допълнително да подобри жизнеспособността на NLB чрез inter alia преобразуване на доверителния собственик „на сляпо“ до изцяло оправомощено доверено лице по продажбите. Комисията също така изрази съмнения (50) дали премахването на алтернативното задължение за продажба на балканските дъщерни дружества няма да отслаби съществуващите задължения. Комисията отбелязва, че сега Словения е предложила да предостави на довереното лице по продажбите изключителен мандат за продажба на участието на Словения в NLB до блокиращото малцинство, ако Словения не изпълни задължението за продажба. Комисията счита, че допълнението за довереното лице по продажбите взема предвид опасенията относно продажбата на дял от 75 % — 1 акция в NLB, като по този начин повишава надеждността на задължението за продажба и подобряването на перспективите за жизнеспособност на NLB.

(75)

В съображение 63 от решението за откриване от 2018 г. Комисията изрази и съмнения дали Словения не следва да разгледа допълнителни структурни мерки за NLB, като например продажба на определени дъщерни дружества, и/или мерки за поведение като компенсация на забавянето на продажбата на участието в NLB и на процедурата по преструктуриране. Тъй като NLB ще бъде активна на пазара за по-дълъг период, без да е подсигурила напълно своята дългосрочна жизнеспособност, това може да е източник на нарушаване на конкуренцията. Сега Комисията отчита, че Словения е представила три допълнителни задължения (51), включващи емитиране на инструмент от втори ред от […], закриване на [10—20] допълнителни клона и продажба на участието на NLB в NLB Vita (последното само ако Словения не е ограничила своето дялово участие в NLB до блокиращо малцинство до края на 2018 г.). В действителност, колкото е по-дълъг периодът, в който дългосрочната жизнеспособност не е напълно подсигурена, толкова повече компенсаторни мерки ще са необходими, за да се гарантира, че цялостният набор от задължения остава равностоен по отношение на компенсаторните мерки. Комисията счита, че броят на клоновете, които Словения предлага да закрие, е значителен (спрямо броя на клоновете на NLB в Словения (52)) и това ще отслаби търговското присъствие на NLB в Словения (53). Комисията също така отбелязва като положително въздействието на продажбата на NLB Vita както по отношение на конкуренцията (54), така и по отношение на споделянето на тежестта, без да вреди излишно на жизнеспособността на NLB (55). Като цяло Комисията заключава, че компенсаторните мерки са достатъчни, за да компенсират забавянето на продажбата на дела от 75 % — 1 акция в NLB и удължената процедура по преструктуриране.

(76)

В съображение 63 от решението за откриване от 2018 г. Комисията също така изрази съмнение дали учредяването на ново лизингово дружество скоро след ликвидацията на предходното лизингово дружество като резултат от задълженията за държавна помощ в основата на решението от 2013 г. не би нарушило смисъла на задължението за продажба на дъщерните дружества, осъществяващи странични дейности. Комисията отбелязва, че междувременно NLB е оттеглила всички процедури по учредяване на дружества, което премахва това съмнение.

(77)

В решението за откриване от 2018 г. (56) също така Словения се приканва да разясни дали последните задължения не променят никое от задълженията в основата на решението за изменение от 2017 г. (по-специално по отношение на забраната за придобивания). Комисията отбелязва, че в последното си уведомление (57) Словения е пояснила, че забраната за придобивания продължава да се прилага до 31 декември 2019 г.

7.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(78)

Въз основа на изложената по-горе оценка на новия набор от задължения, за които е подадено уведомление на 13 юли 2018 г., съмненията на Комисията относно равностойността на задълженията, изразени в решението за откриване от 2018 г., са разсеяни и направените заключения в решението от 2013 г. и решението за изменение от 2017 г. не са засегнати. Поради това въз основа на член 9, параграф 3 на Регламент (ЕС) 2015/1589 на Съвета (58) Комисията стига до заключението, че държавната помощ, отпусната на NLB, е съвместима с вътрешния пазар въз основа на член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС.

(79)

В допълнение, въз основа на член 4, параграф 2 на Регламент (ЕС) 2015/1589, Комисията стига до заключението, че механизмът, предоставящ компенсация на NLB за правните последици, свързани с текущия съдебен спор в Хърватия, не представлява държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от ДФЕС.

(80)

Комисията отбелязва, че Словения е приела по изключение да получи текста на това решение само на английски език,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Замяната на задълженията, представени от Словения съгласно решения SA.33229 (2012/C) (ex 2011/N) и SA.33229 (2017/N-2), със задълженията, за които Словения е уведомила, както са изложени в приложението към настоящото решение, е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС.

Член 2

Компенсаторният механизъм, имащ за цел да компенсира NLB от правните последици, свързани с текущия съдебен спор в Хърватия, не представлява държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от ДФЕС.

Член 3

Адресат на настоящото решение е Република Словения.

Съставено в Брюксел на 10 август 2018 година.

За Комисията

Margrethe VESTAGER

Член на Комисията


(1)  Решение на Комисията по дело SA.33229 (наричано по-нататък „решението за откриване на процедура от 2018 г.“), (2018/C) (ex 2017/N-3) — Словения — Изменения на задълженията за преструктуриране на Nova Ljubljanska Banka d.d. (ОВ C 121, 6.4.2018 г., стр. 15).

(2)  Решение на Комисията по дело SA.32261 (2011/N) — Словения — Рекапитализация за оздравяване в полза на NLB (ОВ C 189, 29.6.2011 г., стр. 2).

(3)  Решение на Комисията по дело SA.34937 (2012/C) (ex 2012/N) и SA.33229 (2012/C) (ex 2011/N) — Втора рекапитализация на NLB и Преструктуриране на NLB, ОВ C 361, 22.11.2012 г., стр. 18.

(4)  Решение 2014/535/ЕС на Комисията от 18 декември 2013 г. относно държавна помощ SA.33229 (2012/C) — (ex 2011/N) — Преструктуриране на NLB — Словения, която Словения планира да приведе в действие за Nova Ljubljanska banka d.d. (ОВ L 246, 21.8.2014 г., стр. 28).

(5)  Решение на Комисията по дело SA.33229 (2017/N-2) – Словения – Изменение на решението за преструктуриране на NLB (ОВ C 254, 11.7.2017 г., стр. 2).

(6)  Вж. следното прессъобщение: http://www.vlada.si/en/media_room/government_press_releases/press_release/article/138_regular_government_session_government_rejects_minimum_offer_price_for_nlb_59951/

(7)  Както е обяснено по-подробно в съображения 5, 6 и 7 от решението за откриване на процедура от 2018 г.

(8)  Консолидиран текст на Договора за на Европейския съюз (ОВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 47).

(9)  Регламент № 1 от 15 април 1958 г. за определяне на езиковия режим на Европейската икономическа общност (ОВ 17, 6.10.1958 г., стр. 385/58).

(10)  Презентация на Групата NLB, резултати за първото тримесечие на 2018 г., страница 4.

(11)  В последните години структурата на собствеността на NLB премина през няколко промени. През 2002 г. белгийската банка KBC придоби 34 % от NLB. Въпреки това, когато през 2006 г. KBC не успя да увеличи своя дял в NLB, KBC взе решение повече да не счита своя съществуващ дял като стратегически и го прекатегоризира като финансово участие. KBC прекрати изцяло участието си в NLB през 2013 г. Към края на 2013 г. словенската държава отново стана 100 % собственик на NLB, като по този начин de facto обърна процеса на (частична) приватизация на NLB от 2001/2002 г.

(12)  Финансовите стойности, посочени в таблица 1 се основават на консолидираните финансови отчети на NLB, които могат да бъдат намерени на адреси: https://www.nlb.si/nlb/nlb-portal/eng/investor-relations/financial-reports/prezentacija-nlb-final-2017.pdf и https://www.nlb.si/nlb/nlb-portal/eng/investor-relations/financial-reports/prezentacija-nlb-1q2018-final.pdf

(13)  Рисково претеглените активи се повишиха през 2017 г. в резултат на увеличаване на експозициите на дребно, като корекция на третирането на валутната позиция на NLB на консолидирано равнище и поради третирането на капиталовите инвестиции в дъщерни банки извън еврозоната.

(14)  Изходни данни Вж. връзката в бележка под линия 12.

(15)  Отчетено от „Активи на фондове за дялово участие без собствени ресурси“.

(16)  Словенското лизингово дъщерно дружество на NLB е включено в списъка на дъщерните дружества, осъществяващи странични дейности, които ще бъдат продадени като част от задълженията, въз основа на които е прието решението от 2013 г.

(17)  На основание на доклада на контролиращото доверено лице от 14 юни 2018 г.

(18)  Разликата между трансферната цена (617 милиона евро) и пазарната стойност (486 милиона евро) на обезценените активи.

(19)  Позоваване на решението на Комисията за държавна помощ за четири италиански мостови банки и Novobanco: Вж. решения на Комисията по дело SA.43976 (2015/N) — Португалия — Изменение на решението от 2014 г. за преструктуриране на Banco Espirito Santo S.A. (Novo Banco S.A.) (ОВ C 390, 21.10.2016 г., стр. 5) и по дело SA.39543 (2015/N), SA. 41134 (2015/N), SA. 41925 (2015/N) и SA. 43547 (2015/N) — Италия — Второ изменение на решението за преструктуриране на Banca delle Marche S.p.A, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Soc. Coop., Cassa di Risparmio de Ferrara S.p.A. и Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. (ОВ C 61, 16.2.2018 г., стр. 1).

(20)  Ališić и др./Босна и Херцеговина, Хърватия, Сърбия, Словения и бившата югославска република Македония (http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-145575).

(21)  Съобщение на Комисията относно връщане на жизнеспособността и оценка на мерките за преструктуриране във финансовия сектор според правилата за държавна помощ в настоящата криза (ОВ C 195, 19.8.2009 г., стр. 9).

(22)  Съдебният спор се отнася до висящи съдебни дела в Хърватия относно депозити в чуждестранна валута на хърватски вложители (клиенти на Ljubljanska banka d.d., Любляна, клон в Загреб), което представлява проблем още от времето преди разпадането на бивша Югославия. От 2017 г. насам са постановени решения по три съдебни дела от хърватски съдилища на втора инстанция срещу NLB, като решението изисква от банката да изплати главницата в допълнение към лихвата и съдебните разноски. Освен това през май 2018 г. Конституционният съд на Хърватия отхвърли жалбата на NLB срещу дело, загубено от банката през 2015 г.

(23)  Вж. съображение 58 от решението за откриване от 2018 г.

(24)  Пак там.

(25)  Пак там.

(26)  Фондът за приемственост на Република Словения е публичен финансов фонд, учреден с цел прилагане на споразумението относно въпросите на наследяването и в тази връзка — за упражняване на правата и уреждане на задълженията на Република Словения в процеса по разделяне на собственост, права и задължения на бивша Югославия, както и изпълнение на други задачи, свързани с въпросите на наследяването на бивша Югославия.

(27)  Съдебният спор е свързан с висящи съдебни дела в Хърватия, свързани с депозити в чуждестранна валута, изплатени на хърватски вложители (клиенти на Ljubljanska banka d.d,. клон в Загреб) след разпадането на Югославия. В някои от последните съдебни решения NLB и Ljubljanska banka d.d, Любляна, са подведени под солидарна отговорност.

(28)  Закон 52/2018, публикуван на 27 юли 2018 г. в Официален вестник на Република Словения № 52/2018 https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2645/zakon-za-zascito-vrednosti-kapitalske-nalozbe-republike-slovenije-v-novi-ljubljanski-banki-d-d--ljubljana-zvknnlb

(29)  Стойността […] се основава на начислената лихва в размер на ~[…] от неизплатената главница, за която са предявени претенции като част от текущия съдебен спор ([…]); изчисляването на лихвата се основава на изчислената лихва от съдебни решения.

(30)  Стойността […] отговаря на изискването за по-висока възвръщаемост на капитала в размер на […], която след това се използва за приспадане на очакваното изплащане на дивиденти въз основа на бизнес плана на NLB за изчисление на ефекта върху цената на ППП.

(31)  Относно мнението на Словения (вж. съображение 41), че задълженията се отнасят само до рекапитализацията от 2013 г., Комисията отбелязва, че първите две рекапитализации са временно одобрени с решения за оздравяване и са одобрени само като помощ за преструктуриране в решението от 2013 г. с оглед на плана за преструктуриране и представените задължения. Следователно представените задължения се отнасят и до първите две рекапитализации.

(32)  За разлика от правни претенции, които са по-често срещани при обичайната дейност на дружеството, като например претенции, свързани с отговорността за стоки, или претенции във връзка с неправомерни продажби.

(33)  Вж. бележка под линия 21.

(34)  В съображения 28 и 29 от решението за изменение от 2017 г. Комисията вече заключи, че трансакцията е значителна в сравнение с търсенето от инвеститори. Комисията отбеляза конкретно, че ППП на NLB би било значително по-голямо в сравнение с размера на наблюдаваните наскоро сделки на пазара в Централна и Източна Европа. Освен това Словения не е добре представена в пазарните индекси, което означава, че има ограничено естествено търсене от инвеститори, които следят индекс или използват индекс като референтна стойност. Въз основа на това в решението за изменение от 2017 г. Комисията заключи, че е оправдан по-плавен процес на продажба на дяловете. По-слабото търсене поради изключване на повече инвеститори действително би намалило допълнително потенциалната цена при ППП.

(35)  Вж. също така следното прессъобщение от 31-вото заседание на акционерите на NLB: https://www.nlb.si/investor-news-27-06-2018

(36)  Финансовият съветник предполага, че инвеститорите ще увеличат изискваната възвръщаемост на собствения капитал за инвестицията с […], което би оказало отрицателно въздействие върху цената на акциите на NLB в размер на […].

(37)  Комисията припомня, както е обяснено в съображение 44, че въздействието на хърватския въпрос върху оценяването в абсолютно отношение е значимо.

(38)  Вж. съображение 27, буква a) от настоящото решение.

(39)  Съобщение на Комисията — Прилагане на правила за държавна помощ към мерки, взети във връзка с финансовите институции в контекста на настоящата световна финансова криза („Съобщението относно банковия сектор от 2008 г.“) (ОВ C 270, 25.10.2008 г., стр. 8); Съобщение на Комисията — Рекапитализация на финансовите институции в условията на настоящата финансова криза: ограничаване на помощта до необходимите минимални равнища и предпазни мерки срещу излишното нарушаване на конкуренцията („Съобщение относно рекапитализацията“) (ОВ C 10, 15.1.2009 г., стр. 2); Съобщение на Комисията относно обработването на обезценените активи в банковия сектор на Общността („Съобщение относно обезценените активи“) (ОВ C 72, 26.3.2009 г., стр. 1); Съобщение относно връщане на жизнеспособността и оценка на мерките за преструктуриране във финансовия сектор според правилата за държавна помощ в настоящата криза („Съобщение относно преструктурирането“) (ОВ C 195, 19.8.2009., стр. 9); Съобщение на Комисията относно прилагането от 1 януари 2011 г. на правилата за държавни помощи за подкрепата на мерки в полза на банки в контекста на финансовата криза („Съобщение относно удължаването от 2010 г.“) (ОВ C 329, 7.12.2010 г., стр. 7) и Съобщение на Комисията относно прилагането от 1 януари 2012 г. на правилата за държавни помощи за подкрепата на мерки в полза на банки в контекста на финансовата криза („Съобщение относно удължаването от 2011 г.“) (ОВ C 356, 6.12.2011 г., стр. 7).

(40)  Комисията прие също така по изключение изменение на съществуващи задължения в някои други случаи, като например в Решение (ЕС) 2018/119 на Комисията от 18 септември 2017 г. за държавна помощ SA.47702 (2017/C) (ex 2017/N) — Обединено кралство — Алтернативен пакет от мерки за замяна на задължението за Royal Bank of Scotland да продаде дейността Rainbow (ОВ L 28, 31.1.2018 г., стр. 49).

(41)  Вж. съображение 57 от решението за откриване от 2018 г.

(42)  По-специално задължението за продажба на […], […] и […].

(43)  Както изрично е предвидено в точка 15 на Съобщението относно преструктурирането.

(44)  Вж. съображение 58 от решението за откриване от 2018 г.

(45)  Вж. съображение 36 от решението за откриване от 2018 г.

(46)  Вж. таблица 1.

(47)  Вж. съображения 59—62 от решението за откриване на процедурата.

(48)  Вж. съображение 63 от решението за откриване от 2018 г.

(49)  Вж. съображение 63 от решението за откриване от 2018 г.

(50)  Вж. съображение 65 от решението за откриване от 2018 г.

(51)  Вж. съображения 53 и 54 от настоящото решение.

(52)  Вж. съображение 15 от настоящото решение.

(53)  Виж също точка 35 от съобщението относно преструктурирането.

(54)  Вж. съображения 15 и 16 от настоящото решение. размерът на NLB Vita е по-малък от чуждестранните дъщерни дружества, които NLB трябваше да продаде съгласно първоначалното задължение за продажба (като се отчита и фактът, че NLB Vita е 50 % съвместно предприятие). NLB Vita има сравнително малък принос към цялостния нетен приход на NLB и жизнеспособността на NLB няма да бъде неблагоприятно засегната.

(55)  Виж също точка 35 от съобщението относно преструктурирането.

(56)  Вж. съображение 66 от решението за откриване от 2018 г.

(57)  Вж. съображение (50) от настоящото решение.

(58)  Регламент (ЕС) 2015/1589 на Съвета от 13 юли 2015 г. за установяване на подробни правила за прилагането на член 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ОВ L 248, 24.9.2015 г., стр. 9).


ПРИЛОЖЕНИЕ

НОВО ЗАДЪЛЖЕНИЕ, ЗАМЕНЯЩО ЗАДЪЛЖЕНИЕ 14 ОТ РЕШЕНИЕТО ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ОТ 2017 Г.

(14)

Намаляване на дяловото участие на държавата Словения ще намали дяловото си участие в NLB d.d. до 25 % плюс един дял („блокиращо малцинство“), както следва:

 

с най-малко 50 % плюс една акция до 31 декември 2018 г. В случай на благоприятни пазарни условия Словения не изключва сценарий за продажба на дял, по-голям от 50 % плюс един дял, и достигащ до обща стойност 75 % без един дял.

 

Ако Словения не сключи а) обвързващ(и) договор(и) за покупко-продажба във връзка с продажбата на своето дялово участие в NLB d.d. в съответствие с настоящата точка 14 а) до 31 декември 2018 г., Словения ще предостави на довереното лице по продажбите (назначено в съответствие с точка 19 от задълженията от 2013 г.) изключителен мандат да продаде дяловото участие на Словения в NLB d.d. до блокиращото малцинство за […]. Ако довереното лице по продажбите получи мандата за продажба на дяловото участие на NLB d.d. до блокиращото малцинство в съответствие с настоящата точка 14 а), прилагането на всички задължения, определени в точки 14.1 и 14.2, с изключение на задълженията от точки 14.1.4 и 14.2.6, ще бъде преустановено, считано от 31 декември 2018 г. Същото важи и ако Словения намали дяловото си участие в NLB d.d. до блокиращото малцинство до 31 декември 2018 г.

 

останалите дялове, надвишаващи блокиращото малцинство, до 31 декември 2019 г.

 

Ако Словения не сключи а) обвързващ(и) договор(и) за покупко-продажба във връзка с продажбата на своето дялово участие в NLB d.d. в съответствие с настоящата точка 14 б) до 31 декември 2019 г., Словения и ще предостави на довереното лице по продажбите (назначено в съответствие с точка 19 от задълженията от 2013 г.) изключителен мандат да продаде дяловото участие на Словения в NLB d.d. до блокиращото малцинство за […].

 

Словения ще продаде своето дялово участие в NLB d.d. в съответствие с горните точки при прозрачна, открита и конкурентна процедура, въз основа на разпоредбите на Наредбата за стратегията относно притежаваните от държавата активи на инвеститор(и), който(ито) е(са) независим(и) и няма(т) връзки с Република Словения.

 

При изпълнението на задълженията си съгласно точка 14 а) или 14 б) довереното лице по продажбата действа в съответствие с предходния параграф и с дължимите умения, грижа и внимание.

 

В случай че Словения не продаде своето дялово участие в NLB d.d. до блокиращото малцинство до края на 2018 г., NLB d.d. ще продаде своето дъщерно застрахователно дружество NLB Vita до […].

 

Ако Словения е продала най-малко 50 % плюс една акция от своето дялово участие в NLB d.d. не по-късно от 31 декември 2018 г., ще се прилагат задължения 14.1, които ще се спазват до 31 декември 2019 г. Задължения 14.2, с изключение на задължения 14.2.1 и 14.2.6, ще се прилагат и ще се спазват, докато Словения продаде своето дялово участие в NLB d.d. до блокиращото малцинство. Задължение 14.2.1 ще се прилага и ще се спазва до продажбата на по-голямата част (най-малко 50 % + 1 акция от дяловото участие на държавата и от […], докато Словения продаде своето дялово участие в NLB d.d. до блокиращото малцинство.

(14.1)

Словения поема задължение за следното:

(14.1.1)

да предостави две трети от местата и правата на глас в надзорния съвет и неговите комитети на независими експерти, т.е. лица, които:

 

понастоящем не са в трудови правоотношения, нито са били в трудови правоотношения през 24-те месеца преди назначението от словенския държавен холдинг, държавен орган, публична агенция, публичен фонд, публично-правна институция или публично-правна икономическа институция, учредена от Република Словения,

 

понастоящем не са в трудови правоотношения, нито са били в трудови правоотношения през 24-те месеца преди назначението от която и да е друга публична институция, финансирана непряко от бюджета, или от която и да организация, чиято дейност е обект на доминиращо влияние от страна на Словения, словенския държавен холдинг или Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d., както е определено в Закона за дружествата (Официален вестник на Република Словения № 65/09 — официален консолидиран текст и последващи изменения),

 

понастоящем не заемат, нито през 24-те месеца преди назначението са заемали лидерска или управленска позиция в словенска политическа партия.

(14.1.2)

да гарантира, че всяка банка, която е държавна собственост, остава отделна икономическа единица с независими правомощия за вземана на решение в съответствие с точка 9.10 от задълженията от 2013 г.

(14.1.3)

да гарантира, че словенските дружества, които са държавна собственост, в никакъв случай няма да се третират по-благоприятно, отколкото дружествата, които не са държавна собственост (недискриминация) в съответствие с точка 11 от задълженията от 2013 г.

(14.1.4)

да гарантира, че NLB няма да придобие никакво участие в никое предприятие в съответствие с точка 12.4 от задълженията от 2013 г.

(14.2)

Словения също така поема следните задължения от 2013 г. (в тяхната първоначална форма със следните изменения по отношение на съдържанието):

(14.2.1)

[Политики за управление на риска и кредитите] NLB ще направи основен преглед на своя процес на управление на риска, и по-специално NLB d.d. и основните ѝ банкови свързани дружества ще:

(14.2.1.1)

формират цената на всеки нов кредит (като счита за нов кредит всяка нова дейност, която не е свързана със съществуващи сделки), като използва подходящ вътрешен инструмент за формиране на цената (като понастоящем използвания „Kreditni Kalkulator“ и бъдещата му версия) или (в случай на масови пазарни експозиции на дребно и към МСП) като използва подходящи вътрешни насоки за формиране на цените. Цените на новите кредити ще се считат за подходящи, ако новият кредит спомага за постигането на положителна възвръщаемост на собствения капитал преди данъчно облагане („RoE“) от най-малко […] или по отделния кредит, или по всяко договорно взаимоотношение с клиент. Изчисляването на ROE по дадено договорно взаимоотношение с клиент може да включва доход от лихви, такси, както и други комбинирани продукти от договорното взаимоотношение със същия клиент.

за целите на настоящото изчисление могат да бъдат взети предвид средно претегленият обем на всички кредити на отделен клиент (считано от датата на настоящото решение), други дейности срещу такси или банкови операции, допринасящи за доходността на взаимоотношението с въпросния клиент, затова новият кредит може да генерира по-ниска възвръщаемост, ако бъде компенсиран с приходите от други дейности срещу такси или банкови операции. Към новите кредити ще се прилага кредитна документация, показваща RoE, която е изчислена преди сделката или за отделния кредит, или за други активни експозиции към отделен клиент, включително дейности срещу такси или банкови операции. В случай на масови пазарни операции на дребно или с МСП споменатата RoE, която е изчислена преди сделката, може да бъде заменена от проверка, че операцията отговаря на вътрешните насоки за формиране на цени и централизирано доказателство, че насоките за формиране на цените гарантират възвръщаемост на собствения капитал от […].

ще бъде документирано всяко отклонение от формирането на цените, водещо до по-ниско ценово ниво. Това документиране ще включва сериозна търговска обосновка на отклонението и ще бъде представяно на контролиращото доверено лице. Общият размер на отклоненията няма да надвишава сумите, определени в точка 14.2.1.6;

кредитни сделки, които не попадат под този режим на политиката за формиране на цените: сделки със свързани страни (т.е. членове и служители на групата), случаи на преструктуриране (при клиенти от категория D, E и C със забавено плащане с повече от 90 дни) и всички сделки на паричните пазари;

(14.2.1.2)

адаптират процеса на определяне на кредитния рейтинг, за да могат да бъдат взети предвид анализът на финансовия отчет и оценката на кредита, показваща най-малко параметрите на задлъжнялостта и ефективността, като възвръщаемост на капитала, EBIT/покритие на разходите за лихви, дълг/EBITDA, дълг/(дълг + собствен капитал) и т.н., преди да бъде поето задължение за нова кредитна експозиция към който и да било стопански клиент. Рейтингът на всеки клиент, към когото NLB d.d. има експозиция, надвишаваща 1 млн. евро, трябва да се преразглежда на годишна база;

(14.2.1.3)

документират всички решения за преструктуриране, т.е. всички нови кредитни сделки с реално нефункциониращи корпоративни клиенти с експозиция над 10 000 EUR, и включват в документацията сравнение с алтернативни решения, като изпълнение на обезпечението и прекратяване на задължението, за да се покаже, че е избрано решението, с което нетната настояща стойност за банката се увеличава до максимум. Освен ако може да бъде постигната RoE от […], с решенията за преструктуриране следва да се дава възможност на банката да прекрати задължението най-малко веднъж на всеки 12 месеца. Ако NLB d.d. не притежава изключителното право да приема, предлага или одобрява споразуменията за преструктуриране или да взема решения за преструктуриране, тя следва да упражнява своите права в съответствие с горепосочените принципи. На контролиращото доверено лице редовно ще се представя списък с всички скорошни решения за преструктуриране (най-малко на всеки 6 месеца). При поискване на контролиращото доверено лице ще се представя документацията по всяко решение за преструктуриране;

(14.2.1.4)

гарантират, че всички кредитни инспектори, одобряващи кредити за МСП и корпоративни клиенти, са преминали вътрешно обучение за запознаването им с процеса на определяне на кредитния рейтинг и установените методики за формиране на цените;

(14.2.1.5)

гарантират наличието на одобрена от Словенската национална банка система, която е напълно базирана на вътрешни рейтинги, за процеса за определяне на кредитния рейтинг на клиентите;

(14.2.1.6)

ако контролиращото доверено лице констатира неспазване от страна на NLB на някое от Поетите задължения според настоящата точка, NLB d.d. ще представи на контролиращото доверено лице корективен план, в който са посочени действията, които е предприела и които възнамерява да предприеме, за да се избегне нарушение през следващото тримесечие. Планът ще се представя своевременно, за да може контролиращото доверено лице да докладва за него на Комисията в следващия си шестмесечен доклад. Ако корективният план не осъществи желаните резултати и цели, NLB d.d. ще ограничи за срок от дванадесет месеца, започващ от тримесечието, следващо докладването на въпросното нарушение на задълженията, обема на новите кредити за всеки отчетен период до 66 % от обема на новите кредити за отчетния период, през който е било нарушено задължението. Това не важи за индивидуално нарушение на задължение по точки 14.2.1.1, 14.2.1.2 и 14.2.1.3, при условие че при последващото разследване от страна на контролиращото доверено лице се установи, че въпросното нарушение може да се счита за изолирана грешка или пропуск и че няма доказателства, които да сочат, че нарушението е засегнало общ обем сделки на клиент над […].

(14.2.2)

задължението за [Ограничаване на разходите] от точка 2 от задълженията от 2013 г. с изменението, че оперативните разходи на ниво група (с изключение на еднократни извънредни разходи с неповтарящ се характер) годишно не могат да превишават максимална стойност от […] евро.

(14.2.3)

задължението за [Продажба на дъщерни дружества, осъществяващи странични дейности] от точка 4 от задълженията от 2013 г., с изменението, че NLB d.d. няма да се включва в бизнес и дейности, които е трябвало да продаде,

(14.2.4)

задължението за [Забрана на рекламиране и агресивни търговски стратегии] от точка 12.1 от задълженията от 2013 г.,

(14.2.5)

задължението за [Механизъм за връщане на капитала и забрана за дивиденти] от точка 12.2 от задълженията от 2013 г. с изменението, че въз основа на одитираните годишни отчети, за всяка фискална година NLB d.d. ще изплаща на своите акционери под формата на дивиденти най-малко размера на нетния приход) за всяка фискална година (и може, за да избегне съмнения, всеки път да изплаща на своите акционери под формата на дивиденти цялата разпределима печалба включително, но без да се ограничава до неразпределената печалба за предходните фискални години) при спазване на ограниченията на приложимите европейски и словенски разпоредби и ако приложимите минимални капиталови изисквания на консолидирано ниво (увеличени от което и да е приложимо комбинирано изискване за предпазен марж и насоки за капитала) остават превишени от капиталов буфер в размер на най-малко 100 базисни пункта,

(14.2.6)

Задължението за [контролиращо доверено лице] от точка 18 от задълженията от 2013 г.

(14.2.7)

Задължението за [доверено лице по продажбите] от точка 19 от задълженията от 2013 г.

(14.3)

Словения също така поема допълнително задължение за следните компенсаторни мерки с цел гарантиране на компенсаторни мерки, равностойни на първоначалното задължение за продажба:

(14.3.1)

NLB d.d. ще укрепи допълнително своята структура на задълженията чрез емитиране на инструмент от втори ред до […], освен в случай на сериозни смущения на пазара, на инвеститори, които са напълно независими от Словения.

Изключение, за което се изисква предварително одобрение от Комисията: Независимо от това задължение NLB не е задължена, ако получи одобрение от Комисията, да емитира инструмент от втори ред в случай на сериозни смущения на пазара.

(14.3.2)

NLB d.d. ще закрие [10—20] клона в Словения до […].

Независимо от разпоредбите относно валидността на определени задължения, определени в настоящото, задълженията от точка 14.3 ще се прилагат и ще се спазват, както е предвидено в точки 14.3.1 и 14.3.2, както е приложимо, и двете в случай на сценарий 14 а) и на сценарий 14 б).

(14.4)

Всички задължения, определени във:

 

Решение на Комисията по дело SA.33229 (2012/C) от 18 декември 2013 г., с изключение на задълженията от параграф 18 и параграф 19, и

 

Решение на Комисията по дело SA.33229 (2017/N-2) от 11 май 2017 г.— Прилагането на изменение на решението за преструктуриране на NLB от 2017 г.

 

беше преустановено на 31 декември 2017 г.


23.11.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 298/34


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1841 НА КОМИСИЯТА

от 16 ноември 2018 година

за изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на някои разходи, направени от държавите членки в рамките на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

(нотифицирано под номер C(2018) 7424)

(само текстовете на английски, гръцки, испански, италиански, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, унгарски, френски, хърватски, чешки и шведски са автентични)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (1), и по-специално член 52 от него,

след консултации с Комитета по земеделските фондове,

като има предвид, че:

(1)

По силата на член 31 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета (2) и — считано от 1 януари 2015 г. — на член 52 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 Комисията трябва да извърши необходимите проверки, да предостави резултатите от тези проверки на държавите членки, да се запознае с направените от тях забележки, да свика двустранни разговори за постигане на споразумение със съответните държави членки и официално да им съобщи своите заключения.

(2)

На държавите членки бе предоставена възможността да поискат откриване на помирителна процедура. В някои случаи тази възможност бе използвана и изготвените доклади за резултата от процедурата бяха разгледани от Комисията.

(3)

В съответствие с Регламент (ЕС) № 1306/2013 може да бъдат финансирани само селскостопанските разходи, направени по начин, който не нарушава правото на Съюза.

(4)

Извършените проверки, резултатите от двустранните разговори и помирителните процедури показват, че част от декларираните от държавите членки разходи не отговарят на това изискване и следователно не могат да бъдат финансирани от ЕФГЗ и ЕЗФРСР.

(5)

Следва да се посочат сумите, които не са одобрени за покриване от ЕФГЗ и ЕЗФРСР. Тези суми не се отнасят за разходи, направени повече от двадесет и четири месеца преди писменото съобщение, с което Комисията уведомява държавите членки за резултатите от проверките.

(6)

В сумите, които с настоящото решение се изключват от финансиране от страна на Съюза, следва да се вземат предвид и намаляванията или спиранията в съответствие с член 41 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 поради факта, че такива намалявания или спирания са с временен характер и не засягат решенията, взети съгласно член 51 или член 52 от посочения регламент.

(7)

За случаите, за които се отнася настоящото решение, Комисията съобщи на държавите членки в обобщен нарочен доклад (3) изчислените суми, които трябва да бъдат изключени поради несъответствие с правото на Съюза.

(8)

Настоящото решение не засяга финансовите изводи, които Комисията може да направи в резултат от решенията на Съда на Европейския съюз по висящи дела към 21 септември 2018 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Посочените в приложението суми, които са свързани с разходите, направени от акредитираните разплащателни агенции на държавите членки и декларирани в рамките на ЕФГЗ или ЕЗФРСР, се изключват от финансиране от страна на Съюза.

Член 2

Адресати на настоящото решение са Кралство Белгия, Чешката република, Федерална република Германия, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Република Хърватия, Италианската република, Унгария, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Словашката република, Кралство Швеция и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.

Съставено в Брюксел на 16 ноември 2018 година.

За Комисията

Phil HOGAN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549.

(2)  Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика (ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 1).

(3)  Ares(2018)5554158.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Решение: 58

Бюджетна позиция: 05040501

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Приспадания

Финансово отражение

HU

Кръстосано съответствие

2010

Възстановяване на разходи след решението на Съда на ЕС по дело T-505/15

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

12 689,17

0,00

12 689,17

 

Кръстосано съответствие

2011

Възстановяване на разходи след решението на Съда на ЕС по дело T-505/15

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

40 798,58

0,00

40 798,58

 

 

 

 

 

Общо HU:

EUR

53 487,75

0,00

53 487,75


Парична единица

Сума

Приспадания

Финансово отражение

EUR

53 487,75

0,00

53 487,75

Бюджетна позиция: 05070107

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Приспадания

Финансово отражение

CZ

Лозаро-винарски сектор — преструктуриране

2010

Възстановяване на разходи след решението на Съда на ЕС по дело C-4/17P

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

690 350,42

0,00

690 350,42

 

Лозаро-винарски сектор — преструктуриране

2011

Възстановяване на разходи след решението на Съда на ЕС по дело C-4/17P

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

865 307,63

0,00

865 307,63

 

Лозаро-винарски сектор — преструктуриране

2012

Възстановяване на разходи след решението на Съда на ЕС по дело C-4/17P

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

567 540,99

0,00

567 540,99

 

 

 

 

 

Общо CZ:

EUR

2 123 199,04

0,00

2 123 199,04

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Приспадания

Финансово отражение

HU

Кръстосано съответствие

2010

Възстановяване на разходи след решението на Съда на ЕС по дело T-505/15

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

331 308,92

0,00

331 308,92

 

Кръстосано съответствие

2011

Възстановяване на разходи след решението на Съда на ЕС по дело T-505/15

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

169 536,16

0,00

169 536,16

 

 

 

 

 

Общо HU:

EUR

500 845,08

0,00

500 845,08


Парична единица

Сума

Приспадания

Финансово отражение

EUR

2 624 044,12

0,00

2 624 044,12

Бюджетна позиция: 6701

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Приспадания

Финансово отражение

AT

Сертифициране

2016

CEB/2017/002/AT: управление на дълговете във връзка с възстановявания при износ

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 560 013,80

0,00

– 560 013,80

 

Права на плащане

2016

Пропуск по отношение на статута на активен земеделски стопанин съгласно член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 — СОП

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 11 131,04

0,00

– 11 131,04

 

Права на плащане

2017

Пропуск по отношение на статута на активен земеделски стопанин съгласно член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 — СОП

ПРОГНОЗЕН ПРОЦЕНТЕН ДЯЛ

0,47 %

EUR

– 342 311,27

0,00

– 342 311,27

 

Отделени от производството преки помощи

2016

Пропуск по отношение на статута на активен земеделски стопанин съгласно член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 — екологизиране

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 9 144,07

0,00

– 9 144,07

 

Отделени от производството преки помощи

2017

Пропуск по отношение на статута на активен земеделски стопанин съгласно член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 — екологизиране и млади земеделски стопани

ПРОГНОЗЕН ПРОЦЕНТЕН ДЯЛ

0,47 %

EUR

– 161 606,01

0,00

– 161 606,01

 

Доброволно обвързано с производството подпомагане

2017

Пропуск по отношение на статута на активен земеделски стопанин съгласно член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 — доброволно обвързано с производството подпомагане

ПРОГНОЗЕН ПРОЦЕНТЕН ДЯЛ

0,47 %

EUR

– 6 670,62

0,00

– 6 670,62

 

Права на плащане

2016

Твърде висока стойност на правата на плащане, разпределени през 2015 г. — член 26 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 — въздействие върху СОП

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 153 513,73

0,00

– 153 513,73

 

Права на плащане

2017

Твърде висока стойност на правата на плащане, разпределени през 2015 г. — член 26 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 — въздействие върху СОП

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 108 909,33

0,00

– 108 909,33

 

Отделени от производството преки помощи

2016

Твърде висока стойност на правата на плащане, разпределени през 2015 г. — член 26 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 — въздействие върху екологизирането

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 69 228,19

0,00

– 69 228,19

 

Отделени от производството преки помощи

2017

Твърде висока стойност на правата на плащане, разпределени през 2015 г. — член 26 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 — въздействие върху екологизирането

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 49 113,49

0,00

– 49 113,49

 

 

 

 

 

Общо AT:

EUR

– 1 471 641,55

0,00

– 1 471 641,55

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Приспадания

Финансово отражение

BE

Сертифициране

2016

Известна грешка

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 1 146 110,05

0,00

– 1 146 110,05

 

Сертифициране

2016

Най-вероятна грешка (НВГ) в ЕФГЗ в обхвата на ИСАК за ФГ 2016

Прогнозна сума

 

EUR

– 503 815,42

0,00

– 503 815,42

 

Сертифициране

2016

НВГ в ЕФГЗ извън обхвата на ИСАК за ФГ 2016

Прогнозна сума

 

EUR

– 24 246,22

0,00

– 24 246,22

 

 

 

 

 

Общо BE:

EUR

– 1 674 171,69

0,00

– 1 674 171,69

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Приспадания

Финансово отражение

DE

Сертифициране

2016

ЕФГЗ — одитен случай № 24

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 130,09

0,00

– 130,09

 

Сертифициране

2016

ЕФГЗ — одитен случай № 31

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 169,23

0,00

– 169,23

 

Сертифициране

2016

ЕФГЗ — одитен случай № 4

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 413,58

0,00

– 413,58

 

 

 

 

 

Общо DE:

EUR

– 712,90

0,00

– 712,90

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Приспадания

Финансово отражение

ES

Сертифициране

2016

ЕФГЗ — случайни грешки

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 15 926,15

0,00

– 15 926,15

 

Сертифициране

2016

Известна грешка — ЕФГЗ

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 51,52

0,00

– 51,52

 

Отделени от производството преки помощи

2016

Закъснели класически проверки — референтна година (РГ) 2015

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 28 661,51

0,00

– 28 661,51

 

Сертифициране

2016

ЕФГЗ — случайни грешки

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 155 560,07

0,00

– 155 560,07

 

Отделени от производството преки помощи

2016

Извадка, формирана въз основа на анализ на риска — проверка чрез дистанционно наблюдение РГ 2015

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 194 370,47

0,00

– 194 370,47

 

Отделени от производството преки помощи

2017

Извадка, формирана въз основа на анализ на риска — проверка чрез дистанционно наблюдение РГ 2016

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 131 651,65

0,00

– 131 651,65

 

 

 

 

 

Общо ES:

EUR

– 526 221,37

0,00

– 526 221,37

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Приспадания

Финансово отражение

FR

Доброволно обвързано с производството подпомагане

2016

РГ 2015 — мерки 7, 30 и 24

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 6 287 259,89

0,00

– 6 287 259,89

 

Доброволно обвързано с производството подпомагане

2017

РГ 2016 — доброволно обвързано с производството подпомагане, мярка 30

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 31 114,24

0,00

– 31 114,24

 

Доброволно обвързано с производството подпомагане

2017

РГ 2016 — доброволно обвързано с производството подпомагане, мярка 7

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 28 400 982,41

0,00

– 28 400 982,41

 

Кръстосано съответствие

2014

Директни плащания (ЗИУ 1, 2, 5 не са проверени)

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 15 559 062,85

– 403 995,73

– 15 155 067,12

 

Кръстосано съответствие

2013

Лозаро-винарски сектор (ЗИУ 1, 2, 5 не са проверени)

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 146 334,72

0,00

– 146 334,72

 

 

 

 

 

Общо FR:

EUR

– 50 424 754,11

– 403 995,73

– 50 020 758,38

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Приспадания

Финансово отражение

GB

Кръстосано съответствие

2015

Директни плащания — РГ 2014 — пропуски в проверките на място

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 3 864 246,24

– 77 151,09

– 3 787 095,15

 

Кръстосано съответствие

2016

Директни плащания — РГ 2015 — пропуски в проверките на място

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 3 820 007,23

– 1 269 622,79

– 2 550 384,44

 

Кръстосано съответствие

2017

Директни плащания РГ 2016

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 3 881 716,38

– 1 261 994,04

– 2 619 722,34

 

 

 

 

 

Общо GB:

EUR

– 11 565 969,85

– 2 608 767,92

– 8 957 201,93

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Приспадания

Финансово отражение

GR

Права на плащане

2017

Изискване за активен земеделски стопанин — свързани дружества — РГ 2016

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 19 734,00

0,00

– 19 734,00

 

Права на плащане

2016

РГ 2015 — земеделски стопани, които получават права на плащане от националния резерв въз основа на площта, наета през 2010 г. — СОП

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

– 45 625,62

0,00

– 45 625,62

 

Отделени от производството преки помощи

2016

РГ 2015 — земеделски стопани, които получават права на плащане от националния резерв въз основа на площта, наета през 2010 г. — ЕКОЛОГИЗИРАНЕ

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

– 21 809,05

0,00

– 21 809,05

 

Отделени от производството преки помощи

2016

РГ 2015 — земеделски стопани, които получават права на плащане от националния резерв въз основа на площта, наета през 2010 г. — млади земеделски стопани

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

– 1 147,73

0,00

– 1 147,73

 

Права на плащане

2016

РГ 2015 — земеделски стопани, които не са декларирали достатъчно допустима площ за преобразуване — СОП

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 23 681,89

0,00

– 23 681,89

 

Отделени от производството преки помощи

2016

РГ 2015 — земеделски стопани, които не са декларирали достатъчно допустима площ за преобразуване — ЕКОЛОГИЗИРАНЕ

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 11 319,95

0,00

– 11 319,95

 

Права на плащане

2017

РГ 2016 — земеделски стопани, които въз основа на площта, наета през 2010 г., получават права на плащане от националния резерв — СОП

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

– 47 341,78

0,00

– 47 341,78

 

Отделени от производството преки помощи

2017

РГ 2016 — земеделски стопани, които въз основа на площта, наета през 2010 г., получават права на плащане от националния резерв — ЕКОЛОГИЗИРАНЕ

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

– 23 339,50

0,00

– 23 339,50

 

Права на плащане

2017

РГ 2016 — земеделски стопани, които не са декларирали достатъчно допустима площ за преобразуване — СОП

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 19 336,09

0,00

– 19 336,09

 

Отделени от производството преки помощи

2017

РГ 2016 — земеделски стопани, които не са декларирали достатъчно допустима площ за преобразуване — ЕКОЛОГИЗИРАНЕ

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 9 532,69

0,00

– 9 532,69

 

Отделени от производството преки помощи

2016

Слабости в актуализирането на системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП)

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 12 342 563,07

0,00

– 12 342 563,07

 

Отделени от производството преки помощи

2017

Слабости в актуализирането на СИЗП

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 12 060 282,13

0,00

– 12 060 282,13

 

Отделени от производството преки помощи

2017

Слабост в проверките на екологизирането

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 385,10

– 134,79

– 250,31

 

Отделени от производството преки помощи

2016

Слабост в проверките на място на парцелите — СОП

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 541 695,17

– 189 593,31

– 352 101,86

 

Отделени от производството преки помощи

2017

Слабост в проверките на място на парцелите — СОП

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 148 063,37

– 51 822,18

– 96 241,19

 

 

 

 

 

Общо GR:

EUR

– 25 315 857,14

– 241 550,28

– 25 074 306,86

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Приспадания

Финансово отражение

HR

Уравняване на сметки — финансово уравняване

2016

Грешки, констатирани от СО в рамките на финансовото уравняване (ЕФГЗ)

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 106,70

0,00

– 106,70

 

 

 

 

 

Общо HR:

EUR

– 106,70

0,00

– 106,70

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Приспадания

Финансово отражение

HU

Сертифициране

2016

ЕФГЗ — финансова грешка

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 354 521,31

0,00

– 354 521,31

 

Сертифициране

2014

ЕФГЗ — известна грешка (ФГ 2014)

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 411 055,08

0,00

– 411 055,08

 

Сертифициране

2015

ЕФГЗ — известна грешка (ФГ 2015)

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 229 160,00

0,00

– 229 160,00

 

 

 

 

 

Общо HU:

EUR

– 994 736,39

0,00

– 994 736,39

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Приспадания

Финансово отражение

IT

Сертифициране

2016

ЕФГЗ — известни грешки, констатирани от СО

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 58 736,48

0,00

– 58 736,48

 

 

 

 

 

Общо IT:

EUR

– 58 736,48

0,00

– 58 736,48

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Приспадания

Финансово отражение

PL

Плодове и зеленчуци — извънредни мерки за подпомагане

2015

Пропуск 1 в проверките за установяване на допустимостта на помощта (основна проверка): помощ, изплатена директно на членове на организация на производители

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 862 313,80

0,00

– 862 313,80

 

Плодове и зеленчуци — извънредни мерки за подпомагане

2016

Пропуск 1 в проверките за установяване на допустимостта на помощта (основна проверка): помощ, изплатена директно на членове на организация на производители

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 626 391,41

0,00

– 626 391,41

 

Плодове и зеленчуци — извънредни мерки за подпомагане

2015

Пропуск 2 в проверките за установяване на допустимостта на помощта (основна проверка): промяна в операция след уведомление. Само Регламент (ЕС) № 932/2014.

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 1 225 249,40

0,00

– 1 225 249,40

 

Плодове и зеленчуци — предварително признати групи производители

2015

Известна грешка в съвкупността от ЕФГЗ извън обхвата на ИСАК

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 20 800 842,75

– 20 800 842,75

0,00

 

 

 

 

 

Общо PL:

EUR

– 23 514 797,36

– 20 800 842,75

– 2 713 954,61

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Приспадания

Финансово отражение

PT

Кръстосано съответствие

2014

Директни плащания — РГ 2013 — пропуски в проверките на ЗИУ 2, 7, 8, 9, 11, 12, 16–18 — липсва ДЗЕС „Сеитбооборот“ — допустими отклонения и компромиси в системата за санкциониране

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 378 534,63

– 1 984,14

– 376 550,49

 

Кръстосано съответствие

2015

Директни плащания — РГ 2014 — пропуски в проверките на ЗИУ 2, 9, 11, 12, 16–18 — липсва ДЗЕС „Сеитбооборот“ — допустими отклонения и компромиси в системата за санкциониране

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 3 117 345,35

– 103 874,64

– 3 013 470,71

 

Кръстосано съответствие

2016

Директни плащания — РГ 2015 — пропуски в проверките на ЗИУ 2, 9, 11, 12, 16–18 — допустими отклонения и компромиси в системата за санкциониране

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 3 042 569,54

– 78 338,31

– 2 964 231,23

 

Кръстосано съответствие

2017

Директни плащания — РГ 2016 — допустими отклонения и компромиси в системата за санкциониране

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 152 766,08

0,00

– 152 766,08

 

Кръстосано съответствие

2014

Лозаро-винарски сектор — РГ 2015 — пропуски в проверките на ЗИУ 2, 9, 11, 12, 16–18 — допустими отклонения и компромиси в системата за санкциониране

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 215 486,92

– 4 309,74

– 211 177,18

 

Кръстосано съответствие

2015

Лозаро-винарски сектор — РГ 2015 — пропуски в проверките на ЗИУ 2, 9, 11, 12, 16–18 — допустими отклонения и компромиси в системата за санкциониране

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 35 761,53

– 715,23

– 35 046,30

 

 

 

 

 

Общо PT:

EUR

– 6 942 464,05

– 189 222,06

– 6 753 241,99

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Приспадания

Финансово отражение

SE

Плодове и зеленчуци — оперативни програми, включително изтегляния

2015

Отсъствие на основна проверка, недопустим разход

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 219 136,75

– 36 866,25

– 182 270,50

 

Плодове и зеленчуци — оперативни програми, включително изтегляния

2015

Отсъствие на основна проверка, недопустим разход

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 737 325,02

0,00

– 737 325,02

 

Плодове и зеленчуци — оперативни програми, включително изтегляния

2016

Отсъствие на основна проверка, недопустим разход

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 235 899,86

– 36 510,52

– 199 389,34

 

Плодове и зеленчуци — оперативни програми, включително изтегляния

2016

Отсъствие на основна проверка, недопустим разход

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 730 210,41

0,00

– 730 210,41

 

Плодове и зеленчуци — оперативни програми, включително изтегляния

2017

Отсъствие на основна проверка, недопустим разход

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 138 560,74

– 4 203,58

– 134 357,16

 

Плодове и зеленчуци — оперативни програми, включително изтегляния

2017

Отсъствие на основна проверка, недопустим разход

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 84 071,64

0,00

– 84 071,64

 

 

 

 

 

Общо SE:

EUR

– 2 145 204,42

– 77 580,35

– 2 067 624,07

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Приспадания

Финансово отражение

SK

Кръстосано съответствие

2015

Директни плащания — РГ 2014 — пропуски в обхвата на проверките на ДЗЕС 5

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 14 259,15

– 42,85

– 14 216,30

 

Кръстосано съответствие

2015

Директни плащания — РГ 2014 — компромиси в системата за санкциониране

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 1 063 858,34

0,00

– 1 063 858,34

 

Кръстосано съответствие

2016

Директни плащания — РГ 2015 — пропуски в обхвата на проверките на ДЗЕС 5

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 5 536,83

– 38,61

– 5 498,22

 

Кръстосано съответствие

2016

Директни плащания — РГ 2015 — компромиси в системата за санкциониране

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 1 176 670,25

0,00

– 1 176 670,25

 

Кръстосано съответствие

2017

Директни плащания — РГ 2016 — пропуски в обхвата на проверките на ДЗЕС 5

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 9 990,33

– 87,11

– 9 903,22

 

Кръстосано съответствие

2017

Директни плащания — РГ 2016 — компромиси в системата за санкциониране

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 1 407 765,37

0,00

– 1 407 765,37

 

 

 

 

 

Общо SK:

EUR

– 3 678 080,27

– 168,57

– 3 677 911,70


Парична единица

Сума

Приспадания

Финансово отражение

EUR

– 128 313 454,28

– 24 322 127,66

– 103 991 326,62

Бюджетна позиция: 6711

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Приспадания

Финансово отражение

AT

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР — мерки, за които се отнася ИСАК

2016

Пропуск по отношение на статута на активен земеделски стопанин съгласно член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 — ЕЗФРСР

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 7 474,30

0,00

– 7 474,30

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР — мерки, за които се отнася ИСАК

2017

Пропуск по отношение на статута на активен земеделски стопанин съгласно член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 — ЕЗФРСР

ПРОГНОЗЕН ПРОЦЕНТЕН ДЯЛ

0,47 %

EUR

– 201 955,26

0,00

– 201 955,26

 

 

 

 

 

Общо AT:

EUR

– 209 429,56

0,00

– 209 429,56

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Приспадания

Финансово отражение

BE

Сертифициране

2016

ЕЗФРСР — известна грешка за ФГ 2016

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 630 956,00

0,00

– 630 956,00

 

Сертифициране

2016

НВГ в ЕЗФРСР в обхвата на ИСАК за ФГ 2016

Прогнозна сума

 

EUR

– 24 973,87

0,00

– 24 973,87

 

Сертифициране

2016

НВГ в ЕЗФРСР извън обхвата на ИСАК за ФГ 2016

Прогнозна сума

 

EUR

– 430,80

0,00

– 430,80

 

 

 

 

 

Общо BE:

EUR

– 656 360,67

0,00

– 656 360,67

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Приспадания

Финансово отражение

DE

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 4, LEADER (2007—2013 г.)

2013

1а — отделна грешка при възлагане на обществени поръчки (файл 2) — изчислена корекция (10 %)

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 981,31

0,00

– 981,31

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 4, LEADER (2007—2013 г.)

2014

1а — отделна грешка при възлагане на обществени поръчки (файл 2) — изчислена корекция (10 %)

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 1 552,36

0,00

– 1 552,36

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, LEADER

2015

1б — отделна грешка при възлагане на обществени поръчки (файл 2) — изчислена корекция (10 %)

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 1 672,70

0,00

– 1 672,70

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 4, LEADER (2007—2013 г.)

2010

2а — отделна грешка при възлагане на обществени поръчки (файл 7) — изчислена корекция (10 %)

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 2 568,80

0,00

– 2 568,80

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 4, LEADER (2007—2013 г.)

2011

2а — отделна грешка при възлагане на обществени поръчки (файл 7) — изчислена корекция (10 %)

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 2 115,88

0,00

– 2 115,88

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 4, LEADER (2007—2013 г.)

2012

2а — отделна грешка при възлагане на обществени поръчки (файл 7) — изчислена корекция (10 %)

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 902,46

0,00

– 902,46

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 4, LEADER (2007—2013 г.)

2013

2а — отделна грешка при възлагане на обществени поръчки (файл 7) — изчислена корекция (10 %)

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 902,46

0,00

– 902,46

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 4, LEADER (2007—2013 г.)

2014

2а — отделна грешка при възлагане на обществени поръчки (файл 7) — изчислена корекция (10 %)

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 1 216,80

0,00

– 1 216,80

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, LEADER

2015

2а — отделна грешка при възлагане на обществени поръчки (файл 7) — изчислена корекция (10 %)

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 1 401,01

0,00

– 1 401,01

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 4, LEADER (2007—2013 г.)

2014

3а — пропуски в административните проверки на обществени поръчки

ФИКСИРАНА СТАВКА

3,00 %

EUR

– 69 095,14

0,00

– 69 095,14

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, LEADER

2015

3б — пропуски в административните проверки на обществени поръчки

ФИКСИРАНА СТАВКА

3,00 %

EUR

– 559 669,26

– 1 557,83

– 558 111,43

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, LEADER

2016

3в — пропуски в административните проверки на обществени поръчки

ФИКСИРАНА СТАВКА

3,00 %

EUR

– 365 056,56

– 6 266,59

– 358 789,97

 

Сертифициране

2016

ЕЗФРСР в обхвата на ИСАК — одитен случай № 11

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 607,28

0,00

– 607,28

 

Сертифициране

2016

ЕЗФРСР в обхвата на ИСАК — одитен случай № 129

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 16 831,09

0,00

– 16 831,09

 

Сертифициране

2016

ЕЗФРСР в обхвата на ИСАК — одитен случай № 6

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 477,71

0,00

– 477,71

 

Сертифициране

2016

ЕЗФРСР в обхвата на ИСАК — одитен случай № 71

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 119,73

0,00

– 119,73

 

Сертифициране

2016

ЕЗФРСР извън обхвата на ИСАК — одитен случай № 2

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 35 831,00

0,00

– 35 831,00

 

Сертифициране

2016

ЕЗФРСР извън обхвата на ИСАК — одитен случай № 27

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 4 396,50

0,00

– 4 396,50

 

Сертифициране

2016

ЕЗФРСР извън обхвата на ИСАК — одитен случай № 34

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 1 432,51

0,00

– 1 432,51

 

Сертифициране

2016

ЕЗФРСР извън обхвата на ИСАК — одитен случай № 43

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 23 887,00

0,00

– 23 887,00

 

Сертифициране

2016

ЕЗФРСР извън обхвата на ИСАК — одитен случай № 51

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 848,29

0,00

– 848,29

 

 

 

 

 

Общо DE:

EUR

– 1 091 565,85

– 7 824,42

– 1 083 741,43

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Приспадания

Финансово отражение

ES

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, инвестиции — частни бенефициери

2016

Пропуски в проверките на основателността на разходите за мярка 123 (ФГ 2016, преходно)

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 2 229,43

0,00

– 2 229,43

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, инвестиции — частни бенефициери

2015

Пропуски в оценката на основателността на разходите за мярка 123 (ФГ 2015)

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 126 999,41

0,00

– 126 999,41

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, инвестиции — частни бенефициери

2015

Пропуски в оценката на основателността на разходите за мярка 123 (ФГ 2016)

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 17 905,78

0,00

– 17 905,78

 

Сертифициране

2016

ЕЗФРСР — известни грешки

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 46 723,27

0,00

– 46 723,27

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, инвестиции — частни бенефициери

2016

Недостатъчно качество на последващите проверки (мярка 121)

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 33 740,92

0,00

– 33 740,92

 

Сертифициране

2016

Известни грешки за ЕЗФРСР — 56 200,38 EUR

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 56 200,38

0,00

– 56 200,38

 

Сертифициране

2016

НВГ за ЕЗФРСР: 17 124,08 EUR

Прогнозна сума

 

EUR

– 17 124,08

0,00

– 17 124,08

 

Сертифициране

2016

ЕЗФРСР — случайни грешки

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 2 390,50

0,00

– 2 390,50

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, инвестиции — частни бенефициери

2015

Проверка на искането за плащане

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 91 814,57

0,00

– 91 814,57

 

 

 

 

 

Общо ES:

EUR

– 395 128,34

0,00

– 395 128,34

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Приспадания

Финансово отражение

FR

Сертифициране

2016

CEB/2017/046/FR — екстраполирана грешка в ЕЗФРСР

Прогнозна сума

 

EUR

– 1 768,57

0,00

– 1 768,57

 

Сертифициране

2016

CEB/2017/046/FR — известни грешки в ЕЗФРСР

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 27 977,00

0,00

– 27 977,00

 

Кръстосано съответствие

2013

Развитие на селските райони (ЗИУ 1, 2, 5 не са проверени)

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 532 897,40

– 489 608,41

– 43 288,99

 

Кръстосано съответствие

2014

Развитие на селските райони (ЗИУ 1, 2, 5 не са проверени)

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 668 690,92

0,00

– 668 690,92

 

 

 

 

 

Общо FR:

EUR

– 1 231 333,89

– 489 608,41

– 741 725,48

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Приспадания

Финансово отражение

GB

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, инвестиции — частни бенефициери

2015

Липса на одитна следа във връзка с посещения на място — ФГ 2015 — мярка 216

ФИКСИРАНА СТАВКА

3,00 %

EUR

– 10 380,46

0,00

– 10 380,46

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, мерки за горското стопанство

2015

Липса на одитна следа във връзка с посещения на място — ФГ 2015 — мярка 221

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

– 13 254,64

0,00

– 13 254,64

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, мерки за горското стопанство

2015

Липса на одитна следа във връзка с посещения на място — ФГ 2015 — мярка 227

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

– 148 643,71

0,00

– 148 643,71

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, инвестиции — частни бенефициери

2016

Липса на одитна следа във връзка с посещения на място — ФГ 2016 — мярка 216, платена в рамките на мярка 04 от новия програмен период

ФИКСИРАНА СТАВКА

3,00 %

EUR

– 7 565,26

0,00

– 7 565,26

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, инвестиции — частни бенефициери

2017

Липса на одитна следа във връзка с посещения на място — ФГ 2017 — мярка 216, платена в рамките на мярка 04 от новия програмен период

ФИКСИРАНА СТАВКА

3,00 %

EUR

– 726,75

0,00

– 726,75

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР — мерки, за които се отнася ИСАК

2016

мярка 10: Липса на системни кръстосани проверки спрямо бази данни за животните, за да се направи оценка на изискването за гъстота на животните, и липса на оценка на място на животните — РГ 2015

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

– 476 492,21

0,00

– 476 492,21

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР — мерки, за които се отнася ИСАК

2016

мярка 14: Липса на системни кръстосани проверки спрямо бази данни за животните, за да се направи оценка на изискването за гъстота на животните, липса на оценка на място на животните, неотговаряща на изискванията система за санкциониране — РГ 2015

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

– 20 700,00

0,00

– 20 700,00

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, мерки за горското стопанство

2016

мярка 221/ мярка 08: Липса на административна проверка във връзка с плащанията за пропуснати доходи — РГ 2015

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

– 23 435,00

0,00

– 23 435,00

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, мерки за горското стопанство

2017

мярка 221/ мярка 08: Липса на административна проверка във връзка с плащанията за пропуснати доходи — РГ 2016

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

– 23 435,00

0,00

– 23 435,00

 

Кръстосано съответствие

2014

Развитие на селските райони — РГ 2014 — пропуски в проверките на място

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 501 789,15

0,00

– 501 789,15

 

Кръстосано съответствие

2015

Развитие на селските райони — РГ 2014 — пропуски в проверките на място

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 397 720,77

0,00

– 397 720,77

 

Кръстосано съответствие

2015

Развитие на селските райони — РГ 2015 — пропуски в проверките на място

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 253 812,96

– 257,81

– 253 555,15

 

Кръстосано съответствие

2016

Развитие на селските райони — РГ 2015 — пропуски в проверките на място

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 410 094,33

0,00

– 410 094,33

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, инвестиции — частни бенефициери

2015

Лична декларация за плащанията, вкл. ДДС — ФГ 2015 — мярка 216

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 88 233,89

0,00

– 88 233,89

 

 

 

 

 

Общо GB:

EUR

– 2 376 284,13

– 257,81

– 2 376 026,32

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Приспадания

Финансово отражение

GR

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 2 (2007—2013 г., мерки, свързани с площ)

2009

Слабост в СИЗП

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 2 397 552,06

0,00

– 2 397 552,06

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 2 (2007—2013 г., мерки, свързани с площ)

2010

Слабост в СИЗП

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 805 546,96

0,00

– 805 546,96

 

 

 

 

 

Общо GR:

EUR

– 3 203 099,02

0,00

– 3 203 099,02

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Приспадания

Финансово отражение

HR

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР — мерки, за които се отнася ИСАК

2016

Подходящи проверки с цел да се гарантира, че заявлението отговаря на критериите за допустимост, определени в законодателството на ЕС и в програмата за развитие на селските райони на държавата членка или региона (мярка 10 — мярка 11 — РГ 2015 и РГ 2016 — ФГ 2016)

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 101 099,73

– 45 886,85

– 55 212,88

 

Уравняване на сметки — финансово уравняване

2016

Известна грешка, констатирана от СО в рамките на финансовото уравняване (ЕЗФРСР в обхвата на ИСАК)

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 53 125,78

0,00

– 53 125,78

 

 

 

 

 

Общо HR:

EUR

– 154 225,51

– 45 886,85

– 108 338,66

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Приспадания

Финансово отражение

HU

Сертифициране

2016

ЕЗФРСР — финансова грешка

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 50,02

0,00

– 50,02

 

Сертифициране

2016

ЕЗФРСР — известна грешка

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 419 402,55

0,00

– 419 402,55

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, инвестиции — частни бенефициери

2015

Несъответствия по отношение на правилата за възлагане на обществени поръчки

ПРОГНОЗЕН ПРОЦЕНТЕН ДЯЛ

0,10 %

EUR

– 2 117,92

– 2 117,92

0,00

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, инвестиции — публични бенефициери

2015

Несъответствия по отношение на правилата за възлагане на обществени поръчки

ПРОГНОЗЕН ПРОЦЕНТЕН ДЯЛ

0,10 %

EUR

– 15 280,22

– 15 280,22

0,00

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, мерки с фиксирана ставка на помощта

2015

Несъответствия по отношение на правилата за възлагане на обществени поръчки

ПРОГНОЗЕН ПРОЦЕНТЕН ДЯЛ

0,10 %

EUR

– 12 762,94

– 12 762,94

0,00

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, инвестиции — частни бенефициери

2016

Несъответствия по отношение на правилата за възлагане на обществени поръчки

ПРОГНОЗЕН ПРОЦЕНТЕН ДЯЛ

0,10 %

EUR

– 846,96

– 838,29

– 8,67

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, инвестиции — публични бенефициери

2016

Несъответствия по отношение на правилата за възлагане на обществени поръчки

ПРОГНОЗЕН ПРОЦЕНТЕН ДЯЛ

0,10 %

EUR

– 68 740,57

– 11 603,59

– 57 136,98

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, мерки с фиксирана ставка на помощта

2016

Несъответствия по отношение на правилата за възлагане на обществени поръчки

ПРОГНОЗЕН ПРОЦЕНТЕН ДЯЛ

0,10 %

EUR

– 15 242,66

– 3 610,66

– 11 632,00

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, инвестиции — частни бенефициери

2017

Несъответствия по отношение на правилата за възлагане на обществени поръчки

ПРОГНОЗЕН ПРОЦЕНТЕН ДЯЛ

0,10 %

EUR

– 179,34

0,00

– 179,34

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, инвестиции — публични бенефициери

2017

Несъответствия по отношение на правилата за възлагане на обществени поръчки

ПРОГНОЗЕН ПРОЦЕНТЕН ДЯЛ

0,10 %

EUR

– 249,97

0,00

– 249,97

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, мерки с фиксирана ставка на помощта

2017

Несъответствия по отношение на правилата за възлагане на обществени поръчки

ПРОГНОЗЕН ПРОЦЕНТЕН ДЯЛ

0,10 %

EUR

– 22,75

0,00

– 22,75

 

 

 

 

 

Общо HU:

EUR

– 534 895,90

– 46 213,62

– 488 682,28

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Приспадания

Финансово отражение

IE

Сертифициране

2016

ФИНАНСОВИ ГРЕШКИ, КОНСТАТИРАНИ ОТ СО

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 289 762,08

0,00

– 289 762,08

 

 

 

 

 

Общо IE:

EUR

– 289 762,08

0,00

– 289 762,08

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Приспадания

Финансово отражение

IT

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР — мерки, за които се отнася ИСАК

2016

Липса на доказателства за изчислението на гъстотата на животните по време на проверките на място — ФГ 2016 — мярка 10 — операция 10.1.1.

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 16 181,19

0,00

– 16 181,19

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР — мерки, за които се отнася ИСАК

2017

Липса на доказателства за изчислението на гъстотата на животните по време на проверките на място — ФГ 2016 — мярка 10 — операция 10.1.1.

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 15 722,34

0,00

– 15 722,34

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР — мерки, за които се отнася ИСАК

2016

Липса на доказателства за изчислението на гъстотата на животните по време на проверките на място — ФГ 2016 — мярка 10 — операция 10.1.2.

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 11 965,46

0,00

– 11 965,46

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР — мерки, за които се отнася ИСАК

2017

Липса на доказателства за изчислението на гъстотата на животните по време на проверките на място — ФГ 2016 — мярка 10 — операция 10.1.2.

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 11 626,16

0,00

– 11 626,16

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР — мерки, за които се отнася ИСАК

2016

Липса на доказателства за изчислението на гъстотата на животните по време на проверките на място — ФГ 2016 — мярка 10 — операция 10.1.3.

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 2 414,45

0,00

– 2 414,45

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР — мерки, за които се отнася ИСАК

2017

Липса на доказателства за изчислението на гъстотата на животните по време на проверките на място — ФГ 2016 — мярка 10 — операция 10.1.3.

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 2 345,98

0,00

– 2 345,98

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР — мерки, за които се отнася ИСАК

2016

Липса на доказателства за изчислението на гъстотата на животните по време на проверките на място — ФГ 2016 — мярка 11 — операция 11.1.1.

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

0,00

0,00

0,00

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР — мерки, за които се отнася ИСАК

2017

Липса на доказателства за изчислението на гъстотата на животните по време на проверките на място — ФГ 2016 — мярка 11 — операция 11.1.1.

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 806,75

0,00

– 806,75

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР — мерки, за които се отнася ИСАК

2016

Липса на доказателства за изчислението на гъстотата на животните по време на проверките на място — ФГ 2016 — мярка 11 — операция 11.2.1.

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

0,00

0,00

0,00

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР — мерки, за които се отнася ИСАК

2017

Липса на доказателства за изчислението на гъстотата на животните по време на проверките на място — ФГ 2016 — мярка 11 — операция 11.2.1.

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 1 666,15

0,00

– 1 666,15

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР — мерки, за които се отнася ИСАК

2016

Липса на доказателства за изчислението на гъстотата на животните по време на проверките на място — ФГ 2016 — мярка 13 — операция 13.1.1.

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 56 267,29

0,00

– 56 267,29

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР — мерки, за които се отнася ИСАК

2017

Липса на доказателства за изчислението на гъстотата на животните по време на проверките на място — ФГ 2016 — мярка 13 — операция 13.1.1.

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 26 678,19

0,00

– 26 678,19

 

 

 

 

 

Общо IT:

EUR

– 145 673,96

0,00

– 145 673,96

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Приспадания

Финансово отражение

PL

Сертифициране

2015

Финансови грешки в съвкупността от ЕЗФРСР извън обхвата на ИСАК

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 10 244,55

0,00

– 10 244,55

 

 

 

 

 

Общо PL:

EUR

– 10 244,55

0,00

– 10 244,55

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Приспадания

Финансово отражение

PT

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 4, LEADER (2007—2013 г.)

2014

1 — мярка 413 (подмерки 311, 312, 313): недопустими разходи за създаване/поддържане на работни места

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 467 842,77

0,00

– 467 842,77

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, LEADER

2015

1 — мярка 413 (подмерки 311, 312, 313): недопустими разходи за създаване/поддържане на работни места

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 1 212 190,33

0,00

– 1 212 190,33

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, LEADER

2016

1 — мярка 413 (подмерки 311, 312, 313): недопустими разходи за създаване/поддържане на работни места

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 94 360,25

0,00

– 94 360,25

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 4, LEADER (2007—2013 г.)

2014

2 — мярка 413 (подмерки 311, 312, 313, 323): пропуски в проверките на основателността на разходите

ФИКСИРАНА СТАВКА

100,00 %

EUR

– 301 512,95

0,00

– 301 512,95

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, LEADER

2015

2 — мярка 413 (подмерки 311, 312, 313, 323): пропуски в проверките на основателността на разходите

ФИКСИРАНА СТАВКА

100,00 %

EUR

– 248 459,07

0,00

– 248 459,07

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, LEADER

2016

2 — мярка 413 (подмерки 311, 312, 313, 323): пропуски в проверките на основателността на разходите

ФИКСИРАНА СТАВКА

100,00 %

EUR

– 57 404,70

0,00

– 57 404,70

 

Сертифициране

2015

Решение за уравняване на сметки за финансовата 2015 г. и решение за уравняване на сметки по линия на ЕЗФРСР във връзка с последната година на изпълнение (16.10.2014 г.—31.12.2015 г.) по отношение на програмния период 2007—2013 г.

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 15 000,61

0,00

– 15 000,61

 

Кръстосано съответствие

2014

Корекция развитие на селските райони РГ 2013

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

10 380,28

0,00

10 380,28

 

Кръстосано съответствие

2014

Корекция развитие на селските райони РГ 2014

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

22 589,96

0,00

22 589,96

 

Кръстосано съответствие

2015

Корекция развитие на селските райони РГ 2014

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

98 204,04

0,00

98 204,04

 

Кръстосано съответствие

2015

Корекция развитие на селските райони РГ 2015

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

33 486,89

0,00

33 486,89

 

Кръстосано съответствие

2016

Корекция развитие на селските райони РГ 2015

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

90 178,07

0,00

90 178,07

 

Сертифициране

2016

ЕЗФРСР — решение за уравняване на сметки във връзка с последната година на изпълнение (пето тримесечие, 16.10.2014 г.—31.12.2015 г.) по отношение на програмния период 2007—2013 г.

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 3 041 420,01

– 9 024,71

– 3 032 395,30

 

Сертифициране

2015

Разходи, декларирани през последната година на изпълнение за мярка за развитие на селските райони 511, които не са декларирани през финансовата година, когато е извършено действителното плащане

Прогнозна сума

 

EUR

– 939 516,00

0,00

– 939 516,00

 

Сертифициране

2016

Екстраполирана грешка за петото тримесечие (пето тримесечие, 16.10.2015 г.—31.12.2015 г.) от последната година на изпълнение за съвкупността от ЕЗФРСР извън обхвата на ИСАК (63 248,59 EUR)

Прогнозна сума

 

EUR

– 63 248,59

– 21 747,68

– 41 500,91

 

Кръстосано съответствие

2014

Развитие на селските райони — РГ 2013 — пропуски в проверките на ЗИУ 2, 7, 8, 9, 11, 12, 16–18 — липсва ДЗЕС „Сеитбооборот“ — допустими отклонения и компромиси в системата за санкциониране

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 129 966,15

0,00

– 129 966,15

 

Кръстосано съответствие

2014

Развитие на селските райони — РГ 2014 — пропуски в проверките на ЗИУ 2, 9, 11, 12, 16–18 — липсва ДЗЕС „Сеитбооборот“ — допустими отклонения и компромиси в системата за санкциониране

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 204 951,05

0,00

– 204 951,05

 

Кръстосано съответствие

2015

Развитие на селските райони — РГ 2014 — пропуски в проверките на ЗИУ 2, 9, 11, 12, 16–18 — липсва ДЗЕС „Сеитбооборот“ — допустими отклонения и компромиси в системата за санкциониране

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 220 275,94

– 881,07

– 219 394,87

 

Кръстосано съответствие

2015

Развитие на селските райони — РГ 2015 — пропуски в проверките на ЗИУ 2, 9, 11, 12, 16–18 — допустими отклонения и компромиси в системата за санкциониране

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 24 809,88

– 164,16

– 24 645,72

 

Кръстосано съответствие

2016

Развитие на селските райони — РГ 2015 — пропуски в проверките на ЗИУ 2, 9, 11, 12, 16–18 — допустими отклонения и компромиси в системата за санкциониране

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 1 626 056,75

0,00

– 1 626 056,75

 

Сертифициране

2015

НВГ за съвкупността от ЕЗФРСР за 1—4 тримесечие

Прогнозна сума

 

EUR

– 2 849 591,00

– 257 376,75

– 2 592 214,25

 

 

 

 

 

Общо PT:

EUR

– 11 241 766,81

– 289 194,37

– 10 952 572,44

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Приспадания

Финансово отражение

RO

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, инвестиции — публични бенефициери

2014

Няколко несъответствия с нормативната уредба на възлагането на обществени поръчки

ПРОГНОЗЕН ПРОЦЕНТЕН ДЯЛ

2,44 %

EUR

– 3 923 959,54

0,00

– 3 923 959,54

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, инвестиции — частни бенефициери

2015

Няколко несъответствия с нормативната уредба на възлагането на обществени поръчки

ПРОГНОЗЕН ПРОЦЕНТЕН ДЯЛ

2,44 %

EUR

– 3 280 175,58

0,00

– 3 280 175,58

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, инвестиции — публични бенефициери

2015

Няколко несъответствия с нормативната уредба на възлагането на обществени поръчки

ПРОГНОЗЕН ПРОЦЕНТЕН ДЯЛ

2,44 %

EUR

– 2 755 091,05

0,00

– 2 755 091,05

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, мерки с фиксирана ставка на помощта

2015

Няколко несъответствия с нормативната уредба на възлагането на обществени поръчки

ПРОГНОЗЕН ПРОЦЕНТЕН ДЯЛ

2,44 %

EUR

– 260 292,18

0,00

– 260 292,18

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, инвестиции — частни бенефициери

2016

Няколко несъответствия с нормативната уредба на възлагането на обществени поръчки

ПРОГНОЗЕН ПРОЦЕНТЕН ДЯЛ

2,44 %

EUR

– 683 995,90

0,00

– 683 995,90

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, инвестиции — публични бенефициери

2016

Няколко несъответствия с нормативната уредба на възлагането на обществени поръчки

ПРОГНОЗЕН ПРОЦЕНТЕН ДЯЛ

2,44 %

EUR

– 452 827,98

0,00

– 452 827,98

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, мерки с фиксирана ставка на помощта

2016

Няколко несъответствия с нормативната уредба на възлагането на обществени поръчки

ПРОГНОЗЕН ПРОЦЕНТЕН ДЯЛ

2,44 %

EUR

– 115 226,97

0,00

– 115 226,97

 

 

 

 

 

Общо RO:

EUR

– 11 471 569,20

0,00

– 11 471 569,20

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Приспадания

Финансово отражение

SE

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1 + 3 — мерки за инвестиции (2007—2013 г.)

2012

отсъствие на проверки за двойно финансиране

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

– 65 461,21

– 21 733,12

– 43 728,09

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1 + 3 — мерки за инвестиции (2007—2013 г.)

2013

отсъствие на проверки за двойно финансиране

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

– 620 898,88

– 15 648,02

– 605 250,86

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, инвестиции — публични бенефициери

2014

отсъствие на проверки за двойно финансиране

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

– 291 505,90

– 86 612,45

– 204 893,45

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1 + 3 — мерки за инвестиции (2007—2013 г.)

2013

отсъствие на проверка на декларираните разходи

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 6 970,99

0,00

– 6 970,99

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1 + 3 — мерки за инвестиции (2007—2013 г.)

2012

отсъствие на проверка на критериите за МСП и пропуски в прилагането на критериите за подбор и в оценката на основателността на разходите

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

– 55 086,77

– 18 288,81

– 36 797,96

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1 + 3 — мерки за инвестиции (2007—2013 г.)

2013

отсъствие на проверка на критериите за МСП и пропуски в прилагането на критериите за подбор и в оценката на основателността на разходите

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

– 363 222,29

0,00

– 363 222,29

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, инвестиции — частни бенефициери

2014

отсъствие на проверка на критериите за МСП и пропуски в прилагането на критериите за подбор и в оценката на основателността на разходите

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

– 245 246,39

– 72 867,78

– 172 378,61

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, инвестиции — частни бенефициери

2015

отсъствие на проверка на критериите за МСП и пропуски в прилагането на критериите за подбор и в оценката на основателността на разходите

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

– 64 295,86

0,00

– 64 295,86

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1 + 3 — мерки за инвестиции (2007—2013 г.)

2008

отсъствие на проверка на критериите за МСП и на риска от двойно финансиране, пропуски в прилагането на критериите за подбор и в оценката на основателността на разходите

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

– 751,03

0,00

– 751,03

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1 + 3 — мерки за инвестиции (2007—2013 г.)

2009

отсъствие на проверка на критериите за МСП и на риска от двойно финансиране, пропуски в прилагането на критериите за подбор и в оценката на основателността на разходите

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

– 320,70

0,00

– 320,70

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1 + 3 — мерки за инвестиции (2007—2013 г.)

2011

отсъствие на проверка на критериите за МСП и на риска от двойно финансиране, пропуски в прилагането на критериите за подбор и в оценката на основателността на разходите

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

– 2 236,29

– 67,59

– 2 168,70

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1 + 3 — мерки за инвестиции (2007—2013 г.)

2012

отсъствие на проверка на критериите за МСП и на риска от двойно финансиране, пропуски в прилагането на критериите за подбор и в оценката на основателността на разходите

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

– 113 768,81

– 37 771,25

– 75 997,56

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1 + 3 — мерки за инвестиции (2007—2013 г.)

2013

отсъствие на проверка на критериите за МСП и на риска от двойно финансиране, пропуски в прилагането на критериите за подбор и в оценката на основателността на разходите

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

– 472 874,38

0,00

– 472 874,38

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, инвестиции — частни бенефициери

2014

отсъствие на проверка на критериите за МСП и на риска от двойно финансиране, пропуски в прилагането на критериите за подбор и в оценката на основателността на разходите

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

– 347 992,77

– 103 395,86

– 244 596,91

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, мерки с фиксирана ставка на помощта

2015

отсъствие на проверка на критериите за МСП и на риска от двойно финансиране, пропуски в прилагането на критериите за подбор и в оценката на основателността на разходите

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

– 283 956,93

0,00

– 283 956,93

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1 (2007—2013 г.)

2007

пропуски в прилагането на критериите за подбор и по отношение на оценката на основателността на разходите

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 2 143,59

0,00

– 2 143,59

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1 + 3 — мерки за инвестиции (2007—2013 г.)

2012

пропуски в прилагането на критериите за подбор и по отношение на оценката на основателността на разходите

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 131 152,67

– 87 085,37

– 44 067,30

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1 + 3 — мерки за инвестиции (2007—2013 г.)

2013

пропуски в прилагането на критериите за подбор и по отношение на оценката на основателността на разходите

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 1 241 577,53

– 2 978,52

– 1 238 599,01

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, инвестиции — частни бенефициери

2014

пропуски в прилагането на критериите за подбор и по отношение на оценката на основателността на разходите

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 750 589,53

– 442 938,45

– 307 651,08

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, инвестиции — публични бенефициери

2014

пропуски в прилагането на критериите за подбор и по отношение на оценката на основателността на разходите

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 845 717,03

– 499 075,16

– 346 641,87

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, инвестиции — частни бенефициери

2015

пропуски в прилагането на критериите за подбор и по отношение на оценката на основателността на разходите

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 264 235,27

0,00

– 264 235,27

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, инвестиции — публични бенефициери

2015

пропуски в прилагането на критериите за подбор и по отношение на оценката на основателността на разходите

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 1 632 649,18

28 498,30

– 1 661 147,48

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1 + 3 — мерки за инвестиции (2007—2013 г.)

2008

пропуски в прилагането на критериите за подбор и по отношение на оценката на основателността на разходите

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 681,88

0,00

– 681,88

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1 + 3 — мерки за инвестиции (2007—2013 г.)

2010

пропуски в прилагането на критериите за подбор и по отношение на оценката на основателността на разходите

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 490,86

0,00

– 490,86

 

 

 

 

 

Общо SE:

EUR

– 7 803 826,74

– 1 359 964,08

– 6 443 862,66


Парична единица

Сума

Приспадания

Финансово отражение

EUR

– 40 815 166,21

– 2 238 949,56

– 38 576 216,65


23.11.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 298/65


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1842 НА КОМИСИЯТА

от 22 ноември 2018 година

за изменение на приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 относно защитните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки

(нотифицирано под номер С(2018) 7911)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 9, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните проверки, приложими при търговията в Съюза с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване на изграждането на вътрешния пазар (2), и по-специално член 10, параграф 4 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 на Комисията (3) бе прието след появата на огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5 в няколко държави членки („засегнатите държави членки“) и създаването на предпазни и надзорни зони от компетентните органи на засегнатите държави членки в съответствие с член 16, параграф 1 от Директива 2005/94/ЕО на Съвета (4).

(2)

В Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 се предвижда, че предпазните и надзорните зони, създадени от компетентните органи на засегнатите държави членки в съответствие с Директива 2005/94/ЕО, трябва да включват най-малко областите, посочени като предпазни и надзорни зони в приложението към същото решение за изпълнение. В Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 се определя също така, че мерките, които трябва да се прилагат в предпазните и надзорните зони съгласно предвиденото в член 29, параграф 1 и член 31 от Директива 2005/94/ЕО, остават в сила поне до датите, определени за зоните, указани в приложението към същото решение за изпълнение.

(3)

След датата на приемането му Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 е изменяно няколко пъти, за да се вземат предвид промените в епидемиологичната обстановка в Съюза по отношение на инфлуенцата по птиците. По-специално Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 бе изменено с Решение за изпълнение (ЕС) 2017/696 на Комисията (5), за да бъдат определени правила за изпращането на пратки с еднодневни пилета от областите, изброени в приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247. В посоченото изменение се отчита фактът, че при еднодневните пилета рискът от разпространение на високопатогенна инфлуенца по птиците е много по-малък, отколкото при други стоки от домашни птици.

(4)

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 впоследствие беше изменено също с Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1841 на Комисията (6) с цел да бъдат засилени мерките за борба с болестта, приложими при наличието на повишен риск от разпространение на високопатогенна инфлуенца по птиците. Поради това Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 вече предвижда създаването на равнището на Съюза на допълнителни ограничителни зони в засегнатите държави членки, което е в съответствие с посоченото в член 16, параграф 4 от Директива 2005/94/ЕО, след появата на огнище или на огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците, както и срока на действие на прилаганите в тях мерки. С Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 вече се определят също така правила за изпращането на живи домашни птици, еднодневни пилета и яйца за люпене от допълнителните ограничителни зони до други държави членки при спазването на определени условия.

(5)

Освен това приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 е изменяно многократно, главно за да се вземат предвид промените в границите на предпазните и надзорните зони, създадени от засегнатите държави членки в съответствие с Директива 2005/94/ЕО.

(6)

Приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 последно беше изменено с Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1652 на Комисията (7) след уведомлението от страна на България за появата на допълнителни огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците в стопанства за домашни птици в областите Пловдив и Хасково в посочената държава членка. България също така уведоми Комисията, че след появата на посочените огнища надлежно е предприела необходимите мерки, изисквани в съответствие с Директива 2005/94/ЕО, включително създаването на предпазни и надзорни зони около заразените стопанства за домашни птици.

(7)

След датата на последното изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247, направено с Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1652, България уведоми Комисията за появата на нови огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5 в стопанства за домашни птици в областите Хасково и Стара Загора на посочената държава членка.

(8)

България също така уведоми Комисията, че след появата на посочените нови огнища е предприела необходимите мерки, изисквани в съответствие с Директива 2005/94/ЕО, включително създаването на предпазни и надзорни зони около заразените стопанства за домашни птици на своя територия.

(9)

Комисията разгледа посочените мерки съвместно с България и се увери, че границите на предпазните и надзорните зони, създадени от компетентните органи на България, са на достатъчно разстояние от стопанствата за домашни птици, в които са потвърдени новите огнища на болестта.

(10)

С цел да се предотврати излишното затрудняване на търговията в рамките на Съюза и да се избегне рискът от налагането от трети държави на необосновани пречки пред търговията, е необходимо възможно най-скоро предпазните и надзорните зони, създадени в България в съответствие с Директива 2005/94/ЕО след появата на новите огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците в посочената държава членка, да бъдат описани на равнището на Съюза в сътрудничество с България.

(11)

Поради това Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 следва да бъде актуализирано, за да се отчете актуалната епидемиологична обстановка по отношение на високопатогенната инфлуенца по птиците в България. По-специално към списъците в приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 следва да бъдат добавени новосъздадените предпазни и надзорни зони в България, на които понастоящем са наложени ограничения в съответствие с Директива 2005/94/ЕО.

(12)

Приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 следва да бъде изменено с цел да се актуализира въведената регионализация на равнището на Съюза, за да бъдат включени предпазните и надзорните зони, създадени в България в съответствие с Директива 2005/94/ЕО вследствие на появата на новите огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците в посочената държава членка, и да бъде посочен срокът на действие на приложимите в тях ограничения.

(13)

Поради това Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 следва да бъде съответно изменено.

(14)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 се изменя в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 22 ноември 2018 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13.

(2)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29.

(3)  Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 на Комисията от 9 февруари 2017 г. относно защитните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (ОВ L 36, 11.2.2017 г., стр. 62).

(4)  Директива 2005/94/ЕО на Съвета от 20 декември 2005 г. относно мерки на Общността за борба с инфлуенцата по птиците и за отмяна на Директива 92/40/ЕИО (ОВ L 10, 14.1.2006 г., стр. 16).

(5)  Решение за изпълнение (ЕС) 2017/696 на Комисията от 11 април 2017 г. за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 относно защитните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (ОВ L 101, 13.4.2017 г., стр. 80).

(6)  Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1841 на Комисията от 10 октомври 2017 г. за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 относно защитните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (ОВ L 261, 11.10.2017 г., стр. 26).

(7)  Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1652 на Комисията от 6 ноември 2018 г. за изменение на приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 относно защитните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (ОВ L 275 I, 6.11.2018 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 се изменя, както следва:

1)

В част А вписването за България се заменя със следното:

Държава членка: България

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 29, параграф 1 от Директива 2005/94/ЕО

Област Пловдив:

Община Садово:

Ахматово

Богданица

Селци

28.11.2018 г.

Община Родопи: