Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:200:FULL

Официален вестник на Европейския съюз, L 200, 7 август 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 200

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
7 август 2018 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2018/1091 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година относно интегрирана статистика за земеделските стопанства и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1166/2008 и (ЕС) № 1337/2011 ( 1 )

1

 

*

Регламент (ЕС) 2018/1092 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година за създаване на Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната с цел подкрепа на конкурентоспособността и иновационния капацитет на отбранителната промишленост на Съюза

30

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2018/1093 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 година за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Франция — EGF/2017/009 FR/Air France

44

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Законодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

7.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 200/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1091 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 18 юли 2018 година

относно интегрирана статистика за земеделските стопанства и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1166/2008 и (ЕС) № 1337/2011

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 338 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (1),

като имат предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1166/2008 на Европейския парламент и на Съвета (2) се създава рамка за европейската статистика за структурата на земеделските стопанства до 2016 г. Следователно този регламент следва да бъде отменен.

(2)

Програмата за европейски изследвания на структурата на земеделските стопанства, която се провежда в Съюза от 1966 г. насам, следва да бъде продължена, за да се проучат тенденциите в структурата на земеделските стопанства на равнището на Съюза и да се предостави основата от статистически познания, необходима при разработването, изпълнението, наблюдението, оценката и прегледа на свързаните политики, по-специално на Общата селскостопанска политика (ОСП), включително мерките за развитие на селските райони, както и политиките на Съюза в областта на околната среда, адаптирането към изменението на климата и смекчаването на последиците от него и земеползването, наред с някои цели за устойчиво развитие (ЦУР). Подобна база от знания е необходима също така, за да се оцени въздействието на тези политики върху заетостта на жените в земеделските стопанства.

(3)

Събирането на статистически данни, по-специално по отношение на структурата на земеделските стопанства, следва да има за цел, наред с другите цели, да осигурява актуализирани данни в процеса на вземане на решения, с оглед на бъдещите реформи на ОСП.

(4)

Извършена международна оценка на селскостопанската статистика доведе до създаването на Глобалната стратегия на Организацията за прехрана и земеделие (ФАО) за подобряване на статистиката в областта на селското стопанство и селските райони, която бе одобрена от Статистическия комитет на ООН (СКООН) през 2010 г. Когато е целесъобразно, европейската селскостопанска статистика следва да се съобразява с препоръките в Глобалната стратегия за подобряване на статистиката в областта на селското стопанство и селските райони, както и с тези в Световната програма на ФАО за преброяване в селското стопанство през 2020 г.

(5)

Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета (3) предоставя рамка за разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика въз основа на общи статистически принципи. Той установява критерии за качество и се позовава на необходимостта от свеждане до минимум на тежестта върху респондентите и допринасяне към по-общата цел за намаляване на административната тежест.

(6)

Следва да се създаде многоцелева статистическа програма на земеделските стопанства за следващото десетилетие с цел осигуряване на рамката за хармонизирана, сравнима и съгласувана статистика. Тази статистика следва да бъде насочена към нуждите на политиката.

(7)

Стратегията за селскостопанска статистика за 2020 г. и след това, създадена от Комитета на Европейската статистическа система (КЕСС) през ноември 2015 г., предвижда приемането на два рамкови регламента, обхващащи всички аспекти на селскостопанската статистика, с изключение на икономическите сметки за селското стопанство. Настоящият регламент е единият от тези рамкови регламенти.

(8)

За целите на хармонизирането и сравнимостта на информацията относно структурата на земеделските стопанства и с цел да се удовлетворят настоящите потребности на единната обща организация на пазара и по-специално на сектора на плодовете и виното, Регламент (ЕС) № 1337/2011 на Европейския парламент и на Съвета (4) следва да бъде интегриран със структурната информация на ниво земеделски стопанства от 2023 г. нататък и заменен с настоящия регламент. Следователно е необходимо посоченият регламент да бъде отменен.

(9)

Сравнимата статистика от всички държави членки относно структурата на земеделските стопанства е важна за определяне на развитието на ОСП. Поради това, доколкото е възможно, следва да се използват стандартни класификации и общи определения за променливите.

(10)

Записите на статистически данни, свързани със земеделските стопанства, позволяват нанасянето в кръстосана таблица на основни и модулни данни, като следователно правят възможно възстановяването на информация въз основа на променливи, като например пола на управителя на земеделското стопанство, възрастта му, структурата на собственост и размера на земеделското стопанство и предприемането на мерки за опазване на околната среда. Дезагрегирането на резултатите ще бъде възможно за критериите, включени в основните данни, както и за комбинации от критерии.

(11)

Събирането на информация за годината на раждане, за годината на класифициране като управител на земеделското стопанство и за пола може да предостави данни за разработването на действия по отношение на приемствеността между поколенията и свързаните с пола аспекти.

(12)

Наред с другите причини, за целите на актуализирането на основните регистри на земеделските стопанства и на останалата информация, необходима за стратификацията на извадките, най-малко веднъж на всеки десет години следва да се провежда преброяване на земеделските стопанства в Съюза. Последното преброяване бе проведено през 2009 — 2010 г.

(13)

Държавите членки, в които периодите на провеждане на изследването за референтната 2020 година се припокриват с планираната работа за 10-годишното преброяване на населението, следва да имат възможност да изтеглят изследването на земеделските стопанства година по-рано, така че да се избегне тежкото бреме на провеждане на две големи събирания на данни по едно и също време.

(14)

За да се избегне ненужната тежест за земеделските стопанства и националните администрации, следва да се установят прагове. За правилното анализиране на структурата на европейското селско стопанство е необходимо от статистиката да бъдат обхванати 98 % от използваната земеделска площ и 98 % от животинските единици в земеделските стопанства. В някои държави членки това означава, че праговете, посочени в настоящия регламент, са твърде високи. Земеделските стопанства под тези прагове обаче са толкова малки, че събирането на извадкови данни веднъж на десет години е достатъчно за целите на оценка на тяхната структура и влиянието върху производството в резултат от намаляването на разходите и тежестта, като въпреки това дава а възможност за оформяне на ефективни действия в рамките на политиката за подкрепа и за запазване на малките земеделски структури.

(15)

Интегрираната статистика за земеделските стопанства следва да обхваща площите, използвани за селскостопанско производство, включително земята, използвана от две или повече земеделски стопанства поради общите им права върху нея.

(16)

Необходимо е да се получи информация за принадлежността на дадено земеделско стопанство към група от предприятия, които като субекти са контролирани от предприятие майка.

(17)

За да се намали тежестта за респондентите, националните статистически институти (НСИ) и другите национални органи следва да имат достъп до административни данни дотолкова, доколкото тези данни са необходими за разработването, изготвянето и разпространението на европейската статистика, в съответствие с член 17а от Регламент (ЕО) № 223/2009.

(18)

Държавите членки или компетентните национални органи следва да се стремят да модернизират начините на събиране на данни относно земеделските стопанства, доколкото това е възможно. Използването на цифрови решения в това отношение следва да се насърчава.

(19)

С цел гарантиране на гъвкавостта на Европейската селскостопанска статистическа система, както и на опростяването и осъвременяването на селскостопанската статистика, изследваните променливи следва да се разпределят в различни групи за събиране на данни (основни данни и модули), които се различават по честота на събиране или представителност на данните, или и двете.

(20)

Тежестта и разходите за респондентите могат да бъдат намалени допълнително чрез повторна употреба на данните от годината непосредствено преди или след референтната година. Това би могло да бъде от значение по-специално за аспектите, при които не се очакват големи промени от година на година.

(21)

За целите на гъвкавостта и за да се намали тежестта за респондентите, НСИ и други национални органи, на държавите членки следва да се разреши да използват статистически изследвания, административни записи и всякакви други източници, методи или иновативни подходи, включително научно обосновани и добре документирани методи като импутация, оценки и моделиране.

(22)

Събирането на информация относно използването на хранителни вещества и вода и относно земеделските производствени методи, прилагани в земеделските стопанства, следва да се подобри, за да се предостави допълнителна статистическа информация за разработването на политиката в областта на агроекологията и да се подобри качеството на агроекологичните показатели.

(23)

По отношение на географското кодиране на земеделските стопанства, следва да се използва координатна мрежа на тематично организираните статистически единици в съответствие с приложение III към Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (5).

(24)

Комисията трябва да зачита поверителността на данните, предавани в съответствие с Регламент (ЕО) № 223/2009. Необходимата защита на поверителността на данните следва да се гарантира, наред с другото, чрез ограничаване на употребата на параметрите за местоположение единствено за целите на пространствения анализ на информацията и чрез подходящо агрегиране, когато статистиката се публикува. Поради тази причина следва да се разработи хармонизиран подход по отношение на защитата на поверителността и свързаните с качеството аспекти на разпространението на данните, при същевременно полагане на усилия за постигането на лесен и удобен онлайн достъп до официалната статистика.

(25)

Всяка обработка на лични данни във връзка с настоящия регламент е предмет на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (6) и разпоредбите, приети в съответствие с посочения регламент, и/или на Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (7), в зависимост от конкретния случай.

(26)

С Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета (8) се установява статистическата класификация на икономическите дейности в Съюза, които са посочени в настоящия регламент за целите на определяне на съответната съвкупност от земеделски стопанства.

(27)

В съответствие с Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета (9) териториалните единици следва да се определят съгласно класификацията по „Номенклатурата на териториалните единици за статистически цели (NUTS)“.

(28)

За дейностите по събирането на данните следва да се изискат средства както от държавите членки, така и от Съюза в продължение на няколко години. Във връзка с това следва да се предвиди предоставянето на безвъзмездни средства от Съюза с цел подпомагане на тази програма посредством Европейския фонд за гарантиране на земеделието в рамките на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета (10).

(29)

С настоящия регламент се определя финансов пакет за цялата продължителност на съответната многогодишна финансова рамка (МФР), който представлява основната референтна сума, по смисъла на точка 17 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетните въпроси и доброто финансово управление (11), за Европейския парламент и за Съвета в хода на годишната бюджетна процедура. Настоящият регламент предвижда бюджетът за по-нататъшни събирания на данни да бъде определен в контекста на последващата МФР.

(30)

Икономическите аспекти на настоящия регламент следва да се преразгледат за периода след 2020 г., като се вземат под внимание новата МФР и други съответни промени на инструментите на Съюза. Въз основа на този преглед Комисията следва да обмисли предлагането на съответни промени в настоящия регламент.

(31)

Доколкото целта на настоящия регламент, а именно систематичното изготвяне на европейска статистика за земеделските стопанства в Съюза, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а от съображения за съгласуваност и сравнимост, може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(32)

Регламент (ЕО) № 223/2009 представлява референтна рамка за европейската статистика и изисква държавите членки да спазват статистическите принципи и критериите за качество, определени в посочения регламент. Докладите за качеството са от съществено значение за оценяването и подобряването на качеството на европейската статистика и за съобщаването на информация в тази връзка. КЕСС е одобрил стандарт на Европейската статистическа система (ЕСС) за структурата на докладите за качеството в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 223/2009. Стандартът на ЕСС следва да допринесе за хармонизацията на докладването за качеството съгласно настоящия регламент.

(33)

В съответствие с принципа на добро финансово управление бе извършена оценка на въздействието, за да се насочи вниманието в създадената с настоящия регламент статистическа програма към нуждата от ефективност при постигането на целите и да се включат бюджетни ограничения още от момента на изготвянето.

(34)

За да се гарантират еднакви условия за изпълнението на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия във връзка с конкретизиране на описанията на променливите, изброени в настоящия регламент, и на техническите елементи на данните, които трябва да се предоставят, във връзка с установяване на описанията на променливите и на други практически механизми за събирането на ad-hoc данни, както е посочено в настоящия регламент, а също и във връзка с установяване на практическите механизми относно докладите за качеството и тяхното съдържание. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (12). При упражняването на тези правомощия Комисията следва да взема предвид аспекти като разходи и административни тежести върху земеделските стопанства и държавите членки.

(35)

С цел да бъдат взети предвид новопоявяващите се потребности от данни, които произтичат основно от новостите в развитието в селското стопанство, преработеното законодателство и променящите се приоритети на политиката, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) във връзка с изменението на подробните теми, изброени в настоящия регламент, както и във връзка с допълване на приложимите модулни данни чрез конкретизиране на информацията, която трябва да се предостави ad hoc, както е определено в настоящия регламент. За да се осигури съвместимостта и улесни използването на други източници на данни, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС във връзка с изменението на променливите, изброени в настоящия регламент. При упражняването на това правомощие Комисията следва да взема предвид аспекти като разходи и административни тежести върху земеделските стопанства и държавите членки. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (13). По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематичен достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(36)

Проведена беше консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните, който прие становището си на 20 ноември 2017 г. (14)

(37)

Проведена беше консултация с КЕСС.

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

Настоящият регламент установява рамка за европейска статистика на равнището на земеделските стопанства и предвижда интегрирането на информацията за структурата на стопанствата с тази за производствените методи, мерките за развитие на селските райони, агроекологичните аспекти и друга свързана с тях информация.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„земеделско стопанство“ означава отделна единица — както в технически, така и в икономически аспект —, която има единно управление и която извършва, като своя основна или второстепенна дейност, икономически дейности в областта на селското стопанство в съответствие с Регламент (ЕО) № 1893/2006, които спадат към групи A.01.1, A.01.2, A.01.3, A.01.4, A.01.5 или към „поддържането на земеделската земя в добро земеделско и екологично състояние“ от група A.01.6, в рамките на икономическата територия на Съюза. По отношение на дейностите от клас A.01.49 са включени само дейностите „отглеждане и развъждане на полуопитомени или други живи животни“ (с изключение на отглеждането на насекоми) и „пчеларство и производство на мед и пчелен восък“;

б)

„селскостопанска единица със земя за общо ползване“ означава единица със земя, върху която се упражняват права за общо ползване и която се използва от две или повече земеделски стопанства за селскостопанско производство, но не е разпределена между тях;

в)

„регион“ означава териториалната единица по Номенклатурата на териториалните единици за статистически цели (NUTS), определена съгласно Регламент (ЕО) № 1059/2003;

г)

„животинска единица“ означава стандартна мерна единица, която позволява агрегирането на различни животински категории с цел тяхното сравняване; коефициентите за установяване на животинските единици за отделните категории животни са изброени в приложение I;

д)

„използвана земеделска площ“ или „ИЗП“ означава площта, използвана за земеделие, включително обработваема земя, постоянно затревена площ, трайни насаждения и друга използвана земеделска земя;

е)

„референтна година“ означава календарна година, към която се отнасят референтните периоди;

ж)

„семейна градина“ означава площи, използвани за производство на храна, предназначена за собствена консумация;

з)

„модул“ означава един или повече масиви данни, организирани с цел обхващане на дадени теми;

и)

„тема“ означава съдържанието на информацията, която трябва да бъде събрана за статистическите единици, като всяка тема обхваща няколко подробни теми;

й)

„подробна тема“ означава съдържанието на подробната информация, която трябва да бъде събрана за статистическите единици, свързани с определена тема, като всяка подробна тема обхваща няколко променливи;

к)

„променлива“ означава характеристика на дадена наблюдавана единица, която може да приеме повече от една стойност от определен набор от стойности.

Член 3

Обхват

1.   Данните, които се изискват по настоящия регламент, обхващат 98 % от общата ИЗП (с изключение на семейните градини) и 98 % от животинските единици във всяка държава членка.

2.   За да изпълнят тези изисквания, държавите членки предоставят данни, които са представителни за земеделските стопанства и селскостопанските единици със земя за общо ползване, които отговарят на поне един от физическите прагове, посочени в приложение II, по отношение на размера на земеделската земя или броя животински единици.

3.   По изключение, когато рамката, посочена в параграф 2, представлява повече от 98 % от националното селскостопанско производство, измерено по стандартната продукция съгласно Делегиран регламент (ЕС) № 1198/2014 на Комисията (15), държавите членки могат с предварителното одобрение на Комисията (Евростат) да установят по-високи физически или съответни икономически прагове, за да стеснят рамката, при условие че е достигнат обхватът от 98 % от общата ИЗП (с изключение на семейните градини) и 98 % от животинските единици на държавите членки.

4.   Когато рамката, посочена в параграф 2 от настоящия член, не представлява 98 % от ИЗП и 98 % от животинските единици, държавите членки разширяват рамката, в съответствие с член 6, като установяват по-ниски прагове от посочените в параграф 2 от настоящия член, или въвеждат допълнителни прагове, или и двете.

Член 4

Източници на данни и методи

1.   С цел получаване на данните, посочени в настоящия регламент, държавите членки използват един или повече от следните източници или методи, при условие че информацията дава възможност за изготвяне на статистика, която отговаря на изискванията за качество, установени в член 11:

а)

статистически изследвания;

б)

източниците на административни данни, посочени в параграф 2 от настоящия член;

в)

други източници, методи или иновативни подходи.

2.   Държавите членки могат да използват информация от интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), създадена с Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета (16), от системата за идентификация и регистрация на едър рогат добитък, създадена с Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета (17), и от системата за идентификация и регистрация на животни от рода на овцете и козите, създадена с Регламент (ЕО) № 21/2004 на Съвета (18), от лозарския регистър, приложен в съответствие с член 145 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета (19), и от регистрите за биологичното земеделие, създадени съгласно Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета (20). Държавите членки могат също така да използват административни източници, свързани с конкретни мерки за развитие на селските райони.

3.   Държавите членки, които решат да използват източниците, методите или иновативните подходи, посочени в параграф 1, буква в), уведомяват Комисията (Евростат) в рамките на годината, предшестваща референтната година, и предоставят подробности относно качеството на данните, получени от този източник, метод или иновативен подход и методите за събиране на данни, които ще се използват.

4.   Националните органи, които отговарят за изпълнението на изискванията на настоящия регламент, имат право на незабавен и безвъзмезден достъп и използване на данни, включително индивидуалните данни за земеделските стопанства и личните данни на стопаните, съдържащи се в съставени на тяхната национална територия административни записи, съгласно член 17а от Регламент (ЕО) № 223/2009. Националните органи и собствениците на административните записи установяват необходимите механизми за сътрудничество.

Член 5

Основни структурни данни

1.   Държавите членки събират и предоставят основните структурни данни („основни данни“), свързани със земеделските стопанства, посочени в член 3, параграфи 2 и 3, за референтните 2020, 2023 и 2026 години, изброени в приложение III. Събирането на основните данни за референтната 2020 година се осъществява под формата на преброяване.

2.   Събирането на основните данни за референтните 2023 и 2026 години може да се осъществи на базата на извадки. В този случай държавите членки гарантират, че претеглените резултати са статистически представителни за земеделските стопанства във всеки регион и позволяват да се удовлетворят изискванията за точност, определени в приложение V.

3.   Когато една от променливите, изброени в приложение III, има слабо или нулево присъствие в дадена държава членка, тази променлива може да бъде изключена от събирането на данни, при условие че съответната държава членка предостави на Комисията (Евростат) надлежно обосноваваща изключването информация в календарната година, предшестваща референтната година.

4.   На Комисията се предоставя правомощието да приема актове за изпълнение за определяне на описанията на променливите, изброени в приложение III.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 17, параграф 2, не по-късно от 28 февруари 2019 г. за референтната 2020 година, не по-късно от 31 декември 2021 г. — за референтната 2023 година, и не по-късно от 31 декември 2024 г. — за референтната2026 година.

5.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 16 във връзка с изменения на променливите, изброени в приложение III, когато е необходимо, с цел хармонизация с източниците на данни, посочени в член 4, параграф 2, за 2023 и 2026 г. При упражняване на правомощието си Комисията гарантира, че със съответните делегирани актове се заменят само онези от изброените в приложение III променливи, които повече не могат да бъдат извличани от посочените източници на данни. В случай на замяна Комисията гарантира, че новите променливи могат да бъдат пряко извличани от източниците на данни, посочени в член 4, параграф 2. Освен това Комисията гарантира, че тези делегирани актове са надлежно обосновани и не налагат значителна допълнителна тежест или разходи за държавите членки или респондентите.

6.   Тези делегирани актове се приемат до 30 септември 2021 г. за референтната 2023 година и до 30 септември 2024 г. — за референтната 2026 година.

Член 6

Разширяване на рамката

1.   Държавите членки, които разширяват рамката в съответствие с член 3, параграф 4, предоставят основни данни за земеделските стопанства, включени в това разширяване на рамката, за референтната 2020 година, обхващащи информацията, посочена в приложение III.

2.   Събирането на данните за земеделските стопанства при разширяването на рамката може да се извършва на базата на извадки. В този случай държавите членки гарантират, че претеглените резултати са статистически представителни за земеделските стопанства във всеки регион и позволяват да се удовлетворят изискванията за точност, определени в приложение V.

Член 7

Модулни данни

1.   Държавите членки събират и предоставят данни по модулите по темите и подробните теми, изброени в приложение IV, за следните референтни години:

а)

модул „Работна сила и други доходоносни дейности“ — за 2020, 2023 и 2026 г.;

б)

модул „Развитие на селските райони“ — за 2020, 2023 и 2026 г.;

в)

модул „Сгради за животни и управление на оборския тор“ — за 2020 и 2026 г.;

г)

модул „Напояване“ — за 2023 г.;

д)

модул „Практики за управление на почвите“ — за 2023 г.;

е)

модул „Машини и оборудване“ — за 2023 г.;

ж)

модул „Овощни градини“ — за 2023 г.;

з)

модул „Лозя“ — за 2026 г.

2.   В обхвата на събирането на тези данни се включват земеделските стопанства, посочени в член 3, параграфи 2 и 3.

3.   Събирането на данни във вид на модули може да се извършва на базата на извадки от земеделските стопанства. В този случай държавите членки гарантират, че претеглените резултати са статистически представителни за земеделските стопанства във всеки регион и позволяват да се удовлетворят изискванията за точност, определени в приложение V.

4.   Данните по модулите се събират от подизвадки от земеделските стопанства, за които са събрани основните данни. Модулите отразяват положението през референтната година, но може да се основават на годината непосредствено преди или след референтната година за модулите, посочени в параграф 1, букви е), ж) и з) от настоящия член. При всички случаи всеки запис, предоставящ информация за модулите, е придружен от основните данни, изброени в приложение III.

5.   Държавите членки с най-малко 1 000 хектара от която и да било отделна култура, посочена в подробните теми на модул „Овощни градини“ в приложение IV, произвеждащи изцяло или основно за пазара, събират данни по модул „Овощни градини“ за съответната култура.

6.   Държавите членки с най-малко 1 000 хектара лозя, засадени със сортове за вино, произвеждащи изцяло или основно за пазара, изпълняват модул „Лозя“.

7.   Държавите членки с по-малко от 2 % поливна площ от ИЗП и без региони по NUTS 2 с най-малко 5 % поливна площ от ИЗП са освободени от изпълнението на модул „Напояване“.

8.   Държавите членки уведомяват Комисията (Евростат) за случаите, посочени в параграфи 5, 6 и 7 до края на юни в годината, предшестваща съответната референтна година.

9.   Когато една от променливите има слабо или нулево присъствие в дадена държава членка, тази променлива може да бъде изключена от събирането на данни, при условие че на Комисията (Евростат) бъде предоставена надлежно обосноваваща изключването информация в календарната година, предшестваща референтната година.

Член 8

Техническа спецификация относно модулните данни

1.   Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне на следните технически елементи на данните, които трябва да бъдат предоставени за всеки модул, и съответните им тема и подтема, изброени в приложение IV:

а)

списъка на променливите;

б)

описанията на променливите.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 17, параграф 2, не по-късно от 28 февруари 2019 г. за референтната 2020 година, не по-късно от 31 декември 2021 г. — за референтната 2023 година, и не по-късно от 31 декември 2024 г. — за референтната 2026 година.

2.   При приемането на актове за изпълнение, с които се определя списъка с променливи в съответствие с параграф 1, Комисията гарантира, че общият брой на основните и модулните променливи не надвишава 300 променливи през 2020 г., 470 през 2023 г. и 350 през 2026 г.

3.   За годините 2023 и 2026 г. на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 16 във връзка с изменения на посочените в приложение IV подробни теми. При упражняването на тези правомощия Комисията гарантира, че делегираните актове не увеличават значително тежестта, наложена от броя на променливите. По-специално Комисията гарантира, че делегираните актове не водят до увеличаване на броя на променливите, посочен в параграф 2 от настоящия член, и че най-много 20 % от посочените в приложение IV подробни теми се променят за всеки модул чрез делегирани актове. Ако обаче 20 % представляват по-малко от една подробна тема, то една подробна тема може въпреки това да бъде променена.

4.   Тези делегирани актове се приемат до 30 септември 2021 г. за референтната 2023 година и до 30 септември 2024 г. — за референтната 2026 година.

5.   Актовете за изпълнение, посочени в параграфи 1 и 2, и делегираните актове, посочени в параграф 3, не налагат значителни допълнителни разходи, които водят до непропорционална и необоснована тежест за земеделските стопанства и държавите членки.

Член 9

Ad-hoc данни

1.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 16 за допълване на модулните данни, посочени в приложение IV, ако събирането на допълнителна информация се счита за необходимо. В тези делегирани актове се посочва:

а)

темите и подробните теми, които трябва да бъдат предоставяни в ad-hoc модулите, и причините за такива допълнителни статистически нужди;

б)

референтната година.

2.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегираните актове, посочени в параграф 1, считано от референтната 2023 година и на интервали от три години. Тя не предлага ad-hoc модули за референтните години, през които събирането на данни се осъществява под формата на преброяване.

3.   Комисията може да приема актове за изпълнение, за да определи:

а)

списък с променливи с не повече от 20 променливи, които следва да бъдат предоставени на Комисията (Евростат), както и съответните им мерни единици;

б)

описанията на променливите;

в)

изискванията за точност;

г)

референтните периоди;

д)

датите за предаване на данните.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 17, параграф 2, не по-късно от 12 месеца преди началото на референтната година.

4.   Делегираните актове, посочени в параграф 1 от настоящия член, и актовете за изпълнение, посочени в параграф 3 от настоящия член, не налагат значителни допълнителни разходи, които водят до непропорционална и необоснована тежест за земеделските стопанства и държавите членки.

Член 10

Референтни периоди

Събраната информация се отнася до една референтна година, която е обща за всички държави членки, като се прави позоваване на положението в течение на конкретно посочен времеви диапазон или на определена дата, както следва:

а)

За променливи относно земята, използването на земята се отнася до референтната година. В случай на последователни култури на една и съща земя, използването на земята се отнася до културата, реколтата от която е прибрана през референтната година, независимо от това кога въпросната култура е била засята.

б)

За променливите относно напояването и практиките за управление на почвите референтният период е 12-месечен, приключващ в рамките на референтната година, който се определя от всяка държава членка с оглед обхващане на свързаните производствени цикли.

в)

За променливите относно селскостопанските животни, сградите за животни и управлението на оборския тор всяка държава членка определя обща референтна дата в рамките на референтната година. Променливите относно управлението на оборския тор се отнасят до 12-месечния период, включващ тази дата.

г)

За променливите относно работната сила всяка държава членка определя 12-месечен референтен период, приключващ на референтна дата в рамките на референтната година.

д)

За променливите относно мерките за развитие на селските райони, прилагани в отделните земеделски стопанства, референтният период е тригодишният период, приключващ на 31 декември в референтната година.

е)

За всички останали променливи всяка държава членка определя обща референтна дата в рамките на референтната година.

Член 11

Качество

1.   Държавите членки предприемат необходимите мерки за гарантиране на качеството на предаваните данни и метаданни.

2.   За целите на настоящия регламент се прилагат критериите за качество, определени в член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 223/2009.

3.   Комисията (Евростат) оценява качеството на предаваните данни и метаданни.

4.   За тази цел държавите членки предават на Комисията (Евростат), за всяка обхваната от настоящия регламент референтна година, доклад за качеството, в който се описва статистическият процес, и по-специално:

а)

метаданни, описващи използваната методика и начина на постигане на техническите спецификации с позоваване на предвидените в настоящия регламент;

б)

информация относно съблюдаването на минималните изисквания към използваните рамки на извадки, включително тяхното разработване и актуализиране, както е определено в настоящия регламент;

Комисията може да приема актове за изпълнение за установяване на практическите механизми относно докладите за качеството и тяхното съдържание. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 17, параграф 2, и не налагат значителна допълнителна тежест или разходи за държавите членки.

5.   Държавите членки уведомяват Комисията (Евростат) във възможно най-кратък срок за всяка значима информация или промяна във връзка с изпълнението на настоящия регламент, която би могла да повлияе на качеството на предаваните данни.

6.   По искане на Комисията (Евростат) държавите членки предоставят необходимите допълнителни пояснения за оценяване на качеството на статистическата информация.

Член 12

Предаване на данните и метаданните и срокове

1.   За референтната 2020 година държавите членки предават валидираните основни и модулни данни, както и доклад за качеството, на Комисията (Евростат) в срок от 15 месеца след края на референтната година.

2.   За референтните 2023 и 2026 години държавите членки предават валидираните основни и модулни данни, както и доклад за качеството, на Комисията (Евростат) в срок от 12 месеца след края на референтната година.

3.   Данните, предавани на Комисията (Евростат), са на ниво отделни земеделски стопанства. Модулните данни и данните, предоставяни ad-hoc, са обвързани с основните данни, изброени в приложение III, на ниво отделно земеделско стопанство за същата референтна година. Предоставените записи включват коефициентите на екстраполация и информация относно стратификацията.

4.   Държавите членки предават данните и метаданните при използване на технически формат, определен от Комисията (Евростат). Данните и метаданните се предоставят на Комисията (Евростат) посредством единна входна точка за въвеждане на данни.

Член 13

Принос на Съюза

1.   За целите на изпълнението на настоящия регламент Съюзът предоставя безвъзмездни средства на националните статистически институти и другите национални органи, посочени в член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 223/2009, за следното:

а)

разработване или изпълнение на изискванията по отношение на данните, или и за двете;

б)

разработване на методологии за модернизиране на статистическите системи, които имат за цел повишаване на качеството или намаляване на разходите и на административната тежест за изготвянето на интегрирана статистика за земеделските стопанства, като се използват източниците и методите посочени в член 4.

2.   Държавите членки получават безвъзмездни средства от Съюза за покриване на разходите за събирането на данните, посочено в членове 5, 6 и 7, в рамките на посочения в член 14 финансов пакет.

3.   Финансовият принос на Съюза по параграф 2 не надвишава 75 % от допустимите разходи, при спазване на ограничението до максималните суми, определени в параграфи 4 и 5.

4.   За комбинираните разходи, свързани със събирането на основните и модулните данни за 2020 г., финансовият принос на Съюза се ограничава до посочените по-долу максимални суми:

а)

по 50 000 EUR за Люксембург и Малта;

б)

по 1 000 000 EUR за Австрия, Хърватия, Ирландия и Литва;

в)

по 2 000 000 EUR за България, Германия, Унгария, Португалия и Обединеното кралство;

г)

по 3 000 000 EUR за Гърция, Испания и Франция;

д)

по 4 000 000 EUR за Италия, Полша и Румъния;

е)

по 300 000 EUR за всяка от останалите държави членки.

5.   За събирането на основни и модулни данни през 2023 и 2026 г. определените в параграф 4 максимални суми се намаляват с 50 %, съгласно изискванията на разпоредбите в МФР след 2020 г.

6.   За събирането на ad-hoc данните, определени в член 9, Съюзът предоставя безвъзмездни средства на националните статистически институти и другите национални органи, посочени в член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 223/2009, за покриване на разходите при ad-hoc събиране на данни. Този финансов принос на Съюза не трябва да надвишава 90 % от допустимите разходи.

7.   Финансовият принос на Съюза за безвъзмездните средства, посочени в параграф 2 от настоящия член, се предоставя от Европейския фонд за гарантиране на земеделието съгласно член 4, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

Член 14

Финансов пакет

1.   Финансовият пакет на Съюза за изпълнение на програмата за събиране на данни за референтната 2020 г., включително бюджетните кредити, необходими за управлението, поддръжката и развитието на системите от бази данни, които се използват в Комисията за обработване на данните, предоставени от държавите членки в съответствие с настоящия регламент, възлиза на 40 000 000 EUR за периода 2018 — 2020 г., обхванат от МФР 2014 — 2020 г.

2.   След датата на влизане в сила на МФР след 2020 г., сумата за периода след 2020 г. се определя от Европейския парламент и Съвета по предложение на Комисията.

Член 15

Защита на финансовите интереси на Съюза

1.   Комисията предприема подходящи мерки, за да гарантира, че при изпълнението на действията, финансирани по силата на настоящия регламент, финансовите интереси на Съюза са защитени чрез прилагането на превантивни мерки срещу измама, корупция и всякакви други незаконни дейности, чрез последователни и ефективни проверки, а ако са установени нередности — чрез възстановяване на неправомерно изплатените суми и, когато е уместно, чрез ефективни, пропорционални и възпиращи административни и финансови санкции.

2.   Комисията или нейни представители и Сметната палата разполагат с правомощия за извършване на одит по документи и на място на всички бенефициери на безвъзмездни средства, изпълнители и подизпълнители и трети страни, които са получили пряко или косвено средства от Съюза по програмата.

3.   Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва разследвания, включително проверки на място и инспекции, по отношение на икономически оператори, засегнати пряко или непряко от такова финансиране, в съответствие с процедурите, предвидени в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета (21) и в Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета (22), с цел установяване дали е налице измама, корупция или някаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Съюза, във връзка със споразумение за безвъзмездни средства, решение за безвъзмездни средства или договор, финансирани пряко или косвено в рамките на настоящия регламент.

4.   Споразуменията за сътрудничество с трети държави и международни организации и споразуменията и решенията за предоставяне на безвъзмездни средства, произтичащи от прилагането на настоящия регламент, изрично оправомощават Комисията, Сметната палата и OLAF да провеждат такива одити, проверки на място и инспекции.

5.   Когато изпълнението на дадено действие е възложено на трето лице или на подизпълнител, изцяло или частично, или когато налага възлагането на обществена поръчка или отпускането на финансова подкрепа на трета страна, договорът, споразумението за предоставяне на безвъзмездни средства или решението за предоставяне на безвъзмездни средства включва задължението на изпълнителя или бенефициера да наложи на всяка участваща трета страна изрично да приеме тези правомощия на Комисията, Сметната палата и OLAF.

6.   Параграфи 4 и 5 се прилагат, без да се засягат параграфи 1, 2 и 3.

Член 16

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 5, параграф 6, член 8, параграф 3 и член 9, параграф 1, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 27 август 2018 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 5, параграф 6, член 8, параграф 3 и член 9, параграф 1, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 5, параграф 6, член 8, параграф 3 и член 9, параграф 1, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 17

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от КЕСС, създаден с Регламент (ЕО) № 223/2009. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 18

Доклад на Комисията

До 31 декември 2024 г. и след консултации с КЕСС Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за изпълнението на настоящия регламент и постигането на заложените в него цели.

Член 19

Дерогации

Чрез дерогация от член 5, член 6, параграф 1, член 7, параграф 1, букви а), б) и в), член 8, параграф 2, член 12, параграф 1, член 13, параграф 4, член 14, параграф 1 и приложение V, позоваванията на 2020 г. се заменят с позовавания на 2019 г., ако това е необходимо за Гърция и Португалия.

Член 20

Отмяна

1.   Регламент (ЕС) № 1337/2011 се отменя, считано от 1 януари 2022 г.

2.   Регламент (ЕО) № 1166/2008 се отменя, считано от 1 януари 2019 г.

3.   Позоваванията на отменените регламенти се считат за позовавания на настоящия регламент.

Член 21

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 18 юли 2018 година.

За Европейския парламент

Председател

A. TAJANI

За Съвета

Председател

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  Позиция на Европейския парламент от 3 юли 2018 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 16 юли 2018 г.

(2)  Регламент (ЕО) № 1166/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно изследванията на структурата на земеделските стопанства и изследването на земеделските производствени методи и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 571/88 на Съвета (ОВ L 321, 1.12.2008 г., стр. 14).

(3)  Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно европейската статистика и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1101/2008 за предоставянето на поверителна статистическа информация на Статистическата служба на Европейските общности, на Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета относно статистиката на Общността и на Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета за създаване на Статистически програмен комитет на Европейските общности (ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 164).

(4)  Регламент (ЕС) № 1337/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно европейската статистика за трайните насаждения и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 357/79 на Съвета и на Директива 2001/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 347, 30.12.2011 г., стр. 7).

(5)  Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE)). (ОВ L 108, 25.4.2007 г., стр. 1).

(6)  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

(7)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

(8)  Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за установяване на статистическа класификация на икономическите дейности NACE Rev. 2 и за изменение на Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета, както и на някои ЕО регламенти относно специфичните статистически области (ОВ L 393, 30.12.2006 г., стр. 1).

(9)  Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) (ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1).

(10)  Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549).

(11)  ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(12)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(13)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

(14)  ОВ C 14, 16.1.2018 г., стр. 6.

(15)  Делегиран регламент (ЕС) № 1198/2014 на Комисията от 1 август 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕО) № 1217/2009 на Съвета за създаване на система за събиране на счетоводна информация за доходите и икономическата дейност на земеделските стопанства в Европейския съюз (ОВ L 321, 7.11.2014 г., стр. 2).

(16)  Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 608).

(17)  Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юли 2000 г. за създаване на система за идентификация и регистрация на едър рогат добитък и относно етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо и за отмяна на Регламент (ЕО) № 820/97 на Съвета (ОВ L 204, 11.8.2000 г., стр. 1).

(18)  Регламент (ЕО) № 21/2004 на Съвета от 17 декември 2003 г. за създаване на система за идентификация и регистрация на животни от рода на овцете и козите и за изменение на Регламент (ЕО) № 1782/2003 и на директиви 92/102/ЕИО и 64/432/ЕИО (ОВ L 5, 9.1.2004 г., стр. 8).

(19)  Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671).

(20)  Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ L 189, 20.7.2007 г., стр. 1).

(21)  Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).

(22)  Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Коефициенти за животински единици

Вид животно

Характеристика на животното

Коефициент

Животни от рода на едрия рогат добитък

Под едногодишна възраст

0,400

На възраст между една и под две години

0,700

Мъжки, на възраст две и повече години

1,000

Юници, на възраст две и повече години

0,800

Млекодайни крави

1,000

Немлекодайни крави

0,800

Овце и кози

0,100

Свине

Прасета с живо тегло под 20 килограма

0,027

Свине за разплод с тегло 50 килограма и повече

0,500

Други свине

0,300

Домашни птици

Бройлери

0,007

Кокошки носачки

0,014

Други домашни птици

 

Пуйки

0,030

Патици

0,010

Гъски

0,020

Щрауси

0,350

Други домашни птици, некласифицирани другаде

0,001

Зайци, женски за разплод

0,020


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на физическите прагове  (1)

Позиция

Праг

ИЗП

5 хектара

Обработваема земя

2 хектара

Картофи

0,5 хектара

Пресни зеленчуци и ягоди

0,5 хектара

Ароматни и медицински растения и подправки, цветя и декоративни растения, посевен и посадъчен материал, разсадници

0,2 хектара

Овощни, ягодоплодни, черупкови, цитрусови и други трайни насаждения с изключение на разсадници, лозя и маслини

0,3 хектара

Лозя

0,1 хектара

Маслини

0,3 хектара

Оранжерии

100 m2

Култивирани гъби

100 m2

Селскостопански животни

1,7 животински единици


(1)  Праговете са приложими спрямо групата от изброени позиции.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Основни структурни данни: Променливи

Общи променливи

Единици/категории на стойностите

Информация за изследването

 

Идентификатор на земеделското стопанство

Идентификатор на земеделското стопанство

Местоположение на земеделското стопанство

 

Географско местоположение

Код на клетката от координатната мрежа на статистическите единици INSPIRE за общоевропейско ползване.

Регион по NUTS 3

Код по NUTS 3

Земеделското стопанство има площи, определени като райони с природни ограничения съгласно Регламент (ЕС) № 1305/2013

L/M/O/N (1)

Правосубектност на земеделското стопанство

 

Юридическата и икономическата отговорност за земеделското стопанство се поема от:

 

Физическо лице, което е едноличен стопанин на отделно земеделско стопанство

да/не

Ако отговорът е „да“, стопанинът ли е и управител на стопанството?

да/не

Ако отговорът е „не“, управителят член ли е на семейството на стопанина?

да/не

Ако отговорът е „да“, управителят съпруг/съпруга ли е на стопанина?

да/не

Обща собственост

да/не

Две или повече физически лица, които са съдружници, когато земеделското стопанство се стопанисва съвместно

да/не

Юридическо лице

да/не

Ако отговорът е „да“, земеделското стопанство част от група предприятия ли е?

да/не

Земеделското стопанство е единица със земя за общо ползване

да/не

Стопанинът е получател на подпомагане от ЕС за земя или животни в земеделското стопанство, поради което е включен в ИСАК

да/не

 

Стопанинът e млад земеделски стопанин или нов участник в селското стопанство, който е получил финансова подкрепа за тази цел в рамките на ОСП през предходните три години

да/не

Управител на земеделското стопанство

 

Година на раждане

година

Пол

мъжки/женски

Селскостопанска работа в земеделското стопанство (различна от домакинската)

Групи ГРЕ (2)

 

Година на класифициране като управител на земеделско стопанство

година

Селскостопанска квалификация на управителя

кодове на квалификация

Професионално обучение, започнато от управителя през последните 12 месеца

да/не

Вид стопанисване на ИЗП (по отношение на стопанина)

 

Обработка на собствена земя

хектари

Обработка на земя под аренда

хектари

Съвместна обработка на земя или други начини на стопанисване

хектари

Земя за общо ползване

хектари

Биологично земеделие

да/не

Общ размер на ИЗП на земеделското стопанство, в което се прилагат производствени методи за биологично земеделие, сертифицирани съгласно националните норми или нормите на Европейския съюз

хектари

Общ размер на ИЗП на земеделското стопанство, което е в процес на преминаване към производствени методи за биологично земеделие, които следва да бъдат сертифицирани съгласно националните норми или нормите на Европейския съюз

хектари

 

Участие в други схеми за сертифициране на екологичните практики

да/не


Променливи относно земята

Общ размер на основните площи

От които сертифицирани за биологично земеделие и/или в процес на преминаване към биологично земеделие

ИЗП

хектари

хектари

Обработваема земя

хектари

хектари

Зърнено-житни култури за зърнопроизводство (включително семена)

хектари

хектари

Обикновена пшеница и лимец

хектари

хектари

Твърда пшеница

хектари

хектари

Ръж и смеси от зимни зърнено-житни култури (смес от ръж и пшеница)

хектари

 

Ечемик

хектари

 

Овес и смеси от пролетни зърнено-житни култури (смес от зърнени култури, различна от смес от ръж и пшеница)

хектари

 

Царевица за зърно и смес от зърно и кочани

хектари

 

Тритикале

хектари

 

Сорго

хектари

 

Други зърнено-житни култури, некласифицирани другаде (елда, просо, канарено семе и т.н.)

хектари

 

Ориз

хектари

 

Зърнено-бобови и протеинови култури за зърнопроизводство (включително семена и смеси от житни и бобови култури)

хектари

хектари

Фуражен грах — зърно, фасул и сладка лупина

хектари

 

Кореноплодни култури

хектари

хектари

Картофи (включително картофи за семе)

хектари

хектари

Захарно цвекло (с изключение на семена)

хектари

хектари

Други кореноплодни култури, некласифицирани другаде

хектари

 

Технически култури

хектари

хектари

Маслодайни семена

хектари

хектари

Семена от рапица и репица

хектари

 

Слънчогледово семе

хектари

 

Соя

хектари

хектари

Ленено семе (маслодаен лен)

хектари

 

Други маслодайни култури, некласифицирани другаде

хектари

 

Влакнодайни култури

хектари

 

Лен (влакнодаен)

хектари

 

Коноп

хектари

 

Памук

хектари

 

Други влакнодайни култури, некласифицирани другаде

хектари

 

Тютюн

хектари

 

Хмел

хектари

 

Ароматни и медицински растения и подправки

хектари

 

Енергийни растителни култури, некласифицирани другаде

хектари

 

Други технически култури, некласифицирани другаде

хектари

 

Фуражни култури от обработваема земя, прибрани на зелено

хектари

хектари

Временни треви и пасища

хектари

хектари

Бобови култури, прибирани на зелено

хектари

хектари

Силажна царевица

хектари

 

Други зърнено-житни култури, прибрани на зелено (с изключение на силажна царевица)

хектари

 

Други фуражни култури от обработваема земя, некласифицирани другаде

хектари

 

Пресни зеленчуци (включително дини и пъпеши) и ягоди

хектари

хектари

Пресни зеленчуци (включително дини и пъпеши) и ягоди, отглеждани в ротация с градински култури (градински зеленчуци)

хектари

 

Пресни зеленчуци (включително дини и пъпеши) и ягоди, отглеждани в ротация с неградински култури (полски зеленчуци)

хектари

 

Цветя и декоративни растения (с изключение на тези от разсадници)

хектари

 

Посевен и посадъчен материал

хектари

хектари

Други култури от обработваема земя, некласифицирани другаде

хектари

 

Угари

хектари

 

Постоянно затревени площи

хектари

хектари

Пасища и ливади, с изключение на слабо продуктивни пасища

хектари

хектари

Слабо продуктивни пасища

хектари

хектари

Постоянно затревени площи, неизползвани повече за производство и подлежащи на субсидиране

хектари

 

Трайни насаждения (включително млади и временно изоставени насаждения, с изключение на площите за производство на продукция само за собствена консумация)

хектари

хектари

Овощни, ягодоплодни култури и черупкови (с изключение на цитрусови, лозя и ягоди)

хектари

хектари

Семкови плодове

хектари

 

Костилкови плодове

хектари

 

Плодове от субтропичния и тропичния климатичен пояс

хектари

 

Ягодоплодни култури (с изключение на ягоди)

хектари

 

Черупкови

хектари

 

Цитрусови плодове

хектари

хектари

Лозя

хектари

 

Лозя с винени сортове грозде

хектари

хектари

Лозя със сортове грозде, отглеждани за вина със защитено наименование за произход (ЗНП)

хектари

 

Лозя със сортове грозде, отглеждани за вина със защитено географско указание (ЗГУ)

хектари

 

Лозя със сортове грозде, отглеждани за други вина, некласифицирани другаде (без ЗНП/ЗГУ)

хектари

 

Лозя с десертни сортове грозде

хектари

 

Лозя със сортове грозде за стафиди

хектари

 

Маслини

хектари

хектари

Разсадници

хектари

 

Други трайни насаждения, включително други трайни насаждения за консумация от човека

хектари

 

Коледни елхи

хектари

 

Семейни градини

хектари

 

Друга земя на стопанството

хектари

 

Неизползвана земеделска земя

хектари

 

Горски площи

хектари

 

Дървесни култури с кратък цикъл на ротация

хектари

 

Други земи (земи, заети от постройки, стопански дворове, пътища, езера и други неплодородни земи)

хектари

 

Специални площи на земеделското стопанство

 

 

Култивирани гъби

хектари

 

ИЗП под стъклено или високо достъпно покритие

хектари

 

Зеленчуци, включително дини, пъпеши и ягоди под стъклено или високо достъпно покритие

хектари

хектари

Цветя и декоративни растения (с изключение на тези от разсадници) под стъклено или високо достъпно покритие

хектари

 

Други култури от обработваема земя под стъклено или високо достъпно покритие

хектари

 

Трайни насаждения под стъклено или високо достъпно покритие

хектари

 

Друга ИЗП под стъклено или високо достъпно покритие, некласифицирана другаде

хектари

 

Напояване на обработваеми площи на открито

 

 

Общо поливни площи

хектари

 


Променливи относно селскостопанските животни

Общ брой животни

От които сертифицирани за биологично земеделие и/или в процес на преминаване към биологично земеделие

Животни от рода на едрия рогат добитък

 

глави

Животни от рода на едрия рогат добитък под едногодишна възраст

глави

 

Животни от рода на едрия рогат добитък на възраст между една и под две години

глави

 

Мъжки животни от рода на едрия рогат добитък на възраст между една и под две години

глави

 

Юници на възраст между една и под две години

глави

 

Мъжки животни от рода на едрия рогат добитък на възраст две и повече години

глави

 

Женски животни от рода на едрия рогат добитък на възраст две и повече години

глави

 

Юници на възраст две и повече години

глави

 

Крави

глави

 

Млекодайни крави

глави

глави

Немлекодайни крави

глави

глави

Биволици

глави

да/не

Овце и кози

 

 

Овце (всички възрасти)

глави

глави

Женски за разплод

глави

 

Други овце

глави

 

Кози (всички възрасти)

глави

глави

Женски за разплод

глави

 

Други кози

глави

 

Свине

 

глави

Прасета с живо тегло под 20 килограма

глави

 

Свине за разплод с тегло 50 килограма и повече

глави

 

Други свине

глави

 

Домашни птици

 

глави

Бройлери

глави

глави

Кокошки носачки

глави

глави

Други домашни птици

глави

 

Пуйки

глави

 

Патици

глави

 

Гъски

глави

 

Щрауси

глави

 

Други домашни птици, некласифицирани другаде

глави

 

Зайци

 

 

Женски за разплод

глави

 

Пчели

кошери

 

Елени

да/не

 

Животни, отглеждани за кожа

да/не

 

Селскостопански животни, некласифицирани другаде

да/не

 


(1)  L — райони, различни от планинските райони, със съществени природни ограничения; M — по-слабо облагодетелстван планински район; O — други райони със специфични ограничения; N — нормален район (непопадащ в категорията на по-слабо облагодетелстваните райони) Тази класификация може да бъде адаптирана в бъдеще с оглед развитията в ОСП.

(2)  Годишни работни единица (ГРЕ) процентова група 2: (> 0 — < 25), (≥ 25 — < 50), (≥ 50 — < 75), (≥ 75 — < 100), (100)


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Теми и подробни теми в рамките на модулните данни

Модул

Тема

Подтема

Работна сила и други доходоносни дейности

Управление на земеделското стопанство

Стопанин

Вложен труд

Балансирано участие на жените и мъжете

Мерки за безопасност, включително план за безопасността на земеделското стопанство

Работна ръка от семейството

Вложен труд

Брой на участващите лица

Балансирано участие на жените и мъжете

Работна ръка извън семейството

Вложен труд

Брой на заетите лица

Балансирано участие на жените и мъжете

Временно наета работна ръка в стопанството

Вложен труд от изпълнители по договори

 

Други доходоносни дейности, пряко свързани със земеделското стопанство

Видове дейности

Значимост за земеделското стопанство

Вложен труд

 

Други доходоносни дейности, несвързани пряко със земеделското стопанство

Вложен труд

Развитие на селските райони

Земеделски стопанства, подпомогнати по мерки за развитие на селските райони

Консултантски услуги, услуги по управление на стопанство и услуги по заместване в стопанство

Развитие на стопанствата и предприятията

Схеми за качество за селскостопански продукти и храни

Инвестиции в материални активи

Възстановяване на потенциала за селскостопанско производство, който е увреден поради природни бедствия и катастрофални събития, и въвеждане на подходящи превантивни мерки

Инвестиции в развитието на горските райони и подобряване на жизнеспособността на горите

Плащания за агроекология и климат

Биологично земеделие

Плащания по „Натура 2000“ и Рамковата директива за водите

Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения

Хуманно отношение към животните

Управление на риска

Сгради за животни и управление на оборския тор

Сгради за животни

Помещения за едър рогат добитък

Помещения за свине

Помещения за кокошки носачки

Използване на хранителни елементи и оборски тор в стопанството

Наторена ИЗП

Оборски тор, изнесен от и внесен в земеделското стопанство

Различни от оборския тор органични торове и торове, на базата на отпадъци

Техники за торене с оборски тор

Време за смесване по вид на разпръскването

Съоръжения за оборски тор

Съоръжения и капацитет за съхранение на оборски тор

Напояване

Практики за напояване

Наличие на напояване

Методи за напояване

Източници на вода за напояване

Технически параметри на напоителните съоръжения

Насаждения, напоявани в продължение на 12-месечен период

Зърнено-житни култури за производство на зърно

Зърнено-бобови култури и протеинови култури за производство на зърно

Кореноплодни култури

Технически култури

Фуражни култури от обработваема земя, прибрани на зелено

Други култури от обработваема земя

Постоянно затревени площи

Трайни насаждения

Практики за управление на почвите

Практики за управление на почвите върху площи на открито

Методи на обработка на почвата

Почвена покривка на обработваема земя

Ротация на културите върху обработваема земя

Екологично насочена площ

Машини и оборудване

Машини

Интернет оборудване

Базови машини

Използване на прецизно земеделие

Машини за управление на животновъдството

Съхранение за селскостопански продукти

Оборудване

Оборудване за производство на енергия от възобновяеми източници в земеделските стопанства

Овощни градини

Семкови плодове

Ябълки: Площ по възраст на насажденията

Ябълки: Площ по гъстота на дърветата

Круши: Площ по възраст на насажденията

Круши: Площ по гъстота на дърветата

Костилкови плодове

Праскови: Площ по възраст на насажденията

Праскови: Площ по гъстота на дърветата

Нектарини: Площ по възраст на насажденията

Нектарини: Площ по гъстота на дърветата

Кайсии: Площ по възраст на насажденията

Кайсии: Площ по гъстота на дърветата

Цитрусови плодове

Портокали: Площ по възраст на насажденията

Портокали: Площ по гъстота на дърветата

Дребни цитрусови плодове: Площ по възраст на насажденията

Дребни цитрусови плодове: Площ по гъстота на дърветата

Лимони: Площ по възраст на насажденията

Лимони: Площ по гъстота на дърветата

Маслини

Площ по възраст на насажденията

 

Площ по гъстота на дърветата

Десертно грозде и грозде за стафиди

Десертно грозде: Площ по възраст на насажденията

 

Десертно грозде: Площ по гъстота на лозите

 

Грозде за стафиди: Площ по възраст на насажденията

 

Грозде за стафиди: Площ по гъстота на лозите

Лозя

Грозде за вино

Площ и възраст

 

Сортове грозде

Брой сортове

 

 

Код и площ


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Изисквания за точност

Основните данни (през 2023 и 2026 г.) и модулните данни трябва да бъдат статистически представителни за съответните съвкупности от земеделски стопанства, както е определено в таблицата с изискванията за точност по-долу, на равнището на регионите по NUTS 2 по отношение на големината и вида на земеделските стопанства, съгласно Регламент (ЕО) № 1217/2009 на Съвета (1), Делегиран регламент (ЕС) № 1198/2014 на Комисията и Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/220 на Комисията (2).

Изискванията за точност се прилагат спрямо променливите в таблицата по-долу.

Данните при разширяването на рамката през 2020 г. трябва да бъдат статистически представителни за съответната съвкупност на равнището на регионите по NUTS 2, както е определено в таблицата с изискванията за точност по-долу.

Освен това определените в таблицата изисквания за точност се прилагат спрямо всички региони по NUTS 2 с най-малко:

5 000 земеделски стопанства в съответната съвкупност за модулите „Овощни градини“ и „Лозя“,

10 000 земеделски стопанства в съответната съвкупност за основните данни, за всички други модули и за данните при разширяването на рамката.

За региони по NUTS 2 с по-малко земеделски стопанства определените в таблицата изисквания за точност се прилагат спрямо свързаните региони по NUTS 1 с най-малко:

500 земеделски стопанства в съответната съвкупност за модулите „Овощни градини“ и „Лозя“,

1 000 земеделски стопанства в съответната съвкупност за основните данни, всички други модули и данните при разширяването на рамката.

Изисква се точност на национално равнище от максимум 5 % относителна стандартна грешка за онези променливи на модулите „Овощни градини“ и „Лозя“, спрямо които не е приложимо никакво изискване за точност за регионите по NUTS 2 и NUTS 1.

Изисква се точност на национално равнище от максимум 7,5 % относителна стандартна грешка за всички променливи на останалите модули, спрямо които не е приложимо никакво изискване за точност за регионите по NUTS 2 и NUTS 1.

Таблица с изискванията за точност

Съответна съвкупност

Променливи, спрямо които се прилагат изисквания за точност

Присъствие в съответната съвкупност

Относителна стандартна грешка

Основни данни през 2023 и 2026 г. и

Модул „Работна сила и други доходоносни дейности“

Така както са определени в член 5 за основните данни и в член 7 за модул „Работна сила и други доходоносни дейности“

Променливи относно земята

Зърнено-житни култури за зърнопроизводство (включително семена)

Маслодайни семена

Фуражни култури от обработваема земя

Пресни зеленчуци (включително дини и пъпеши), ягоди, цветя и декоративни растения (с изключение на тези от разсадници)

Постоянно затревени площи, с изключение на слабо продуктивни пасища

Плодове, ягодоплодни култури, черупкови и цитрусови плодове (с изключение на грозде и ягоди)

Грозде

Маслини

7,5 % или повече от променливата в региона

< 5 %

Променливи относно селскостопанските животни

Млекодайни крави

Немлекодайни крави

Други животни от рода на едрия рогат добитък (животни от рода на едрия рогат добитък под едногодишна възраст, животни от рода на едрия рогат добитък на възраст между една и под две години, мъжки животни от рода на едрия рогат добитък на възраст две и повече години, юници на възраст две и повече години)

Свине за разплод с тегло 50 килограма и повече

Прасенца с живо тегло под 20 килограма и други прасета

Овце и кози

Домашни птици

7,5 % или повече от животинските единици в региона и 5 % или повече от променливата за страната

< 5 %

Основни данни за разширяването на рамката през 2020 г.

Така както са определени в член 6

Променливи относно земята

Обработваема земя

Постоянно затревени площи, с изключение на слабо продуктивни пасища

Трайни насаждения

7,5 % или повече от ИЗП в региона

< 7,5 %

Променливи относно селскостопанските животни

Общо животински единици

5 % или повече от променливата за страната

< 7,5 %

Модул „Развитие на селските райони“ и

Модул „Машини и оборудване“

Така както са определени в член 7

Променливи относно земята, както за модула „Работна сила и други доходоносни дейности“

7,5 % или повече от ИЗП в региона

< 7,5 %

Променливи относно селскостопанските животни, както за модула „Работна сила и други доходоносни дейности“

7,5 % или повече от животинските единици в региона и 5 % или повече от променливата за страната

< 7,5 %

Модул „Сгради за животни и управление на оборския тор“

Подгрупата от съвкупността на земеделските стопанства, определена в член 7, с поне един от следните елементи: животни от рода на едрия рогат добитък, свине, овце, кози, домашни птици

Променливи относно селскостопанските животни, както за модула „Работна сила и други доходоносни дейности“

7,5 % или повече от животинските единици в региона и 5 % или повече от променливата за страната

< 7,5 %

Модул „Напояване“

Подгрупата от съвкупността на земеделските стопанства, определена в член 7, с поливна площ

Променливи относно земята

Общо поливни площи

7,5 % или повече от ИЗП в региона

< 7,5 %

Модул „Практики за управление на почвите“

Подгрупата от съвкупността на земеделските стопанства, определена в член 7, с обработваема земя

Променливи относно земята

Обработваема земя

7,5 % или повече от ИЗП в региона

< 7,5 %

Модул „Овощни градини“

Подгрупата от съвкупността на земеделските стопанства, определена в член 7, със стойности на променливите за отделните овощни градини, спазващи прага, посочен в член 7, параграф 5

Променливи относно овощните градини

Променливите относно овощните градини с ябълки, круши, кайсии, праскови, нектарини, портокали, дребни цитрусови плодове, лимони, маслини, лозя за десертно грозде и за стафиди, които спазват прага, посочен в член 7, параграф 5

5 % или повече от ИЗП в региона

< 7,5 %

Модул „Лозя“

Подгрупата от съвкупността на земеделските стопанства, определена в член 7, с грозде за вино

Променливи относно лозята

Грозде за вино

5 % или повече от ИЗП в региона

< 7,5 %


(1)  Регламент (ЕО) № 1217/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно създаване на система за събиране на счетоводна информация за доходите и икономическата дейност на земеделските стопанства в Европейската общност (ОВ L 328, 15.12.2009 г., стр. 27).

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/220 на Комисията от 3 февруари 2015 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1217/2009 на Съвета относно създаване на система за събиране на счетоводна информация за доходите и икономическата дейност на земеделските стопанства в Европейския съюз (ОВ L 46, 19.2.2015 г., стр. 1).


7.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 200/30


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1092 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 18 юли 2018 година

за създаване на Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната с цел подкрепа на конкурентоспособността и иновационния капацитет на отбранителната промишленост на Съюза

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 173 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

В съобщението си от 30 ноември 2016 г. относно Европейски план за действие в областта на отбраната, Комисията пое ангажимент да допълни, мобилизира и консолидира съвместните усилия на държавите членки за развитие на отбранителните способности, с цел да се отговори на предизвикателствата в областта на сигурността, както и за да се стимулира изграждането на конкурентоспособна, иновативна и ефикасна отбранителна промишленост в целия Съюз. По-специално, Комисията предложи създаването на Европейски фонд за отбрана („фондът“), за да се осигури подкрепа на инвестициите в съвместни научни изследвания и съвместно разработване на отбранително оборудване и технологии, като по този начин се стимулира съвместното възлагане на обществени поръчки и съвместната поддръжка на оборудване и технологии за отбрана. Фондът не следва да замести усилията на национално равнище в тази сфера, а следва да служи като стимул за държавите членки да си сътрудничат и да инвестират повече в областта на отбраната. Фондът ще подпомага сътрудничеството през пълния цикъл на разработване на отбранителните продукти и технологии, като по този начин се стимулират полезните взаимодействия и разходната ефективност. Целта следва да бъде да се осигурят способности, да се гарантира конкурентоспособна и иновативна основа за отбранителната промишленост в целия Съюз, включително чрез трансгранично сътрудничество и участие на малките и средните предприятия (МСП), и да се допринесе за по-тясно европейско сътрудничество в областта на отбраната.

(2)

За да се стимулират конкурентоспособността, ефикасността и иновационният капацитет на отбранителната промишленост на Съюза, която допринася за стратегическата автономност на Съюза, следва да се създаде Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната („програмата“). Целта на програмата следва да бъде засилване на конкурентоспособността на отбранителната промишленост на Съюза, като допринася за подобряване на отбранителните способности, наред с другото във връзка с киберотбраната, чрез подкрепа на сътрудничеството между предприятията в целия Съюз, включително МСП и дружествата със средна пазарна капитализация, научноизследователските центрове и университетите, и на сътрудничеството между държавите членки, на етапа на разработване на отбранителни продукти и технологии, улеснявайки по този начин по-успешното използване на икономиите от мащаба в отбранителната промишленост и насърчаването на стандартизацията на отбранителните системи, като същевременно се подобри тяхната оперативна съвместимост. Етапът на разработване, който следва научноизследователския и технологичния етап, е свързан със значителни рискове и разходи, които застрашават по-нататъшното използване на резултатите от научните изследвания и оказват неблагоприятно въздействие върху конкурентоспособността на отбранителната промишленост на Съюза. Чрез подкрепата, която ще предоставя на етапа на разработването, програмата ще допринесе за по-пълноценно използване на резултатите от научните изследвания в областта на отбраната и ще спомогне за скъсяване на дистанцията между научните изследвания и производството. Тя ще стимулира и всички форми на иновации, тъй като положителното въздействие на тази подкрепа може да се очаква и върху гражданския сектор. Програмата има допълваща роля по отношение на дейностите, извършвани в съответствие с член 182 от Договора за функционирането на Европейския съюз и не обхваща производството или възлагането на обществени поръчки за отбранителни продукти или технологии.

(3)

С оглед на постигането на по-иновативни решения и създаването на благоприятни условия за отворен вътрешен пазар, програмата следва да подпомага решително трансграничното участие на МСП и да спомогне за създаването на нови пазарни възможности.

(4)

Програмата следва да обхване период от две години, от 1 януари 2019 г. до 31 декември 2020 г. Бюджетът за изпълнението ѝ следва да бъде определен за този период.

(5)

С настоящия регламент се определя финансов пакет за цялата продължителност на програмата, който представлява основната референтна сума, по смисъла на точка 17 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (3), за Европейския парламент и Съвета в хода на годишната бюджетна процедура.

(6)

При изпълнението на програмата всички инструменти за финансиране следва да се използват в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (4) с цел да се постигне максимална степен на разработване на отбранителните продукти и технологии. При все това, с оглед на двугодишната продължителност на програмата, използването на финансови инструменти би могло да породи затруднения от практическо естество. Поради тази причина, през този първоначален период следва да се даде приоритет на използването на безвъзмездни средства и, в изключителни случаи, на обществени поръчки. Финансовите инструменти биха били подходящ инструмент за използване в рамките на фонда след 2020 г.

(7)

Комисията може да възложи част от изпълнението на програмата на субектите, посочени в член 58, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

(8)

След като са постигнали съгласие по общите приоритети по отношение на отбранителните способности на равнището на Съюза, по-специално посредством плана за развитие на способностите, и като имат предвид координирания годишен преглед на отбраната, и с оглед на постигането на нивото на амбиция на ЕС, договорено от Съвета в заключенията му от 14 ноември 2016 г. и одобрено от Европейския съвет на 15 декември 2016 г., държавите членки определят и консолидират военните изисквания и дефинират техническите спецификации на проекта.

(9)

Държавите членки, по целесъобразност, следва също така да назначат ръководител на проекта, като международна организация за управление на проекти, например Организацията за сътрудничество в областта на въоръженията или образувание като Европейската агенция по отбрана, който да ръководи работата, свързана с разработването на съвместно действие, подпомагано от програмата. Когато се извърши такова назначаване, Комисията следва да се консултира с ръководителя на проекта относно постигнатия напредък по отношение на действието, преди да извърши плащането към бенефициера на допустимото действие, така че ръководителят на проекта да може гарантира, че бенефициерите спазват графика.

(10)

Финансовото подпомагане от Съюза следва да не засяга трансфера на свързани с отбраната продукти в рамките на Съюза в съответствие с Директива 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (5) или износа на отбранителни продукти, оборудване или технологии. Освен това подпомагането не следва да засяга и свободата на вземане на решения от страна на държавите членки по отношение на политиката за трансфер в рамките на Съюза и на износ на такива продукти, включително в съответствие с общите правила, уреждащи контрола върху износа на военни технологии и военно оборудване, установени в Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета (6).

(11)

Тъй като целта на програмата е да подпомага конкурентоспособността и ефикасността на отбранителната промишленост на Съюза, ограничавайки рисковете на етапа на разработване в рамките на съвместните проекти, допустими за финансиране следва да бъдат действията, свързани с разработването на даден отбранителен продукт или технология, а именно проучвания за осъществимост и други съпътстващи мерки, проектиране (включително технически спецификации, на които проектирането е основано), създаване на прототипи на системи, изпитване, атестация и сертифициране, както и повишаване на ефикасността през жизнения цикъл на даден отбранителен продукт или технология. Mодернизирането на съществуващи отбранителни продукти и технологии, включително тяхната оперативна съвместимост, също следва да бъдат допустими за финансиране по програмата. Действията за модернизиране на съществуващи отбранителни продукти и технологии следва да бъдат допустими, само когато вече съществуващата информация, необходима за извършване на действието, не е предмет на никакви ограничения, които биха ограничили способността за извършване на действието.

(12)

Тъй като програмата е насочена по-специално към засилване на сътрудничеството между предприятията от различни държави членки, действията следва да бъдат допустими за финансиране по програмата, само ако се извършват съвместно от консорциум от поне три предприятия, установени в поне три различни държави членки.

(13)

Трансграничното сътрудничество между предприятия при разработването на отбранителни продукти и технологии често е било възпрепятствано от трудности при съгласуването на общи технически спецификации или стандарти. Липсата или оскъдността на общи технически спецификации или стандарти е пораждало все повече усложнения, закъснения и завишени разходи на етапа на разработването. За действията, които предполагат по-високо равнище на технологична готовност, съгласуването на общи технически спецификации следва да бъде първостепенно условие за получаване на финансиране от Съюза по програмата. Проучванията за осъществимост и действията, целящи да се подкрепи определянето на съвместни технически спецификации или стандарти, също следва да бъдат допустими за получаване на финансиране по програмата.

(14)

С оглед да се гарантира, че при прилагането на настоящия регламент Съюзът и неговите държави членки спазват своите международни задължения, действията, свързани с продукти или технологии, чието използване, разработване или производство са забранени от международното право, не следва да бъдат допустими за финансиране по програмата. Във връзка с това допустимостта на действия за разработване на нови отбранителни продукти или технологии, като тези, които са специално разработени за извършване на смъртоносни нападения без човешки контрол върху решенията за тяхното осъществяване, също следва да бъде съобразена с развитието на международното право.

(15)

Тъй като програмата има за цел засилване на конкурентоспособността и ефикасността на отбранителната промишленост на Съюза, допустими за финансиране по принцип следва да бъдат само субекти, които са установени в Съюза и които не са контролирани от трета държава или от субект от трета държава. Освен това, за да се гарантира защитата на основните интереси на Съюза и на неговите държави членки в областта на сигурността и отбраната, инфраструктурата, съоръженията, активите и ресурсите, използвани от бенефициерите и подизпълнителите при действие, финансирано по програмата, следва да не се намират на територията на трета държава.

(16)

При определени обстоятелства следва да е възможно да се допусне изключение от принципа, че бенефициерите и подизпълнители, участващи в действие не следва да подлежат на контрол от страна на трета държава или от субект от трета държава. В този контекст, предприятия, които се намират в Съюза и които са контролирани от трета държава или от субект от трета държава, следва да могат да бъдат допустими за финансиране, ако са изпълнени съответните, стриктни условия, свързани с интересите на Съюза и неговите държави членки в областта на сигурността и отбраната, определени в рамките на общата външна политика и политика на сигурност съгласно дял V от Договора за Европейския съюз (ДЕС), включително по отношение на укрепването на европейската отбранителна технологична и индустриална база. Участието на такива предприятия не следва да е в противоречие с целите на програмата. Бенефициерите следва да предоставят пълната относима информация относно инфраструктурата, съоръженията, активите и ресурсите, които ще се използват в действието. Следва да се вземат предвид и опасенията на държавите членки във връзка със сигурността на доставките.

(17)

Сътрудничеството между бенефициерите и техните подизпълнители, участващи в действието, и предприятия, установени в трета държава или контролирани от трета държава или от субект от трета държава, също следва да бъде предмет на съответните условия, свързани с интересите на Съюза и неговите държави членки в областта на сигурността и отбраната. Във връзка с това не следва да се допуска неразрешен достъп на трета държава или субект от трета държава до класифицирана информация, свързана с изпълнението на действието. Достъпът до класифицирана информация се разрешава в съответствие със съответните правила за сигурност, приложими за класифицираната информация на Европейския съюз и за информацията, класифицирана съгласно националните правила за сигурност.

(18)

Допустимите действия, разработени в контекста на постоянното структурирано сътрудничество в институционалната рамка на Съюза, ще гарантират трайно укрепване на сътрудничеството между предприятията в различните държави членки и по този начин пряко ще допринесат за постигането на целите на програмата. Поради това такива действия следва да бъдат допустими за финансиране с увеличен процент. Допустимите действия, разработени с адекватно равнище на участие на дружества със средна пазарна капитализация и МСП, и по-специално трансгранични МСП, подпомагат отварянето на вериги за доставка и допринасят за постигането на целите на програмата. Ето защо такива действия следва да бъдат допустими за финансиране с увеличен процент, включително за да се компенсира по-високият риск и по-голямата административна тежест.

(19)

Когато консорциум желае да участва в допустимо действие по програмата и финансовата помощ от Съюза е под формата на безвъзмездни средства, консорциумът следва да определи един от своите членове за координатор. Координаторът следва да бъде основното лице за връзка с Комисията.

(20)

Насърчаването на иновациите и технологичното развитие в отбранителната промишленост на Съюза следва да позволи поддържането и развитието на уменията и ноу-хау на отбранителната промишленост на Съюза и следва да допринесе за укрепването на неговата технологична и промишлена автономност. Във връзка с това програмата би могла също да спомогне да се установи къде съществува зависимост на Съюза от трети държави при разработването на отбранителни продукти и технологии. Освен това насърчаването на иновациите и технологичното развитие следва да се осъществява по начин, съответстващ на интересите на Съюза в областта на сигурността и отбраната. Съответно приносът на определено действие за тези интереси и за договорените от държавите членки приоритети по отношение на отбранителните способности в рамките на общата външна политика и политика на сигурност следва да бъде критерий за отпускане на финансиране. Общите приоритети в областта на отбранителните способности в рамките на Съюза са определени по-специално в Плана за развитие на способностите. Други инициативи на Съюза, като например координираният годишен преглед на отбраната и постоянното структурирано сътрудничество, подкрепят изпълнението на съответните приоритети чрез засилено сътрудничество. По целесъобразност регионалните и международните приоритети, включително тези в рамките на НАТО, може също да се вземат предвид, при условие че служат на интересите на Съюза в областта на сигурността и отбраната и не възпрепятстват участието на държавите членки, като същевременно се взема предвид необходимостта да се избягва излишното дублиране.

(21)

Държавите членки работят самостоятелно и съвместно за разработването, производството и експлоатацията на безпилотни въздухоплавателни средства, превозни средства и плавателни съдове. Експлоатацията в този контекст включва извършване на нападения на военни обекти. Научните изследвания и развойната дейност, свързани с разработването на такива системи, включително както на военни, така и на цивилни системи, са подпомагани със средства на Съюза. Предвижда се, че това ще продължи евентуално и в рамките на програмата. Нищо в настоящия регламент не следва да пречи на законното използване на такива отбранителни продукти или технологии, разработени в рамките на програмата.

(22)

За да се гарантира жизнеспособността на финансираните действия, ангажиментът на държавите членки за действителен принос към финансирането на действието, следва да бъде оформен в писмена форма, например чрез писмо за намерения от съответната държава членка.

(23)

За да се гарантира, че финансираните действия ще допринесат за конкурентоспособността и ефикасността на европейската отбранителна промишленост, те следва да бъдат ориентирани към пазара, да се ръководят от търсенето и да бъдат рентабилни от търговска гледна точка в средносрочен до дългосрочен план, включително по отношение на технологиите с двойна употреба. Поради това критериите за допустимост следва да отчитат факта, че държавите членки възнамеряват да възлагат обществени поръчки за крайния отбранителен продукт или да използват технологията координирано, а критериите за отпускане на финансиране следва да отчитат факта, че държавите членки поемат политически или правен ангажимент да използват, притежават или поддържат съвместно крайния отбранителен продукт или технология.

(24)

Всички критерии за отпускане на финансиране следва да се вземат предвид при оценяването на действията, предложени за финансиране по програмата. Като се отчита, че критериите за отпускане на финансиране не са елиминаторни, предложените действия, които не изпълняват един или няколко от тези критерии, не следва да бъдат автоматично изключвани.

(25)

Финансовата помощ от Съюза в рамките на програмата не следва да превишава 20 % от допустимите разходи за действието, когато то е свързано със създаване на прототипи на системи, което често е най-скъпоструващото действие на етапа на разработването. Би следвало да е възможно обаче покриването на всички допустими разходи за други действия на етап разработване. И в двата случая допустимите разходи следва да се разбират по смисъла на член 126 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

(26)

Тъй като програмата следва да допълва научноизследователски дейности, по-специално в областта на отбраната, и за целите на съгласуваността и опростяването на административните процедури, спрямо програмата следва да се прилагат във възможно най-голяма степен същите правила като правилата при Подготвителното действие на Съюза за научни изследвания в областта на отбраната и „Хоризонт 2020“ — рамковата програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) („Хоризонт 2020“). Ето защо е целесъобразно да се допусне възстановяването на непреките разходи с фиксиран размер от 25 %, както е по линия на Подготвителното действие за научни изследвания и „Хоризонт 2020“.

(27)

Тъй като подкрепата от Съюза е насочена към укрепване на конкурентоспособността на сектора и се отнася само до конкретния етап на разработване, Съюзът не следва да има права на собственост или права върху интелектуалната собственост по отношение на отбранителните продукти или технологии, получени в резултат на финансираните действия. Приложимият режим по отношение на правата върху интелектуалната собственост трябва да бъде определян от бенефициерите чрез договор. Заинтересованите държави членки следва също да имат възможност да участват в последващото съвместно възлагане на поръчки. Освен това резултатите от действията, финансирани по програмата, не следва да бъдат предмет на контрол или ограничения от страна на трета държава или субект от трета държава.

(28)

Комисията следва да разработи двегодишна работна програма в съответствие с целите на програмата. В работната програма следва да се изложат подробно категориите проекти, които ще се финансират по програмата, включително отбранителните продукти и технологии, като например дистанционно управляеми системи, спътникови комуникации, определяне на местоположението, навигация и синхронизация, автономен достъп до космическото пространство и постоянно наблюдение на Земята, енергийна устойчивост, киберсигурност и морска сигурност, както и високотехнологични военни способности във въздушната, сухопътната, морската и съвместни сфери, включително по-добра ситуационна осведоменост, защита, мобилност, логистика и медицинска помощ и инструменти за стратегическа подкрепа.

(29)

При изготвянето на тази програма Комисията следва да бъде подпомагана от комитет на държавите членки („комитет“). Комисията следва да се стреми да намери решения, които се ползват с възможно най-широка подкрепа в рамките на комитета. В този контекст, за да се предоставя конкретна помощ на Комисията, комитетът може да заседава във формат национални експерти в областта на отбраната. Държавите членки определят своите представители в този комитет. На членовете на комитета следва да се предоставят ранни и реални възможности да разглеждат проектите на актове за изпълнение и да изразяват мнението си.

(30)

Поради факта, че политиката на Съюза в областта на МСП е от възлово значение за постигането на икономически растеж, иновации, създаване на работни места и социална интеграция в Съюза, и като се има предвид, че действията, за които се предоставя подкрепа, обикновено изискват транснационално сътрудничество, от съществено значение е работната програма да отразява и да дава възможност за открит и прозрачен трансграничен достъп и участие на МСП, и съответно поне 10 % от общия бюджет да бъдат предназначени за такива действия, което да позволи на МСП да бъдат включени във веригите за създаване на стойност на тези действия. Отделна категория проекти следва да бъде специално посветена на МСП.

(31)

За да се гарантира успехът на програмата, Комисията следва да се стреми да поддържа диалог с широк кръг от предприятия от европейската промишленост, включително МСП и нетрадиционни доставчици на сектора на отбраната.

(32)

За да се използва експертният ѝ опит в сектора на отбраната и в съответствие с компетентностите, които са ѝ предоставени с ДЕС, Европейската агенция по отбрана следва да бъде поканена като наблюдател в комитета. Европейската служба за външна дейност следва също да бъде поканена да съдейства.

(33)

Като общо правило за избора на действия, които да се финансират по програмата, Комисията или субектите, посочени в член 58, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, следва да отправят конкурентни покани за представяне на предложения съгласно предвиденото в същия регламент и следва да направят необходимото административните процедури да бъдат възможно най-опростени и да пораждат минимални допълнителни разходи. Въпреки това при конкретни надлежно обосновани обстоятелства и в изключителни случаи, финансирането от Съюза може да се предостави и в съответствие с член 190 от Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията (7).

(34)

След оценка на предложенията с помощта на независими експерти, чиято надеждност с оглед на сигурността следва да се удостовери от държавите членки, Комисията следва да избере действията, които да бъдат финансирани по програмата. Комисията следва да създаде база данни на независими експерти. Базата данни следва да не бъде обществено достояние. Независимите експерти следва да бъдат назначени въз основа на своите умения, опит и знания, като се вземат предвид възложените им задачи. При назначаването на независимите експерти Комисията следва да се стреми във възможно най-голяма степен да вземе подходящи мерки за постигане на балансиран състав на експертните групи и групите за оценка от гледна точка на многообразието на уменията, опита, знанията, географското разнообразие и пола, като се отчита положението в областта на съответното действие. Освен това следва да се полагат усилия за подходяща ротация на експертите и за постигането на адекватен баланс между частния и публичния сектор. За да се осигурят единни условия за изпълнението на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия по отношение на приемането и изпълнението на работната програма, както и за отпускането на финансиране за избраните действия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (8). Държавите членки следва да бъдат информирани за резултатите от оценката и за напредъка на финансираните действия.

(35)

За приемането на тези актове за изпълнение следва да се използва процедурата по разглеждане, като се вземат предвид свързаните с тях съществени последици за изпълнението на настоящия регламент.

(36)

В края на програмата Комисията следва да изготви доклад за изпълнението ѝ, като направи преглед на финансовите дейности с оглед на резултатите от финансовото изпълнение, а когато е възможно — и с оглед на въздействието им. В доклада за изпълнението следва също така да се анализира трансграничното участие на МСП и на дружествата със средна пазарна капитализация в действия по програмата, както и участието на МСП и на дружествата със средна пазарна капитализация в световната верига за създаване на стойност. В доклада следва да се включи и информация за произхода на бенефициерите и разпределението на генерираните права върху интелектуалната собственост.

(37)

През целия цикъл на разходите финансовите интереси на Съюза следва да бъдат защитавани посредством пропорционални мерки, включително посредством предотвратяване, разкриване и разследване на нередности, възстановяване на изгубени, недължимо платени или неправилно използвани средства, и, когато е целесъобразно, налагане на административни и финансови санкции.

(38)

Комисията и държавите членки следва да осигурят възможно най-широко популяризиране на програмата, за да се повиши нейната ефективност и по този начин да се подобри конкурентоспособността на отбранителната промишленост и на отбранителните способности на държавите членки.

(39)

Доколкото целите на настоящия регламент не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки поради разходите и свързаните рискове, но могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 ДЕС. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тези цели,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се създава Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната („програмата“) за действие на Съюза, обхващащо периода 1 януари 2019 г. — 31 декември 2020 г.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„прототип на система“ означава образец на продукт или технология, който показва функциониране в оперативна среда;

2)

„атестация“ означава цялостния процес, чрез който се демонстрира, че проектирането на даден отбранителен продукт, материален или нематериален компонент или технология отговаря на определените изисквания, като се осигуряват обективни доказателства за това, че са изпълнени конкретни изисквания на проектирането;

3)

„сертифициране“ означава процесът, чрез който национален орган удостоверява, че отбранителният продукт, материалният или нематериалният компонент или технологията е в съответствие с приложимите норми;

4)

„предприятие“ означава субект, независимо от правния си статут и начина на финансиране, извършващ стопанска дейност, и установен в държавата членка, в която е учредено, в съответствие с националното право на тази държава членка;

5)

„изпълнителна управленска структура“ означава орган на предприятие, назначен в съответствие с националното право и отчитащ се пред главния изпълнителен директор, когато това е приложимо, на който са възложени правомощия по определяне на стратегията, целите и цялостното ръководство на предприятието и който упражнява надзор и наблюдение над вземането на свързани с управлението решения;

6)

„субект от трета държава“ означава субект, установен в трета държава, или установен в Съюза, но чиито изпълнителни управленски структури са в трета държава;

7)

„контрол“ означава способността за упражняване на решаващо пряко или косвено влияние върху предприятие посредством едно или повече междинни предприятия;

8)

„малки и средни предприятия“ или „МСП“ означава малки и средни предприятия съгласно определението в член 2 от приложението към Препоръка 2003/361/ЕО (9) на Комисията;

9)

„дружество със средна пазарна капитализация“ означава предприятие, което не е МСП и е с до 3 000 служители, като броят на служителите се изчислява в съответствие с членове 3, 4, 5 и 6 от приложението към Препоръка 2003/361/ЕО;

10)

„консорциум“ означава основано на сътрудничество обединение на предприятия с цел предприемането на действие по програмата.

Член 3

Цели

Програмата има следните цели:

а)

стимулиране на конкурентоспособността, ефикасността и иновационния капацитет на отбранителната промишленост в целия Съюз, което допринася за стратегическата автономност на Съюза, чрез подкрепа за действия на етапа на разработване;

б)

подкрепа за и мобилизиране на сътрудничеството, включително в трансграничен план, между предприятията, в т.ч. МСП и дружествата със средна пазарна капитализация, в целия Съюз и сътрудничеството между държавите членки, при разработването на отбранителни продукти или технологии, като същевременно се укрепва и подобрява гъвкавостта на веригите на доставките в областта на отбраната и на веригите за създаване на стойност, и се стимулира стандартизирането на отбранителните системи и тяхната оперативна съвместимост.

Това сътрудничество е в съответствие с приоритетите за отбранителните способности, договорени от държавите членки в рамките на общата външна политика и политика на сигурност, и по-специално в контекста на плана за развитие на способностите.

В този контекст регионалните и международните приоритети, когато те служат на интересите на Съюза в областта на сигурността и отбраната, съгласно определеното в рамките на общата външна политика и политика на сигурност, и като се има предвид необходимостта да се избягва ненужно дублиране, също могат да се вземат под внимание по целесъобразност, когато не изключват възможността за участие на която и да било държава членка;

в)

стимулиране на по-пълноценното оползотворяване на резултатите от научните изследвания в областта на отбраната и подпомагане на разработването след научноизследователския етап, с което се подпомага конкурентоспособността на европейската отбранителна промишленост на вътрешния и на глобалния пазар, включително чрез консолидация, когато е уместно.

Член 4

Бюджет

Финансовият пакет за изпълнението на програмата за периода от 1 януари 2019 г. до 31 декември 2020 г. възлиза на 500 милиона евро в текущи цени.

Годишните бюджетни кредити се разрешават от Европейския парламент и от Съвета в рамките на многогодишната финансова рамка.

Член 5

Общи финансови разпоредби

1.   Финансовата помощ от Съюза може да се предоставя чрез видовете финансиране, предвидени в Регламент (EС, Eвратом) № 966/2012, по-специално безвъзмездни средства и в изключителни случаи – обществени поръчки.

2.   Видовете финансиране, посочени в параграф 1, и методите за изпълнение се избират в зависимост от възможностите за осъществяване на конкретните цели на действията и за постигане на резултати, като се вземат предвид по-специално разходите за проверките, административната тежест и рискът от конфликт на интереси.

3.   Финансовата помощ от Съюза се управлява от Комисията в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 пряко или непряко чрез възлагане на задачи по изпълнението на бюджета на субектите, изброени в член 58, параграф 1, буква в) от посочения регламент.

4.   По целесъобразност държавите членки назначават ръководител на проекта. Комисията се консултира с ръководителя на проекта относно напредъка, постигнат в рамките на действието, преди да извърши плащането на допустимите бенефициери.

Член 6

Допустими действия

1.   Програмата предоставя подкрепа за действия на бенефициерите на етап разработване, които обхващат нови отбранителни продукти и технологии, както и модернизиране на съществуващи продукти и технологии, при условие че използването на вече съществуваща информация, необходима за извършване на действие за модернизиране, не подлежи на ограничение от трета държава или от субект от трета държава, пряко или непряко, чрез едно или повече междинни предприятия.

Допустимото действие се отнася до едно или повече от следните елементи:

а)

проучвания, например проучвания за осъществимост, и други съпътстващи мерки;

б)

проектиране на отбранителен продукт, материален или нематериален компонент или технология, както и техническите спецификации за проектирането, включително частични изпитвания за намаляване на риска в промишлена или представителна среда;

в)

прототип на система за създаване на отбранителен продукт, материален или нематериален компонент или технология;

г)

изпитване на отбранителен продукт, материален или нематериален компонент или технология;

д)

атестация на отбранителен продукт, материален или нематериален компонент или технология;

е)

сертифициране на отбранителен продукт, материален или нематериален компонент или технология;

ж)

разработване на технологии или активи, които увеличават ефикасността през целия жизнен цикъл на отбранителните продукти и технологии.

2.   Действията, посочени в параграф 1, се изпълняват съвместно от предприятия в рамките на консорциум от най-малко три допустими субекта, установени в най-малко три различни държави членки. Най-малко три от тези допустими субекти, установени в най-малко две различни държави членки, не се контролират, пряко или непряко, от един и същ субект, нито се контролират взаимно.

3.   Консорциумът, посочен в парaграф 2, предоставя доказателство за устойчиво развитие, като докаже, че разходите за действието, които не са покрити от подпомагане от Съюза, се покриват чрез други начини на финансиране, например чрез принос от държавите членки.

4.   За действията, посочени в параграф 1, букви в) — ж), консорциумът представя доказателство за техния принос за конкурентоспособността на европейската отбранителна промишленост, като доказва, че най-малко две държави членки възнамеряват да възложат обществена поръчка за крайния продукт или да използват технологията по координиран начин, включително когато е приложимо чрез съвместно възлагане на обществена поръчка.

5.   Действията, посочени в параграф 1, буква б), се основават на общи изисквания, договорени съвместно от най-малко две държави членки. Действията, посочени в параграф 1, букви в)—ж), се основават на общи технически спецификации, договорени съвместно от държавите членки, които съфинансират или възнамеряват съвместно да възлагат обществени поръчки за крайния продукт или съвместно да използват технологията, съгласно посоченото в параграфи 3 и 4, като по този начин се укрепват стандартизацията и оперативната съвместимост на системите.

6.   Действия за разработване на продукти и технологии, чиято употреба, разработване или производство е забранено от международното право, не се допускат за финансиране по програмата.

Член 7

Допустими субекти

1.   Бенефициерите и подизпълнителите, участващи в действието, са публични или частни предприятия, установени в Съюза.

2.   Инфраструктурата, съоръженията, активите и ресурсите на бенефициерите и подизпълнителите, участващи в действието, използвани за целите на действията, финансирани по програмата, се намират на територията на Съюза за целия срок на действието и техните изпълнителни управленски структури са установени в Съюза.

3.   За целите на действията, финансирани по програмата, бенефициерите и подизпълнителите, участващи в действието, не подлежат на контрол от трета държава или от субект от трета държава.

4.   Чрез дерогация от параграф 3 от настоящия член и при условията на член 15, параграф 2 предприятие, установено в Съюза и контролирано от трета държава или от субект от трета държава, е допустимо като бенефициер или подизпълнител, участващ в действието, само ако на Комисията са предоставени гаранции, одобрени от държавата членка, в която е установено предприятието, в съответствие с националните ѝ процедури. Тези гаранции може да се отнасят до изпълнителната управленска структура на предприятието, установено в Съюза. Ако това се счита за подходящо от държавата членка, в която е установено предприятието, тези гаранции могат да се отнасят и до специфичните права за контрол върху предприятието от страна на държавните власти.

Тези гаранции предоставят уверения, че участието в действие на такова предприятие няма да е в противоречие нито с интересите в областта на сигурността и отбраната на Съюза и неговите държави членки, както е определено в рамките на общата външна политика и политика на сигурност съгласно дял V от ДЕС, нито с целите, посочени в член 3. Гаранциите са в съответствие и с разпоредбите на член 12. Гаранциите доказват по-специално, че за целите на действието са въведени мерки, така че да се гарантира следното:

а)

контролът върху предприятието да не се упражнява по начин, който да възпрепятства или ограничава способността му да изпълнява действието и да постига резултати, нито по начин, който да налага ограничения по отношение на неговата инфраструктура, съоръжения, активи, ресурси, интелектуална собственост или ноу-хау, необходими за целите на действието, нито по начин, който уронва неговите способности и стандарти, необходими за изпълнение на действието;

б)

достъпът от трета държава или субект от трета държава до чувствителна информация, свързана с действието, е предотвратен, а служителите или другите лица, които участват в действието, разполагат с национално разрешение за достъп до класифицирана информация по целесъобразност;

в)

собствеността върху интелектуалната собственост, произтичаща от действието и резултатите от него, остават за бенефициера по време на действието и след приключването му и не са предмет на контрол или ограничение от трета държава или от субект от трета държава, и не се изнасят извън Съюза, нито се предоставя достъп до тях извън Съюза без одобрението на държавата членка, в която е установено предприятието и в съответствие с целите, посочени в член 3.

Ако държавата членка, в която е установено предприятието, счита за подходящо, може да бъдат предоставени допълнителни гаранции.

Комисията информира комитета, посочен в член 13, за всяко предприятие, което се счита за допустимо в съответствие с настоящия параграф.

5.   Ако не са налице конкурентни заместители в Съюза, бенефициерите и подизпълнителите, участващи в действието, могат да използват свои активи, инфраструктура, съоръжения и ресурси, разположени или съхранявани извън територията на държавите членки, ако тази употреба не противоречи на интересите на Съюза и неговите държави членки в областта на сигурността и отбраната, съобразена е с целите на програмата и е в пълно съответствие с член 12.

Разходите, свързани с такива действия, не са допустими за финансиране по програмата.

6.   При осъществяване на допустимо действие бенефициерите и подизпълнителите, участващи в действието, могат да си сътрудничат и с предприятия, установени извън територията на държавите членки или контролирани от трета държава или от субект от трета държава, включително да използват активи, инфраструктура, съоръжения и ресурси на такива предприятия, ако това не противоречи на интересите на Съюза и неговите държави членки в областта на сигурността и отбраната. Това сътрудничество е съобразено с целите, посочени в член 3, и е в пълно съответствие с член 12.

Не се допуска неразрешен достъп от страна на трета държава или друг субект от трета държава до класифицирана информация, свързана с изпълнението на действието, и се избягват потенциални отрицателни ефекти върху сигурността на снабдяването с ресурси от изключително значение за действието.

Разходите, свързани с такива действия, не са допустими за финансиране по програмата.

7.   Бенефициерите предоставят цялата относима информация, необходима за оценката на критериите за допустимост. В случай на промени, по време на изпълнението на действие, които биха могли да поставят под въпрос спазването на критериите за допустимост, предприятието уведомява Комисията, която преценява дали критериите за допустимост продължават да бъдат изпълнени и разглежда потенциалното въздействие върху финансирането на действието.

8.   За целите на настоящия член изразът „подизпълнители, участващи в действието“ се отнася до подизпълнителите с преки договорни отношения с бенефициер, други подизпълнители, на които са разпределени най-малко 10 % от общия размер на допустимите разходи по действието, както и подизпълнители, на които може да е нужен достъп до класифицирана информация за целите на изпълнение на договора.

Член 8

Декларация от предприятията

Всяко предприятие в консорциум, желаещ да участва в дадено действие, декларира писмено, че изцяло е запознато и отговаря на изискванията в приложимото национално право и право на Съюза, свързано с дейностите в областта на отбраната.

Член 9

Консорциум

1.   Когато финансовата помощ на Съюза се предоставя под формата на безвъзмездни средства, всеки консорциум, който желае да участва в дадено действие, определя един от своите членове за координатор. Координаторът се посочва в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства. Координаторът е основното лице за връзка между членовете на консорциума и Комисията или съответния орган за финансиране, освен ако в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства не е предвидено друго или в случай на неспазване на неговите задължения, определени в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

2.   Членовете на участващия в действието консорциум сключват вътрешно споразумение, в което се определят правата и задълженията им по отношение на изпълнението на действието в съответствие със споразумението за отпускане на безвъзмездни средства, освен в надлежно обосновани случаи, предвидени в работната програма или в поканата за представяне на предложения. Вътрешното споразумение включва и договорености относно правата върху интелектуална собственост, свързани с разработените продукти и технологии.

Член 10

Критерии за отпускане на финансиране

Предложените за финансиране по програмата действия се оценяват въз основа на всеки от следните критерии:

а)

принос към върхови постижения, по-специално като се покаже, че предлаганото действие предоставя значителни предимства в сравнение със съществуващите отбранителни продукти или технологии;

б)

принос към иновациите, по-специално като се покаже, че предлаганото действие включва новаторски или нови концепции и подходи, нови перспективни технологични подобрения в бъдеще или че прилага технологии или концепции, които по-рано не са били прилагани в отбранителния сектор;

в)

принос за конкурентоспособността и растежа на предприятията в областта на отбраната в целия Съюз, по-специално чрез създаване на нови пазарни възможности;

г)

принос към промишлената автономност на европейската отбранителна промишленост и към интересите на Съюза в областта на сигурността и отбраната посредством усъвършенстване на отбранителните продукти или технологии в съответствие с приоритетите в областта на отбранителните способности, договорени от държавите членки в рамките на общата външна политика и политика на сигурност, по-специално в контекста на плана за развитие на способностите, както и по целесъобразност — с регионалните и международните приоритети, при условие че те служат на интересите на Съюза в областта на сигурността и отбраната и не изключват възможността за участието на която и да било държава членка;

д)

частта от общия бюджет на действието, която трябва да се разпредели за участието на МСП, установени в Съюза и носещи добавена стойност в промишлен или технологичен аспект, в качеството им на членове на консорциума, на подизпълнители или на други предприятия във веригата на доставки, и по-специално частта от общия бюджет на действието, която трябва да се разпредели за МСП, установени в държави членки, различни от тези, в които са установени предприятията в консорциума, които не са МСП;

е)

за действията, посочени в член 6, параграф 1, букви в)—е), принос към по-нататъшното интегриране на европейската отбранителна промишленост чрез доказване от страна на бенефициерите, че държавите членки са поели ангажимент съвместно да използват, притежават или поддържат крайния продукт или технология.

Във връзка с прилагането на критериите, посочени в букви а), б) и в) от първа алинея, когато е уместно се взема предвид приносът към повишаването на ефективността в целия жизнен цикъл на отбранителните продукти и технологии, включително разходната ефективност и потенциалът за полезни взаимодействия в процеса по доставката и поддръжката.

Член 11

Проценти на финансиране

1.   Финансовата помощ от Съюза, предоставена по програмата, не надвишава 20 % от общите допустими разходи за действие, посочено в член 6, параграф 1, буква в). Във всички останали случаи помощта може да покрие до пълния размер допустимите разходи за действието.

2.   Съгласно член 6, параграф 1 действие, разработено в контекста на постоянното структурирано сътрудничество, може да се ползва от процент на финансиране, увеличен с 10 процентни пункта.

3.   Действието, посочено в член 6, параграф 1, може да се ползва от финансиране с увеличен процент съгласно втора и трета алинеи от настоящия параграф, когато най-малко 10 % от общия размер на допустимите разходи по действието са разпределени за МСП, установени в Съюза.

Процентът на финансиране може да бъде увеличен с процентни пунктове, равни на процента от общия размер на допустимите разходи по действието, разпределени за МСП, установени в държави членки, в които са установени предприятията в консорциума, които не са МСП, но не повече от допълнителни 5 процентни пункта.

Процентът на финансиране може да бъде увеличен с процентни пунктове, равни на два пъти процента от общия размер на допустимите разходи по действието, разпределени за МСП, установени в държави членки, различни от посочените във втора алинея.

4.   Действието, посочено в член 6, параграф 1, може да се ползва от процент на финансиране, увеличен с допълнителни 10 процентни пункта, когато най-малко 15 % от общия размер на допустимите разходи по действието са разпределени за установени в Съюза дружества със средна пазарна капитализация.

5.   Непреките допустими разходи се определят, като се прилага фиксирана ставка в размер на 25 % от общите преки допустими разходи като се изключат преките допустими разходи за договори за подизпълнение.

6.   Общото увеличение на процента на финансиране на действие след прилагането на параграфи 2, 3 и 4 не надвишава 35 процентни пункта.

7.   Финансовата помощ от Съюза, предвидена по програмата, включително финансирането с увеличен процент, не покрива повече от 100 % от допустимите разходи за действието.

Член 12

Права на собственост и права върху интелектуалната собственост

1.   Съюзът няма права на собственост върху получените в резултат на действието продукти или технологии, нито претенции относно правата върху интелектуална собственост във връзка с действието.

2.   Резултатите от действия, които получават финансиране по програмата, не са обект на контрол или ограничения от трета държава или от субект от трета държава, пряко или косвено, чрез едно или повече междинни предприятия, включително по отношение на трансфера на технологии.

3.   Настоящият регламент не засяга свободата на действие на държавите членки в областта на политиката относно износ на продукти, свързани с отбраната.

4.   По отношение на резултатите, създадени от бенефициерите, които са получили финансиране по програмата и без да се засяга параграф 3 от настоящия член, Комисията се уведомява за всяко прехвърляне на собственост на трета държава или субект от трета държава. Ако това прехвърляне на собственост противоречи на целите, установени в член 3, финансирането, предоставяно по програмата се възстановява.

5.   Ако помощта от Съюза се предоставя под формата на обществена поръчка за проучване, всички държави членки имат право да получат безплатно неизключителна лицензия за използването на проучването при представено в писмена форма искане за това.

Член 13

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от комитет. Той е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011. Европейската агенция по отбрана е поканена в качеството на наблюдател да представя на комитета мнения и експертни становища. Европейската служба за външна дейност също е поканена да съдейства.

Комитетът заседава и в специални състави, включително за обсъждане на аспекти на отбраната.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Когато комитетът не даде становище, Комисията не приема проекта на акт за изпълнение и се прилага член 5, параграф 4, трета алинея от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 14

Работна програма

1.   Посредством акт за изпълнение Комисията приема двугодишна работна програма. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 13, параграф 2. Работната програма е в съответствие с целите, посочени в член 3.

2.   В работната програма се определят подробно категориите проекти, които се финансират по програмата. Тези категории са в съответствие с приоритетите в областта на отбранителните способности, посочени в член 3, буква б).

Тези категории обхващат способности по отношение на иновативните отбранителни продукти и технологии в следните области:

а)

подготовка, защита, разгръщане и устойчивост;

б)

управление и превъзходство на информацията, командване, управление, комуникации, компютри, разузнаване, наблюдение и войсково разузнаване (C4ISR), киберотбрана и киберсигурност; и

в)

средства за ангажиране и ефектори.

Работната програма съдържа също така категория проекти, специално предназначени за МСП.

3.   В работната програма се гарантира, че най-малко 10 % от общия бюджет се заделят за трансграничното участие на МСП.

Член 15

Процедура по оценяване и отпускане на финансиране

1.   При изпълнението на програмата финансирането от Съюза се отпуска след организирането на състезателни процедури за представяне на предложения в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 и Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012. При конкретни надлежно обосновани обстоятелства и в изключителни случаи финансирането от Съюза може да се предоставя и в съответствие с член 190 от Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012.

2.   Предложенията, подадени в отговор на поканата за представяне на предложения, се оценяват от Комисията въз основа на критериите за допустимост и отпускане на финансиране, посочени в членове 6, 7, 8 и 10.

В контекста на процедурата по отпускане на финансиране Комисията се подпомага от независими експерти, чиято надеждност с оглед на сигурността се удостоверява от държавите членки. Тези експерти са граждани на Съюза от възможно най-широк спектър държави членки и се подбират въз основа на покани за подаване на кандидатури с оглед създаването на база данни с подходящи кандидати.

Комитетът, посочен в член 13, получава ежегодно информация за списъка с експерти в базата данни, така че да има прозрачност по отношение на пълномощията на експертите. Комисията също така гарантира, че експертите не предоставят оценки, консултации или помощ по въпрос, по отношение на който са в конфликт на интереси.

3.   Посредством актове за изпълнение Комисията отпуска финансиране за избраните действия след всяка покана за представяне на предложения или след прилагане на член 190 от Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 13, параграф 2.

Член 16

Годишни вноски

Комисията може да раздели бюджетните задължения на годишни вноски.

Член 17

Мониторинг и докладване

1.   Комисията подлага на редовен мониторинг изпълнението на програмата и ежегодно докладва за постигнатия напредък в съответствие с член 38, параграф 3, буква д) от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012. Комисията въвежда необходимите за целта механизми за мониторинг.

2.   За да се осигури по-висока ефективност и ефикасност на бъдещите действия в рамките на политиката на Съюза, Комисията изготвя доклад за ретроспективна оценка и го изпраща на Европейския парламент и на Съвета. Въз основа на консултации с държавите членки и основните заинтересовани страни, в доклада се оценява по-специално напредъкът при постигането на целите, определени в член 3. В доклада също така се анализира трансграничното участие, включително на МСП и дружества със средна пазарна капитализация, в изпълняваните по програмата действия, както и интегрирането на МСП и дружества със средна пазарна капитализация в световната верига за създаване на стойност. Докладът съдържа също така информация относно държавите на произход на бенефициерите и при възможност — относно разпределянето на генерираните права върху интелектуална собственост.

Член 18

Защита на финансовите интереси на Съюза

1.   Комисията предприема необходимите мерки, за да гарантира, че при изпълнението на действията, финансирани по силата на настоящия регламент, финансовите интереси на Съюза са защитени чрез прилагането на превантивни мерки срещу измами, корупция и всякакви други незаконни действия, чрез ефективни проверки, а ако се открият нередности — чрез събиране на недължимо платените суми, и когато е уместно, чрез ефективни, пропорционални и възпиращи административни и финансови санкции.

2.   Комисията или нейни представители и Сметната палата имат правомощия за извършване на одит или — когато се отнася за международни организации — на проверки в съответствие с постигнатите с тях споразумения, по документи и на място, на всички бенефициери на безвъзмездни средства, изпълнители и подизпълнители, които са получили средства от Съюза по програмата.

3.   Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва разследвания, включително проверки и инспекции на място, в съответствие с разпоредбите и процедурите, предвидени в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета (10) и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета (11), за да се установи дали е налице измама, корупция или каквато и да било друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Съюза във връзка със споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, решение за отпускане на безвъзмездни средства или договор за финансиране по програмата.

4.   Без да се засягат параграфи 1, 2 и 3, споразуменията за сътрудничество с трети държави и с международни организации, договорите, споразуменията и решенията за отпускане на безвъзмездни средства, произтичащи от прилагането на настоящия регламент, съдържат разпоредби, с които Комисията, Сметната палата и OLAF изрично се оправомощават да провеждат такива одити и разследвания съгласно съответната си компетентност.

Член 19

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 18 юли 2018 година.

За Европейския парламент

Председател

A. TAJANI

За Съвета

Председател

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  ОВ C 129, 11.4.2018 г., стр. 51.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 3 юли 2018 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 16 юли 2018 г.

(3)  ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(4)  Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

(5)  Директива 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. за опростяване на реда и условията за трансфер на продукти, свързани с отбраната, вътре в Общността (ОВ L 146, 10.6.2009 г., стр. 1).

(6)  Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета от 8 декември 2008 г., определяща общи правила за режим на контрол върху износа на военни технологии и оборудване (ОВ L 335, 13.12.2008 г., стр. 99).

(7)  Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията от 29 октомври 2012 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (ОВ L 362, 31.12.2012 г., стр. 1).

(8)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(9)  Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

(10)  Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).

(11)  Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).


СЪВМЕСТНО ИЗЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ФИНАНСИРАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОГРАМА ЗА ПРОМИШЛЕНО РАЗВИТИЕ В ОБЛАСТТА НА ОТБРАНАТА

Европейският парламент и Съветът се споразумяват, без да се засягат прерогативите на бюджетния орган в рамките на годишната бюджетна процедура, че финансирането на Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната ще бъде осигурено в периода 2019 – 2020 г., както следва:

200 милиона EUR от неразпределения марж;

116,1 милиона EUR от Механизма за свързване на Европа (МСЕ);

3,9 милиона EUR от EGNOS;

104,1 милиона EUR от „Галилео“;

12 милиона EUR от „Коперник“;

63,9 милиона EUR от ITER.


II Незаконодателни актове

РЕШЕНИЯ

7.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 200/44


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2018/1093 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 4 юли 2018 година

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Франция — EGF/2017/009 FR/Air France

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Регламент (ЕС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006 (1), и по-специално член 15, параграф 4 от него,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (2), и по-специално точка 13 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) е създаден с цел оказване на подкрепа на съкратени работници и самостоятелно заети лица, чиято дейност е прекратена в резултат на големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, в резултат на продължаване на световната финансова и икономическа криза или в резултат на нова световна финансова и икономическа криза, както и с цел подпомагане на тяхната реинтеграция на пазара на труда.

(2)

В съответствие с предвиденото в член 12 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета (3) ЕФПГ не може да надхвърля максимален годишен размер от 150 милиона евро (по цени от 2011 г.).

(3)

На 23 октомври 2017 г. Франция подаде заявление за мобилизиране на средства от ЕФПГ във връзка със съкращения в Air France във Франция. Към него беше предоставена допълнителна информация, както е предвидено в член 8, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1309/2013. Заявлението отговаря на изискванията за определяне на финансово участие от ЕФПГ, установени в член 13 от Регламент (ЕС) № 1309/2013.

(4)

Поради това, за да бъде удовлетворено подаденото от Франция заявление, следва да бъдат мобилизирани средства за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ в размер на 9 894 483 EUR.

(5)

За да се сведе до минимум времето за мобилизиране на средства от ЕФПГ, настоящото решение следва да се прилага от датата на приемането му,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В рамките на общия бюджет на Съюза за финансовата 2018 година от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията се мобилизират средства за предоставяне на сумата от 9 894 483 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването си в Официален вестник на Европейския съюз.

То се прилага от 4 юли 2018 г.

Съставено в Страсбург на 4 юли 2018 година.

За Европейския парламент

Председател

A. TAJANI

За Съвета

Председател

K. EDTSTADLER


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.

(2)  ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(3)  Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).


Top