EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:194:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 194, 31 юли 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 194

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
31 юли 2018 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2018/1069 на Съвета от 26 юли 2018 година за подписване, от името на Съюза, и временно прилагане на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Кот д'Ивоар (2018—2024 г.)

1

 

 

Протокол за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Кот д'Ивоар (2018—2024 г.)

3

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2018/1070 на Съвета от 26 юли 2018 година за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1970 за определяне на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Балтийско море за 2018 г.

21

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1071 на Съвета от 30 юли 2018 година за прилагане на член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2580/2001 относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания, и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/468

23

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1072 на Съвета от 30 юли 2018 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 269/2014 относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

27

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1073 на Съвета от 30 юли 2018 година за прилагане на член 21, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/44 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

30

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1074 на Съвета от 30 юли 2018 година за прилагане на Регламент (ЕС) 2017/1509 относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

32

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1075 на Комисията от 27 юли 2018 година за подновяване на одобрението на активното вещество Ampelomyces quisqualis — щам AQ10, като активно вещество с нисък риск в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

36

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1076 на Комисията от 30 юли 2018 година за изменение на Регламент (ЕС) № 37/2010 с цел класифициране на субстанцията изофлуран по отношение на максимално допустимата ѝ стойност на остатъчни количества ( 1 )

41

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1077 на Комисията от 30 юли 2018 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

44

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1078 на Комисията от 30 юли 2018 година за определяне на техническата информация, необходима за изчисляването, за целите на отчитането, на техническите резерви и основните собствени средства при референтни дати от периода 30 юни 2018 г. — 29 септември 2018 г., в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност ( 1 )

47

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1079 на Комисията от 30 юли 2018 година за разрешаване на употребата на препарат от Bacillus subtilis DSM 28343 като фуражна добавка за отбити прасенца (притежател на разрешението Lactosan GmbH & Co. KG) ( 1 )

131

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1080 на Комисията от 30 юли 2018 година за разрешаване на употребата на препарат от Bacillus subtilis DSM 29784 като фуражна добавка за видове домашни птици с по-малко стопанско значение, отглеждани за угояване и за носачки (притежател на разрешението Adisseo France SAS) ( 1 )

134

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1081 на Комисията от 30 юли 2018 година за разрешаване на употребата на препарат от Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) като фуражна добавка за свине за угояване (притежател на разрешението Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, представлявано от Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office) ( 1 )

137

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2018/1082 на Съвета от 30 юли 2018 година за изменение на Решение (ОВППС) 2016/610 за военна мисия на Европейския съюз за обучение в Централноафриканската република

140

 

*

Решение (ОВППС) 2018/1083 на Съвета от 30 юли 2018 година за изменение на Съвместно действие 2008/851/ОВППС относно военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия

142

 

*

Решение (ОВППС) 2018/1084 на Съвета от 30 юли 2018 година за актуализиране на списъка на лицата, групите и образуванията, по отношение на които се прилагат членове 2, 3 и 4 от Обща позиция 2001/931/ОВППС за прилагането на специални мерки за борба с тероризма, и за отмяна на Решение (ОВППС) 2018/475

144

 

*

Решение (ОВППС) 2018/1085 на Съвета от 30 юли 2018 година за изменение на Решение 2014/145/ОВППС относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

147

 

*

Решение за изпълнение (ОВППС) 2018/1086 на Съвета от 30 юли 2018 година за прилагане на Решение (ОВППС) 2015/1333 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

150

 

*

Решение (ОВППС) 2018/1087 на Съвета от 30 юли 2018 година за изменение на Решение (ОВППС) 2016/849 относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

152

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение № 1/2018 на Комитета по СИП, създаден съгласно Временното споразумение за икономическо партньорство между Кот д'Ивоар, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна от 22 март 2018 година във връзка с приемането на вътрешен правилник на комитета по СИП [2018/1088]

158

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top