EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:122:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 122, 17 май 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 122

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
17 май 2018 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Известие относно временното прилагане на Споразумението за всеобхватно и засилено партньорство между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Армения, от друга страна

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/720 на Комисията от 16 май 2018 година за откриването и управлението на тарифна квота на Съюза за месо от домашни птици с произход от Исландия

2

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/721 на Комисията от 16 май 2018 година за изменение на Регламент (ЕС) № 37/2010 с цел класифициране на субстанцията свински пролактин по отношение на максимално допустимата ѝ стойност на остатъчни количества ( 1 )

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/722 на Комисията от 16 май 2018 година за изменение на Регламент (ЕС) № 37/2010 с цел класифициране на субстанцията еприномектин по отношение на максимално допустимата ѝ стойност на остатъчни количества ( 1 )

8

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/723 на Комисията от 16 май 2018 година за изменение на приложения I и II към Регламент (ЕО) № 1099/2009 на Съвета относно защитата на животните по време на умъртвяване по отношение на одобрението на зашеметяване чрез използване на ниско атмосферно налягане ( 1 )

11

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/724 на Комисията от 16 май 2018 година относно някои мерки в областта на търговската политика по отношение на определени продукти с произход от Съединените американски щати

14

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива (ЕС) 2018/725 на Комисията от 16 май 2018 година за изменение, с цел адаптиране към техническия прогрес, на част III, точка 13 от Приложение II към Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на детските играчки, по отношение на хром(VI)

29

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2018/726 на Комитета по политика и сигурност от 2 май 2018 година за назначаване на ръководител на мисията на Европейския съюз по линия на ОПСО в Нигер (EUCAP Sahel Niger) (EUCAP Sahel Niger/1/2018)

32

 

*

Решение (ЕС) 2018/727 на Съвета от 14 май 2018 година за назначаване на заместник-член, предложен от Румъния, в Комитета на регионите

34

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) № 1385/2013 на Съвета от 17 декември 2013 година за изменение на регламенти (ЕО) № 850/98 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и регламенти (ЕО) № 1069/2009, (ЕС) № 1379/2013 и (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с изменението на статуса на Майот по отношение на Европейския съюз ( ОВ L 354, 28.12.2013 г. )

35

 

*

Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2017/390 на Комисията от 11 ноември 2016 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета с регулаторни технически стандарти във връзка с някои пруденциални изисквания за централните депозитари на ценни книжа и за определените кредитни институции, които предлагат спомагателни услуги от банков тип ( ОВ L 65, 10.3.2017 г. )

35

 

*

Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2017/391 на Комисията от 11 ноември 2016 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета с регулаторни технически стандарти за доуточняване на предоставяната информация за интернализирания сетълмент ( ОВ L 65, 10.3.2017 г. )

36

 

*

Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията от 4 септември 2017 г. за установяване на научни критерии за определянето на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система, съгласно Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета ( ОВ L 301, 17.11.2017 г. )

36

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top