EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:114:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 114, 4 май 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 114

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
4 май 2018 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2018/674 на Комисията от 17 ноември 2017 година за допълване на Директива 2014/94/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на зарядните точки за моторни превозни средства от категория L, бреговото електрозахранване на плавателни съдове за вътрешните водни пътища и точките за зареждане с втечнен природен газ за водния транспорт, както и за изменение на посочената директива по отношение на свързващите устройства за зареждане на моторни превозни средства с газообразен водород ( 1 )

1

 

*

Регламент (ЕС) 2018/675 на Комисията от 2 май 2018 година за изменение на допълненията към приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на канцерогенните, мутагенните или токсичните за репродукцията вещества ( 1 )

4

 

*

Регламент (ЕС) 2018/676 на Комисията от 3 май 2018 година за поправка на Регламент (ЕС) № 546/2011 на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на единните принципи за оценка и разрешаване на продукти за растителна защита ( 1 )

8

 

*

Регламент (ЕС) 2018/677 на Комисията от 3 май 2018 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на тауматин (E 957) като овкусител в някои категории храни ( 1 )

10

 

*

Регламент (ЕС) 2018/678 на Комисията от 3 май 2018 година за изменение и поправка на приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на някои ароматични вещества ( 1 )

13

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/679 на Комисията от 3 май 2018 година за подновяване на одобрението на активното вещество форхлорфенурон в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

18

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2018/680 на Комисията от 2 май 2018 година за установяване на критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС за услуги по вътрешно почистване (нотифицирано под номер С(2018) 2503)  ( 1 )

22

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2014 година относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП) ( ОВ L 352, 9.12.2014 г. )

39

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top