EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:101:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 101, 20 април 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 101

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
20 април 2018 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (EС) 2018/599 на Съвета от 16 април 2018 година за изменение на Решение 2003/76/ЕО за определяне на мерките, необходими за прилагането на Протокола, приложен към Договора за създаване на Европейската общност, относно финансовите последици от изтичането на срока на договора за ЕОВС и Изследователския фонд за въглища и стомана

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2018/600 на Съвета от 10 октомври 2016 година за подписване от името на Европейския съюз на Споразумението между Европейския съюз и Нова Зеландия за сътрудничество и административна взаимопомощ в митническата област

3

 

*

Решение (ЕС) 2018/601 на Съвета от 16 април 2018 година за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението между Европейския съюз и Нова Зеландия за сътрудничество и административна взаимопомощ в митническата област

5

 

 

Споразумение между Европейския съюз и Нова Зеландия за сътрудничество и административна взаимопомощ в митническата област

6

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/602 на Съвета от 19 април 2018 година за прилагане на Регламент (ЕС) 2017/1509 за ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

16

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/603 на Комисията от 12 април 2018 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

18

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/604 на Комисията от 18 април 2018 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 по отношение на процедурните правила за улесняване на установяването на преференциалния произход на стоките в Съюза, и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 3510/80 и (ЕО) № 209/2005

22

 

*

Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията от 19 април 2018 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1107/2009 чрез установяване на научни критерии за определянето на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система ( 1 )

33

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/606 на Комисията от 19 април 2018 година за предоставяне на наименованието „Dons“ (ЗНП) на правната закрила, предвидена в член 99 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета

37

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/607 на Комисията от 19 април 2018 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на стоманени въжета и кабели с произход от Китайската народна република, разширено с цел да обхване вноса на стоманени въжета и кабели, изпратени от Мароко и Република Корея, независимо дали са декларирани с произход от посочените държави, след преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета

40

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/608 на Комисията от 19 април 2018 година за определяне на технически критерии за електронните етикети за морско оборудване ( 1 )

64

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/609 на Комисията от 19 април 2018 година за определяне на максималната изкупна цена за обезмаслено мляко на прах за втората индивидуална покана за търг в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/154

68

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/610 на Комисията от 19 април 2018 година относно минималната продажна цена за обезмаслено мляко на прах за деветнадесетата частична покана за участие в търг в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2080

69

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2018/611 на Съвета от 19 април 2018 година за изменение на Решение (ОВППС) 2016/849 относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

70

 

*

Решение (ЕС) 2018/612 на Комисията от 7 април 2016 година относно държавна помощ SA 28876 — 2012/C (ex CP 202/2009), приведена в действие от Гърция в полза на Container Terminal Port of Piraeus (нотифицирано под номер С(2018) 1978)  ( 1 )

73

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/0000 на Комисията от 30 август 2017 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаване на срока на одобрението на активните вещества 1-метилциклопропен, бета-цифлутрин, хлороталонил, хлоротолурон, циперметрин, даминозид, делтаметрин, диметенамид-р, флуфенацет, флуртамон, форхлорфенурон, фостиазат, индоксакарб, ипродион, MCPA, MCPB, силтиофам, тиофанат-метил и трибенурон ( ОВ L 224, 31.8.2017 г. )

76

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top