Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:333:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 333, 15 декември 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 333

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 60
15 декември 2017 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2017/2322 на Съвета от 29 май 2017 година за подписване и сключване на Споразумение между Канада и Европейския съюз относно процедурите за сигурност за обмен и защита на класифицирана информация

1

 

 

Споразумение между Канада и Европейския съюз относно процедурите за сигурност за обмен и защита на класифицирана информация

2

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2323 на Комисията от 17 ноември 2017 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [„Ternasco de Aragón“ (ЗГУ)]

8

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2324 на Комисията от 12 декември 2017 година за подновяване на одобрението на активното вещество глифозат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

10

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2325 на Комисията от 14 декември 2017 година за разрешаване на употребата на препарати от течни лецитини, хидролизирани лецитини и обезмаслени лецитини като фуражни добавки за всички видове животни и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1007 ( 1 )

17

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2326 на Комисията от 14 декември 2017 година за одобряване на имипротрин като съществуващо активно вещество за употреба в биоциди от продуктов тип 18 ( 1 )

22

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2327 на Комисията от 14 декември 2017 година за одобряване на 2-метил-1,2-бензизотиазол-3(2H)-он като активно вещество за употреба в биоциди от продуктов тип 6 ( 1 )

25

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2328 на Комисията от 14 декември 2017 година за предоставяне на правната закрила, предвидена в член 99 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета, на наименованието „Skalický rubín“ (ЗНП)

28

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2329 на Комисията от 14 декември 2017 година за изменение и поправка на Регламент (ЕО) № 1235/2008 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета по отношение на режима за внос на биологични продукти от трети държави ( 1 )

29

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2330 на Комисията от 14 декември 2017 година за разрешаване на употребата на железен(II) карбонат, железен(III) хлорид хексахидрат, железен(II) сулфат монохидрат, железен(II) сулфат хептахидрат, железен(II) фумарат, хелат на аминокиселинен хидрат с желязо(II), хелат на белтъчни хидролизати с желязо(II) и хелат на глицинов хидрат с желязо(II) като фуражни добавки за всички видове животни и на железен декстран като фуражна добавка за прасенца и за изменение на регламенти (ЕО) № 1334/2003 и (ЕО) № 479/2006 ( 1 )

41

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2331 на Комисията от 14 декември 2017 година за предоставяне на правната закрила, предвидена в член 99 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета, на наименованието „La Clape“ (ЗНП)

45

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2332 на Комисията от 14 декември 2017 година относно минималната продажна цена за обезмаслено мляко на прах за петнадесетата частична покана за участие в търг в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2080

46

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/2333 на Комисията от 13 декември 2017 година за определяне на количествени ограничения и разпределяне на квоти за вещества, контролирани съгласно Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно вещества, които нарушават озоновия слой, за периода от 1 януари до 31 декември 2018 г. (нотифицирано под номер С(2017) 8317)

47

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/2334 на Комисията от 14 декември 2017 година за отлагане на датата на изтичане на срока на одобрението на креозота за употреба в биоциди от продуктов тип 8 ( 1 )

64

 

 

НАСОКИ

 

*

Насоки (ЕС) 2017/2335 на Европейската централна банка от 23 ноември 2017 година относно процедурите за събирането на подробни данни за кредитите и кредитния риск (ЕЦБ/2017/38)

66

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top