Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:331:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 331, 14 декември 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 331

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 60
14 декември 2017 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2017/2307 на Съвета от 9 октомври 2017 година за сключване на Споразумение между Европейския съюз и Република Чили относно търговията с биологични продукти

1

 

 

Споразумение между Европейския съюз и Република Чили относно търговията с биологични продукти

4

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2308 на Комисията от 13 декември 2017 година за разрешаване на употребата на препарат от Bacillus subtilis (DSM 5750) и Bacillus licheniformis (DSM 5749) като фуражна добавка за прасенца сукалчета (притежател на разрешението Chr. Hansen A/S) ( 1 )

19

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2309 на Комисията от 13 декември 2017 година за намаляване на риболовните квоти за определени запаси през 2017 г. поради прекомерен улов на други запаси през предходните години и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1345

23

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2310 на Комисията от 13 декември 2017 година за откриване на тарифна квота за 2018 г. за вноса в Съюза на някои стоки с произход от Норвегия, получени от преработката на селскостопански продукти от обхвата на Регламент (ЕС) № 510/2014 на Европейския парламент на Съвета

36

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2311 на Комисията от 13 декември 2017 година за определяне на средно претеглената стойност на максималните цени за терминиране в мобилни мрежи в Съюза и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2292 ( 1 )

39

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2312 на Комисията от 13 декември 2017 година за разрешаване на нова употреба на препарата от Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) като фуражна добавка за свине майки, прасенца сукалчета и кучета (притежател на разрешението Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, представлявано от Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office) ( 1 )

41

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2313 на Комисията от 13 декември 2017 година за установяване на спецификациите за формата на растителния паспорт за движение в рамките на територията на Съюза и на растителния паспорт за въвеждане и движение в рамките на защитена зона

44

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2314 на Комисията от 13 декември 2017 година за определяне на коефициента на разпределение за количествата, за които се отнасят подадените от 20 ноември 2017 г. до 30 ноември 2017 г. заявления за лицензии за внос и за определяне на количествата, които следва да бъдат добавени към определените за подпериода от 1 юли 2018 г. до 31 декември 2018 г. количества в рамките на тарифните квоти, открити по силата на Регламент (ЕО) № 2535/2001 в сектора на млякото и млечните продукти

53

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2017/2315 на Съвета от 11 декември 2017 година за установяване на постоянно структурирано сътрудничество (ПСС) и определяне на списъка на участващите държави членки

57

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/2316 на Комисията от 12 декември 2017 година за отмяна на Решение 92/176/ЕИО относно географските карти, които трябва да бъдат предвидени за целите на мрежата „Анимо“ (нотифицирано под номер C(2017) 8316)  ( 1 )

78

 

*

Решение за изпълнение (EC) 2017/2317 на Комисията от 13 декември 2017 година за признаване на доброволната схема „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme“ за доказване на съответствие с критериите за устойчивост съгласно директиви 98/70/ЕО и 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

79

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/2318 на Комисията от 13 декември 2017 година относно еквивалентността на правната и надзорна уредба на финансовите пазари в Австралия в съответствие с Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

81

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/2319 на Комисията от 13 декември 2017 година относно еквивалентността на правната и надзорна уредба на признатите фондови борси в специален административен район Хонконг в съответствие с Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

87

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/2320 на Комисията от 13 декември 2017 година относно еквивалентността на правната и надзорна уредба на Съединените американски щати за националните борси за търговия на ценни книжа и алтернативните системи за търговия в съответствие с Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

94

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top