EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:328:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 328, 12 декември 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 328

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 60
12 декември 2017 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2017/2278 на Комисията от 4 септември 2017 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 1217/2009 на Съвета за създаване на система за събиране на счетоводна информация за доходите и икономическата дейност на земеделските стопанства в Европейския съюз

1

 

*

Регламент (ЕС) 2017/2279 на Комисията от 11 декември 2017 година за изменение на приложения II, IV, VI, VII и VIII към Регламент (ЕО) № 767/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара и употребата на фуражи ( 1 )

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2280 на Комисията от 11 декември 2017 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/220 за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1217/2009 на Съвета относно създаване на система за събиране на счетоводна информация за доходите и икономическата дейност на земеделските стопанства в Европейския съюз

12

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2281 на Комисията от 11 декември 2017 година за разрешаване на повишаването на граничните стойности за обогатяване на вино, произведено от грозде, набрано през 2017 година в някои лозарски райони на Германия и във всички лозарски райони на Дания, Нидерландия и Швеция

17

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2017/2282 на Съвета от 11 декември 2017 година за изменение на Решение 2010/788/ОВППС относно ограничителни мерки по отношение на Демократична република Конго

19

 

*

Решение (ОВППС) 2017/2283 на Съвета от 11 декември 2017 година за подкрепа на глобален механизъм за докладване относно незаконни малки оръжия и леки въоръжения и други незаконни конвенционални оръжия и боеприпаси, с цел намаляване на риска за незаконна търговия с тях („iTrace III“)

20

 

*

Решение (ЕС) 2017/2284 на Съвета от 11 декември 2017 година за предоставяне на подкрепа за държавите от регионите на Африка, Азия и Тихоокеанския басейн, Латинска Америка и Карибския басейн за участие в консултативния процес на експертната подготвителна група на високо равнище относно договор за забрана на разпадащи се материали

32

 

*

Решение (ЕС) 2017/2285 на Комисията от 6 декември 2017 година за изменение на ръководството за потребителя, посочващо необходимите стъпки за участие в EMAS съгласно Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) (нотифицирано под номер С(2017) 8072)  ( 1 )

38

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/2286 на Комисията от 6 декември 2017 година относно признаването на изискванията па системата за управление по околна среда Eco-Lighthouse като съответстващи на съответните изисквания на Схемата за управление по околна среда и одит (EMAS) в съответствие с член 45 от Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (нотифицирано под номер С(2017) 8082)  ( 1 )

87

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/2287 на Комисията от 8 декември 2017 година определяне на формулярите, които трябва да се използват във връзка с вноса на живак и на някои смеси на живака съгласно Регламент (ЕС) 2017/852 на Европейския парламент и на Съвета относно живака (нотифицирано под номер С(2017) 8190)  ( 1 )

118

 

*

Решение за изпълнение (EC) 2017/2288 на Комисията от 11 декември 2017 година за определяне на технически спецификации в областта на информационните и комуникационните технологии, които да служат за посочване като еталон при обществените поръчки ( 1 )

123

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/2289 на Комисията от 11 декември 2017 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 относно защитните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (нотифицирано под номер С(2017) 8631)  ( 1 )

126

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение № 52/2017 на Съвместния комитет, създаден съгласно Споразумението за взаимно признаване между Европейската общност и Съединените американски щати от 24 ноември 2017 година за включване на органи за оценяване на съответствието в Секторното приложение относно електромагнитната съвместимост [2017/2290]

136

 

*

Решение № 53/2017 на Съвместния комитет, създаден съгласно Споразумението за взаимно признаване между Европейската общност и Съединените американски щати от 24 ноември 2017 година за включване на органи за оценяване на съответствието в Секторното приложение относно електромагнитната съвместимост [2017/2291]

138

 

*

Решение № 54/2017 на Съвместния комитет, създаден съгласно Споразумението за взаимно признаване между Европейската общност и Съединените американски щати от 24 ноември 2017 година за включване на органи за оценяване на съответствието в Секторното приложение относно електромагнитната съвместимост [2017/2292]

140

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top