Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:295:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 295, 14 ноември 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 295

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 60
14 ноември 2017 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2017/2060 на Съвета от 6 ноември 2017 година за сключването от името на Европейския съюз и неговите държави членки на Третия допълнителен протокол към Споразумението за асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Чили, от друга страна, предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2017/2061 на Съвета от 13 ноември 2017 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2580/2001 относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания

3

 

*

Регламент (ЕС) 2017/2062 на Съвета от 13 ноември 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1509 за ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

4

 

*

Регламент (ЕС) 2017/2063 на Съвета от 13 ноември 2017 година относно ограничителни мерки с оглед на положението във Венесуела

21

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2064 на Съвета от 13 ноември 2017 година за прилагане на член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2580/2001 относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1420

38

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2065 на Комисията от 13 ноември 2017 година за потвърждаване на условията за одобрение на активното вещество 8-хидроксихинолин, определени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/408 по отношение на включването на активното вещество 8-хидроксихинолин в списъка на кандидатите за замяна ( 1 )

40

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2066 на Комисията от 13 ноември 2017 година за одобряване на синапено семе на прах като основно вещество в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

43

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2067 на Комисията от 13 ноември 2017 година за неодобряване на паприка екстракт (капсантин, капсорубин E 160 c) като основно вещество в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита ( 1 )

47

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2068 на Комисията от 13 ноември 2017 година за неодобряване на калиев сорбат като основно вещество в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита ( 1 )

49

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2069 на Комисията от 13 ноември 2017 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 във връзка с удължаването на срока на одобренията на активните вещества флоникамид (IKI-220), металаксил, пеноксулам и прокиназид ( 1 )

51

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2017/2070 на Съвета от 6 ноември 2017 година за назначаване на заместник-член, предложен от Република Финландия, в Комитета на регионите

54

 

*

Решение (ОВППС) 2017/2071 на Съвета от 13 ноември 2017 година за назначаване на специален представител на Европейския съюз за Южен Кавказ и за кризата в Грузия

55

 

*

Решение (ОВППС) 2017/2072 на Съвета от 13 ноември 2017 година за актуализиране и изменение на списъка на лицата, групите и образуванията, по отношение на които се прилагат членове 2, 3 и 4 от Обща позиция 2001/931/ОВППС за прилагането на специални мерки за борба с тероризма, и за изменение на Решение (ОВППС) 2017/1426

57

 

*

Решение (ОВППС) 2017/2073 на Съвета от 13 ноември 2017 година за изменение на Обща позиция 2001/931/ОВППС на Съвета за прилагането на специални мерки за борба с тероризма

59

 

*

Решение (ОВППС) 2017/2074 на Съвета от 13 ноември 2017 година относно ограничителни мерки с оглед на положението във Венесуела

60

 

*

Делегирано решение (ЕС) 2017/2075 на Комисията от 4 септември 2017 година за замяна на приложение VII към Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за създаване на единно европейско железопътно пространство ( 1 )

69

 

*

Решение (ЕС) 2017/2076 на Комисията от 7 ноември 2017 година за изменение на Решение 2009/607/ЕО по отношение на срока на валидност на екологичните критерии за присъждане на знака за екомаркировка на ЕС на твърди настилки и облицовки (нотифицирано под номер С(2017) 7247)  ( 1 )

74

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/2077 на Комисията от 10 ноември 2017 година за изменение на Решение 2005/50/ЕО за хармонизиране на радиочестотния спектър в обхвата от 24 GHz за временно използване от късообхватни радарни устройства за МПС в Общността (нотифицирано под номер С(2017) 7374)  ( 1 )

75

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/2078 на Комисията от 10 ноември 2017 година за разрешаване на разширяване на употребата на бета-глюкани от дрожди като нова хранителна съставка съгласно Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2017) 7391)

77

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/2079 на Комисията от 10 ноември 2017 година за разрешаване на пускането на пазара на богат на таксифолин екстракт като нова хранителна съставка съгласно Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2017) 7418)

81

 

*

Решение (ЕС) 2017/2080 на Европейската централна банка от 22 септември 2017 година за изменение на Решение ЕЦБ/2010/9 относно достъпа и използването на определени данни от TARGET2 (ЕЦБ/2017/29)

86

 

*

Решение (ЕС) 2017/2081 на Европейската централна банка от 10 октомври 2017 година за изменение на Решение ЕЦБ/2007/7 относно условията на TARGET2—ЕЦБ (ЕЦБ/2017/30)

89

 

 

НАСОКИ

 

*

Насоки (ЕС) 2017/2082 на Европейската централна банка от 22 септември 2017 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2012/27 относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2) (ЕЦБ/2017/28)

97

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top