Help Print this page 

Document L:2017:295:TOC

Title and reference
Официален вестник на Европейския съюз, L 295, 14 ноември 2017 г.

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 295

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 60
14 ноември 2017 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2017/2060 на Съвета от 6 ноември 2017 година за сключването от името на Европейския съюз и неговите държави членки на Третия допълнителен протокол към Споразумението за асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Чили, от друга страна, предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2017/2061 на Съвета от 13 ноември 2017 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2580/2001 относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания

3

 

*

Регламент (ЕС) 2017/2062 на Съвета от 13 ноември 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1509 за ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

4

 

*

Регламент (ЕС) 2017/2063 на Съвета от 13 ноември 2017 година относно ограничителни мерки с оглед на положението във Венесуела

21

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2064 на Съвета от 13 ноември 2017 година за прилагане на член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2580/2001 относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1420

38

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2065 на Комисията от 13 ноември 2017 година за потвърждаване на условията за одобрение на активното вещество 8-хидроксихинолин, определени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/408 по отношение на включването на активното вещество 8-хидроксихинолин в списъка на кандидатите за замяна ( 1 )

40

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2066 на Комисията от 13 ноември 2017 година за одобряване на синапено семе на прах като основно вещество в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

43

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2067 на Комисията от 13 ноември 2017 година за неодобряване на паприка екстракт (капсантин, капсорубин E 160 c) като основно вещество в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита ( 1 )

47

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2068 на Комисията от 13 ноември 2017 година за неодобряване на калиев сорбат като основно вещество в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита ( 1 )

49

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2069 на Комисията от 13 ноември 2017 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 във връзка с удължаването на срока на одобренията на активните вещества флоникамид (IKI-220), металаксил, пеноксулам и прокиназид ( 1 )

51

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2017/2070 на Съвета от 6 ноември 2017 година за назначаване на заместник-член, предложен от Република Финландия, в Комитета на регионите

54

 

*

Решение (ОВППС) 2017/2071 на Съвета от 13 ноември 2017 година за назначаване на специален представител на Европейския съюз за Южен Кавказ и за кризата в Грузия

55

 

*

Решение (ОВППС) 2017/2072 на Съвета от 13 ноември 2017 година за актуализиране и изменение на списъка на лицата, групите и образуванията, по отношение на които се прилагат членове 2, 3 и 4 от Обща позиция 2001/931/ОВППС за прилагането на специални мерки за борба с тероризма, и за изменение на Решение (ОВППС) 2017/1426

57

 

*

Решение (ОВППС) 2017/2073 на Съвета от 13 ноември 2017 година за изменение на Обща позиция 2001/931/ОВППС на Съвета за прилагането на специални мерки за борба с тероризма

59

 

*

Решение (ОВППС) 2017/2074 на Съвета от 13 ноември 2017 година относно ограничителни мерки с оглед на положението във Венесуела

60

 

*

Делегирано решение (ЕС) 2017/2075 на Комисията от 4 септември 2017 година за замяна на приложение VII към Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за създаване на единно европейско железопътно пространство ( 1 )

69

 

*

Решение (ЕС) 2017/2076 на Комисията от 7 ноември 2017 година за изменение на Решение 2009/607/ЕО по отношение на срока на валидност на екологичните критерии за присъждане на знака за екомаркировка на ЕС на твърди настилки и облицовки (нотифицирано под номер С(2017) 7247)  ( 1 )

74

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/2077 на Комисията от 10 ноември 2017 година за изменение на Решение 2005/50/ЕО за хармонизиране на радиочестотния спектър в обхвата от 24 GHz за временно използване от късообхватни радарни устройства за МПС в Общността (нотифицирано под номер С(2017) 7374)  ( 1 )

75

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/2078 на Комисията от 10 ноември 2017 година за разрешаване на разширяване на употребата на бета-глюкани от дрожди като нова хранителна съставка съгласно Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2017) 7391)

77

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/2079 на Комисията от 10 ноември 2017 година за разрешаване на пускането на пазара на богат на таксифолин екстракт като нова хранителна съставка съгласно Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2017) 7418)

81

 

*

Решение (ЕС) 2017/2080 на Европейската централна банка от 22 септември 2017 година за изменение на Решение ЕЦБ/2010/9 относно достъпа и използването на определени данни от TARGET2 (ЕЦБ/2017/29)

86

 

*

Решение (ЕС) 2017/2081 на Европейската централна банка от 10 октомври 2017 година за изменение на Решение ЕЦБ/2007/7 относно условията на TARGET2—ЕЦБ (ЕЦБ/2017/30)

89

 

 

НАСОКИ

 

*

Насоки (ЕС) 2017/2082 на Европейската централна банка от 22 септември 2017 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2012/27 относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2) (ЕЦБ/2017/28)

97

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top