EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:173:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 173, 6 юли 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 173

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 60
6 юли 2017 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2017/1200 на Комисията от 5 юли 2017 година относно отказ за разрешаване на някои здравни претенции за храните, различни от претенциите, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата ( 1 )

1

 

*

Регламент (ЕС) 2017/1201 на Комисията от 5 юли 2017 година относно отказ за разрешаване на здравна претенция за храни, различна от претенциите, които се отнасят до намаляването на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата ( 1 )

4

 

*

Регламент (ЕС) 2017/1202 на Комисията от 5 юли 2017 година относно отказ за разрешаване на някои здравни претенции за храни, различни от претенциите, които се отнасят до намаляването на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата ( 1 )

6

 

*

Регламент (ЕС) 2017/1203 на Комисията от 5 юли 2017 година за изменение на Директива 2002/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на веществата органичен силиций (монометилсилантриол) и калциева сол на фосфорилирани олигозахариди (POs-Ca®), влагани в храните и използвани при производството на хранителни добавки ( 1 )

9

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1204 на Комисията от 5 юли 2017 година за поправка на текста на словашки език на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403 за определяне на общи насоки относно стандартите и методите за дезактивиране с цел осигуряване на гаранции, че дезактивираните огнестрелни оръжия са приведени в състояние на необратима нефункционалност ( 1 )

12

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1205 на Комисията от 5 юли 2017 година за определяне на коефициента на разпределение за количествата, за които се отнасят подадените от 23 юни 2017 г. до 30 юни 2017 г. заявления за лицензии за внос в рамките на тарифните квоти, открити по силата на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2081 за някои зърнени храни с произход от Украйна

13

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2017/1206 на Съвета от 4 юли 2017 година относно финансовите вноски, които трябва да бъдат платени от държавите членки за финансиране на Европейския фонд за развитие, включително втората част от вноската за 2017 г.

15

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1207 на Комисията от 4 юли 2017 година за подновяване на разрешението за пускането на пазара на продукти от генетично модифицирана царевица MON 810 (MON-ØØ81Ø-6), в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2017) 4453)  ( 1 )

18

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1208 на Комисията от 4 юли 2017 година за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук GHB119 (BCS-GHØØ5-8), в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (нотифицирано под номер С(2017) 4457)  ( 1 )

23

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1209 на Комисията от 4 юли 2017 година за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 и генетично модифицирана царевица, съвместяваща две, три или четири от събитията Bt11, 59122, MIR604, 1507 и GA21, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (нотифицирано под номер С(2017) 4460)  ( 1 )

28

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1210 на Комисията от 4 юли 2017 година за идентифициране на бис(2-етилхексил)фталат (DEHP), дибутилфталат (DBP), бензилбутилфталат (BBP) и диизобутилфталат (DIBP) като вещества, пораждащи висока степен на безпокойство съгласно член 57, буква е) от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2017) 4462)  ( 1 )

35

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1211 на Комисията от 4 юли 2017 година за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (DAS-24236-5 × DAS-21Ø23-5 × MON-88913-8), в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2017) 4495)  ( 1 )

38

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1212 на Комисията от 4 юли 2017 година за разрешаване пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица DAS-40278-9, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (нотифицирано под номер C(2017) 4503)  ( 1 )

43

 

*

Решение за изпълнение (EС) 2017/1213 на Комисията от 4 юли 2017 година за създаване на консорциум за европейска научноизследователска инфраструктура за интегрирана структурна биология (Instruct-ERIC) (нотифицирано под номер С(2017) 4507)

47

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (EС) 2017/964 на Съвета от 8 юни 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) № 267/2012 относно ограничителни мерки срещу Иран ( ОВ L 146, 9.6.2017 г. )

53

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top