Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:170:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 170, 1 юли 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 170

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 60
1 юли 2017 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2017/1163 на Съвета от 20 юни 2017 година за сключване, от името на Съюза и неговите държави членки, на Протокола към Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Босна и Херцеговина, от друга страна, с оглед присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2017/1164 на Комисията от 22 юни 2017 година за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от акринатрин, металаксил и тиабендазол във или върху определени продукти ( 1 )

3

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2017/1165 на Комисията от 20 април 2017 година за определяне на временни извънредни мерки за подпомагане на производителите на някои видове плодове

31

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1166 на Комисията от 26 юни 2017 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

47

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1167 на Комисията от 26 юни 2017 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

50

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1168 на Комисията от 26 юни 2017 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

53

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1169 на Комисията от 26 юни 2017 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

56

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1170 на Комисията от 26 юни 2017 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

59

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1171 на Комисията от 30 юни 2017 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на меламин с произход от Китайската народна република след преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета

62

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1172 на Комисията от 30 юни 2017 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 по отношение на контролните мерки във връзка с отглеждането на коноп

87

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2017/1173 на Съвета от 26 юни 2017 година за позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи (бюджетен ред 04 03 01 03)

89

 

*

Решение (ОВППС) 2017/1174 на Комитета по политика и сигурност от 13 юни 2017 година за удължаване на мандата на ръководителя на мисията на Европейския съюз по линия на ОПСО в Нигер (EUCAP Sahel Niger) (EUCAP Sahel Niger/1/2017)

92

 

*

Решение (ОВППС) 2017/1175 на Комитета по политика и сигурност от 26 юни 2017 година относно приемането на приноса на трета държава към военната мисия на Европейския съюз по линия на ОПСО за обучение в Централноафриканската република (EUTM RCA) (EUTM RCA/3/2017)

93

 

*

Решение (ОВППС) 2017/1176 на Комитета по политика и сигурност от 26 юни 2017 година за назначаване на командващ силите на мисията на ЕС за военната мисия на Европейския съюз в подкрепа на обучението на въоръжените сили на Мали (EUTM Мали) (EUTM Mali/1/2017)

94

 

*

Решение (ОВППС) 2017/1177 на Комитета по политика и сигурност от 26 юни 2017 година за назначаване на командващ силите на мисията на ЕС за военната мисия на Европейския съюз по линия на ОПСО за обучение в Централноафриканската република (EUTM RCA) (EUTM RCA/2/2017)

96

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1178 на Комисията от 2 юни 2017 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2008 относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка със заразния нодуларен дерматит в някои държави членки (нотифицирано под номер C(2017) 3624)  ( 1 )

98

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение № 1/2017 от 16 юни 2017 година на Съвместния комитет, създаден съгласно Споразумението за взаимно признаване между Европейската общност и Канада относно включване на органи за оценка на съответствието в секторното приложение за телекомуникационното крайно оборудване, устройствата за обработка на информацията и радиопредавателите [2017/1179]

103

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top