EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:148:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 148, 10 юни 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 148

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 60
10 юни 2017 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2017/979 на Комисията от 2 март 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции по отношение на списъка на изключените от обхвата му субекти ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/980 на Комисията от 7 юни 2017 година за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на стандартните формуляри, образците и процедурите за сътрудничество, свързани с дейностите по надзора, с проверките на място, както и с разследванията и обмена на информация между компетентните органи в съответствие с Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/981 на Комисията от 7 юни 2017 година за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на стандартните формуляри, образците и процедурите за консултации с други компетентни органи преди издаването на лиценз в съответствие с Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

16

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/982 на Комисията от 7 юни 2017 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

24

 

*

Регламент (ЕС) 2017/983 на Комисията от 9 юни 2017 година за изменение на приложения III и V към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества за трициклазол във или върху определени продукти ( 1 )

27

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2017/984 на Съвета от 8 август 2016 година за отправяне на предизвестие към Испания за предприемане на мерки за намаляването на дефицита, преценено за необходимо с цел справяне със ситуацията на прекомерен дефицит

38

 

*

Решение (ЕС) 2017/985 на Съвета от 8 август 2016 година за отправяне на предизвестие към Португалия за предприемане на мерки за намаляването на дефицита, преценено за необходимо с цел справяне със ситуацията на прекомерен дефицит

42

 

*

Решение (EС) 2017/986 на Съвета от 8 юни 2017 година за удължаване на мандата на заместник изпълнителен директор на Европол

46

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2016/2072 на Комисията от 22 септември 2016 година относно дейностите по проверка и акредитацията на проверяващи органи съгласно Регламент (ЕС) 2015/757 на Европейския парламент и на Съвета относно мониторинга, докладването и проверката на емисиите на въглероден диоксид от морския транспорт ( ОВ L 320, 26.11.2016 г. )

48

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top