EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:128:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 128, 19 май 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 128

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 60
19 май 2017 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Споразумение съгласно Регламент (ЕС) 2015/1017 на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2015 г. за Европейския фонд за стратегически инвестиции, Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси и Европейския портал за инвестиционни проекти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013 — Европейски фонд за стратегически инвестиции

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/854 на Комисията от 18 май 2017 година за предоставяне на правната закрила, предвидена в член 99 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета, на наименованието „Darnibole“ (ЗНП)

9

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/855 на Комисията от 18 май 2017 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на условията за одобрение на активното вещество дифлубензурон ( 1 )

10

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/856 на Комисията от 18 май 2017 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на условията за одобрение на активното вещество флуроксипир ( 1 )

14

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/857 на Комисията от 18 май 2017 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

17

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/858 на Комисията от 18 май 2017 година относно минималната продажна цена за обезмаслено мляко на прах за деветата частична покана за участие в търг в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2080

19

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2017/859 на Съвета от 11 май 2017 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи (бюджетен ред 02 03 01 „Вътрешен пазар“ и бюджетен ред 02 03 04 „Механизми за управление на вътрешния пазар“)

20

 

*

Решение (EС) 2017/860 на Съвета от 11 май 2017 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи (бюджетен ред 33 02 03 01)

23

 

*

Решение (ЕС) 2017/861 на Съвета от 11 май 2017 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на Протокол 3 към Споразумението за ЕИП относно продуктите, посочени в член 8, параграф 3, буква б) от Споразумението

25

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/862 на Комисията от 17 май 2017 година за определяне на ветеринарно-санитарните условия и условията за ветеринарно сертифициране при повторното въвеждане на регистрирани коне за спортни състезания след временен износ в Туркменистан, за изменение на приложение I към Решение 93/195/ЕИО по отношение на вписването за Туркменистан и за изменение на приложение I към Решение 2004/211/ЕО по отношение на вписването за Туркменистан в списъка на трети държави и части от тях, от които е разрешен вносът в Съюза на живи еднокопитни и сперма, яйцеклетки и ембриони от еднокопитни животни (нотифицирано под номер С(2017) 3207)  ( 1 )

55

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/863 на Комисията от 18 май 2017 година за актуализиране на лиценза за софтуер с отворен код EUPL с цел допълнително улесняване на споделянето и повторната употреба на софтуер, разработен от публични администрации

59

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top