EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:120:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 120, 11 май 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 120

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 60
11 май 2017 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/791 на Комисията от 26 април 2017 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Stupavské Zelé (ЗНП)]

1

 

*

Регламент (ЕС) 2017/792 на Комисията от 5 май 2017 година за временна забрана на риболова на морски костур в зона NAFO 3M от страна на кораби, плаващи под знамето на държава — членка на Европейския съюз

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/793 на Комисията от 10 май 2017 година за изменение на Регламент (ЕО) № 180/2008 по отношение на удължаването на срока, за който е определена референтната лаборатория на ЕС за болести по еднокопитните, различни от африканската чума по конете ( 1 )

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/794 на Комисията от 10 май 2017 година за одобряване на силициев диоксид (кизелгур) като съществуващо активно вещество за употреба в биоциди от продуктов тип 18 ( 1 )

7

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/795 на Комисията от 10 май 2017 година за одобряване на пирогенен, повърхностно обработен, синтетичен аморфен силициев диоксид (наноматериал) като съществуващо активно вещество за употреба в биоциди от продуктов тип 18 ( 1 )

10

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/796 на Комисията от 10 май 2017 година за одобряване на дихлофлуанид като съществуващо активно вещество за употреба в биоциди от продуктов тип 21 ( 1 )

13

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/797 на Комисията от 10 май 2017 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

17

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2017/798 на Съвета от 25 април 2017 година за разрешаване на започването на преговори с правителството на Япония за споразумение за сътрудничество в областта на политиката на конкуренция между Европейския съюз и правителството на Япония

19

 

*

Решение (ЕС) 2017/799 на Съвета от 5 май 2017 година за назначаване на трима членове и двама заместник-членове, предложени от Република Кипър, в Комитета на регионите

20

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/800 на Комисията от 8 май 2017 година за изменение на Решение 2009/821/ЕО относно списъка на граничните инспекционни пунктове и на ветеринарните единици в системата TRACES (нотифицирано под номер С(2017) 2899)  ( 1 )

22

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/801 на Комисията от 8 май 2017 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2016/715 за определяне на мерки по отношение на някои плодове с произход от някои трети държави за предотвратяване на въвеждането и разпространението в Съюза на вредителя Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (нотифицирано под номер С(2017) 2894)

26

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/802 на Комисията от 10 май 2017 година за неодобряване на PHMB (1600; 1.8) като съществуващо активно вещество за използване в биоциди за продуктов тип 5 ( 1 )

29

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2017/653 на Комисията от 8 март 2017 година за допълване на Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП) чрез определяне на регулаторните технически стандарти за представянето, съдържанието, преразглеждането и изменението на основните информационни документи, както и за условията за изпълнение на изискването за предоставяне на тези документи ( ОВ L 100, 12.4.2017 г. )

31

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top