EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:113:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 113, 29 април 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 113

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 60
29 април 2017 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Известие относно влизането в сила между Европейския съюз и Перу на допълнителния протокол към Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, с оглед отчитане на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2017/747 на Комисията от 17 декември 2015 година за допълване на Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на критериите за изчисляване на предварителните вноски, както и по отношение на обстоятелствата и условията, при които плащането на извънредни последващи вноски може да бъде частично или изцяло отложено ( 1 )

2

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2017/748 на Комисията от 14 декември 2016 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕС) № 510/2011 на Европейския парламент и на Съвета, за да се вземат предвид промените в стойностите на масата на новите леки търговски превозни средства, регистрирани през 2013 г., 2014 г. и 2015 г. ( 1 )

9

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2017/749 на Комисията от 24 февруари 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) 2015/755 на Европейския парламент и на Съвета с цел заличаване на Казахстан от списъка на държавите в приложение I към него

11

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2017/750 на Комисията от 24 февруари 2017 година за изменение на Регламент (ЕО) № 673/2005 на Съвета за установяване на допълнителни мита върху вноса на някои продукти с произход от Съединените американски щати

12

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2017/751 на Комисията от 16 март 2017 година за изменение на делегирани регламенти (ЕС) 2015/2205, (ЕС) 2016/592 и (ЕС) 2016/1178 по отношение на крайния срок за спазване на задължението за клиринг от страна на някои контрагенти, търгуващи с извънборсови деривати ( 1 )

15

 

*

Регламент (ЕС) 2017/752 на Комисията от 28 април 2017 година за изменение и поправка на Регламент (ЕС) № 10/2011 относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни ( 1 )

18

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/753 на Комисията от 28 април 2017 година за подновяване на одобрението на активното вещество цихалофоп-бутил в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

24

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/754 на Комисията от 28 април 2017 година за откриване и управление на тарифни квоти на Съюза за някои селскостопански и преработени селскостопански продукти с произход от Eквадор

28

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/755 на Комисията от 28 април 2017 година за подновяване на одобрението на активното вещество месосулфурон в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

35

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/756 на Комисията от 28 април 2017 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

40

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/757 на Комисията от 28 април 2017 година относно издаването на лицензии за внос на ориз в рамките на тарифните квоти, открити за подпериода на месец април 2017 г. с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1273/2011

42

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2017/758 на Съвета от 25 април 2017 година за позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз на осмото заседание на Конференцията на страните по Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители относно предложенията за изменения на приложения А, Б и В

45

 

*

Решение за изпълнение (EC) 2017/759 на Комисията от 28 април 2017 година относно общите протоколи и формати на данните, които трябва да бъдат използвани от въздушните превозвачи при предаването на резервационни данни на пътниците на звената за данни за пътниците

48

 

*

Решение (ЕС) 2017/760 на Европейската централна банка от 24 април 2017 година относно общата сума на годишните надзорни такси за 2017 година (ЕЦБ/2017/11)

52

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

*

Препоръка (ЕС) 2017/761 на Комисията от 26 април 2017 година относно европейския стълб на социалните права

56

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) 2016/1103 на Съвета от 24 юни 2016 година за изпълнение на засиленото сътрудничество в областта на компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения по въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи ( ОВ L 183, 8.7.2016 г. )

62

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) 2016/1104 на Съвета от 24 юни 2016 година за изпълнение на засиленото сътрудничество в областта на компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения в областта на имуществените последици на регистрираните партньорства ( ОВ L 183, 8.7.2016 г. )

62

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top