Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:104:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 104, 20 април 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 104

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 60
20 април 2017 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/702 на Комисията от 4 април 2017 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Marche (ЗГУ)]

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/703 на Комисията от 5 април 2017 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Vitelloni Piemontesi della coscia (ЗГУ)]

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/704 на Комисията от 19 април 2017 година за изменение на Регламент (ЕО) № 891/2009 за откриване и управление на някои тарифни квоти на Общността в сектора на захарта

4

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/705 на Комисията от 19 април 2017 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа

6

 

*

Регламент (ЕС) 2017/706 на Комисията от 19 април 2017 година за изменение на приложение VII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на сенсибилизацията на кожата и за отмяна на Регламент (ЕС) 2016/1688 на Комисията ( 1 )

8

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/707 на Комисията от 19 април 2017 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

12

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/708 на Комисията от 19 април 2017 година за определяне на коефициента на разпределение за количествата, за които се отнасят подадените от 1 до 7 април 2017 г. заявления за лицензии за внос в рамките на тарифните квоти, открити по силата на Регламент (ЕО) № 341/2007 за чесън

14

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/709 на Комисията от 19 април 2017 година за определяне на коефициента на разпределение за количествата, за които се отнасят подадените от 1 до 7 април 2017 г. заявления за лицензии за внос и заявления за права на внос, и за определяне на количествата, които следва да бъдат добавени към определените за подпериода от 1 октомври до 31 декември 2017 г. количества в рамките на тарифните квоти, открити по силата на Регламент (ЕО) № 616/2007 за птиче месо

16

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2017/710 на Съвета от 3 април 2017 година за позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на приложение XX (Околна среда) към Споразумението за ЕИП (Eмисии на CO2)

20

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/711 на Комисията от 18 април 2017 година по искане на Кралство Дания и Федерална република Германия за дерогация в съответствие с член 9, параграф 4 от Директива 98/41/ЕО относно регистрацията на лица, които плават на борда на пътнически кораби, които оперират по направление към или от пристанища на държавите членки от Общността (нотифицирано под номер С(2017) 2371)

26

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top