EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:101:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 101, 13 април 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 101

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 60
13 април 2017 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2017/693 на Комисията от 7 април 2017 година за изменение на приложения II, III и V към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от битертанол, хлормекват и тебуфенпирад във и върху определени продукти ( 1 )

1

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/694 на Комисията от 12 април 2017 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

35

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/695 на Комисията от 7 април 2017 година за оправомощаване на държавите членки да приемат определени дерогации съгласно Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни товари (нотифицирано под номер С(2017) 2198)

37

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/696 на Комисията от 11 април 2017 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 относно защитните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (нотифицирано под номер С(2017) 2476)  ( 1 )

80

 

 

НАСОКИ

 

*

Насоки (ЕС) 2017/697 на Европейската централна банка от 4 април 2017 година относно упражняването на правата на избор и преценка, предвидени в правото на Съюза, от националните компетентни органи по отношение на по-малко значимите институции (ЕЦБ/2017/9)

156

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 на Комисията от 28 юли 2015 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза ( ОВ L 343, 29.12.2015 г. )

164

 

*

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) № 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 година за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза ( ОВ L 343, 29.12.2015 г. )

198

 

*

Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2016/341 на Комисията от 17 декември 2015 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета чрез преходни правила за някои разпоредби от Митническия кодекс на Съюза, за случаите, когато съответните електронни системи все още не са в действие, и за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 ( ОВ L 69, 15.3.2016 г. )

206

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top