EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:049:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 49, 25 февруари 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 49

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 60
25 февруари 2017 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2017/323 на Комисията от 20 януари 2017 година за поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2016/2251 на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции по отношение на регулаторните технически стандарти за техники за намаляване на риска за договори за извънборсови деривати, за които не е извършен клиринг чрез централен контрагент ( 1 )

1

 

*

Регламент (ЕС) 2017/324 на Комисията от 24 февруари 2017 година за изменение на приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 за определяне на спецификации на добавките в храните, включени в списъците в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на спецификациите на основен метакрилат кополимер (E 1205) ( 1 )

4

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/325 на Комисията от 24 февруари 2017 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на прежди с висока здравина от полиестери с произход от Китайската народна република след провеждане на преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките в съответствие с член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета

6

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/326 на Комисията от 24 февруари 2017 година за изменение за 261-ви път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с организациите ИДИЛ (Даиш) и Ал Кайда

30

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/327 на Комисията от 24 февруари 2017 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

32

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2017/328 на Съвета от 21 февруари 2017 година за изменение на Решение 1999/70/ЕО относно външните одитори на националните централни банки, по отношение на външните одитори на Bank of Greece

34

 

*

Решение (ЕС) 2017/329 на Комисията от 4 ноември 2016 година относно мярка SA.39235 (2015/C) (ex 2015/NN), приведена в действие от Унгария във връзка с данъчното облагане на оборота от реклама (нотифицирано под номер С(2016) 6929)  ( 1 )

36

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство ( ОВ L 180, 29.6.2013 г. )

50

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top