EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:039:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 39, 16 февруари 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 39

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 60
16 февруари 2017 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/261 на Комисията от 15 февруари 2017 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2017/262 на Съвета от 6 февруари 2017 година за определяне за Генералния секретариат на Съвета на органа по назначаване и на органа, упълномощен да сключва договори за назначаване, и за отмяна на Решение 2013/811/ЕС

4

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/263 на Комисията от 14 февруари 2017 година за въвеждане на мерки за ограничаване на риска и за засилване на мерките за биологична сигурност и на системите за ранно откриване във връзка с риска от предаване на вируси на високопатогенна инфлуенца по птиците от дивите към домашните птици (нотифицирано под номер С(2017) 765)  ( 1 )

6

 

*

Решение за изпълнение (EС) 2017/264 на Комисията от 14 февруари 2017 година за изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на някои разходи, направени от държавите членки в рамките на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (нотифицирано под номер С(2017) 766)

12

 

*

Решение (ЕС) 2017/265 на Комисията от 14 февруари 2017 година за включване на правителството на Северозападните територии на Канада като признат орган в списъка, посочен в член 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1850 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1007/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно търговията с тюленови продукти (нотифицирано под номер С(2017) 757)

43

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение № 1/2016 на Митническия подкомитет ЕС — Република Молдова от 6 октомври 2016 година за замяна на Протокол II относно определението на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество към Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна [2017/266]

45

 

 

III   Други актове

 

 

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

*

Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 84/16/COL от 27 април 2016 година за изменение за сто и първи път на процесуалните и материалноправните норми в областта на държавната помощ чрез въвеждане на нови насоки за анализа на съвместимостта с функционирането на Споразумението за ЕИП на държавна помощ за насърчаване изпълнението на важни проекти от общоевропейски интерес [2017/267]

49

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top