Help Print this page 

Document L:2017:027:TOC

Title and reference
Официален вестник на Европейския съюз, L 27, 1 февруари 2017 г.

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 27

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 60
1 февруари 2017 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2017/160 на Комисията от 20 януари 2017 година за изменение на Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях

1

 

*

Регламент (ЕС) 2017/161 на Комисията от 31 януари 2017 година за поправка на текста на френски език на Регламент (ЕС) № 139/2014 за определяне на изискванията и административните процедури във връзка с летищата в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

99

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/162 на Комисията от 31 януари 2017 година за намаляване на риболовните квоти за определени запаси през 2016 г. поради прекомерния риболов на други запаси през предходните години и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2226 за намаляване на риболовните квоти за определени запаси през 2016 г. поради прекомерен риболов през предходните години

101

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/163 на Комисията от 31 януари 2017 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

113

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива (ЕС) 2017/164 на Комисията от 31 януари 2017 година за установяване на четвърти списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция съгласно Директива 98/24/ЕО на Съвета и за изменение на директиви 91/322/ЕИО, 2000/39/ЕО и 2009/161/ЕС на Комисията ( 1 )

115

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2017/165 на Съвета от 27 януари 2017 година за назначаване на член и дванадесет заместник-членове, предложени от Република Франция, в Комитета на регионите

121

 

*

Решение (ЕС) 2017/166 на Комисията от 27 ноември 2015 година относно държавна помощ SA. 38831 (2014/C) (ex 2014/N), която Португалия възнамерява да приведе в действие в полза на Volkswagen Autoeuropa, Lda (нотифицирано под номер C(2015) 8232)  ( 1 )

123

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/167 на Комисията от 30 януари 2017 година за временно разрешаване на Белгия, Чешката република, Франция и Испания да сертифицират предбазови майчини растения и предбазов материал от конкретните видове овощни растения, посочени в приложение I към Директива 2008/90/ЕО на Съвета, произведени на полето при необезопасеност срещу насекоми (нотифицирано под номер С(2017) 60)

143

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/168 на Комисията от 31 януари 2017 година относно идентифицирането на техническите спецификации, разработени от Работната група за интернет инженеринг, като допустими за позоваване в обществените поръчки ( 1 )

151

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение № 1/2015 на Смесения комитет по селското стопанство от 19 ноември 2015 година относно изменението на допълнения 1, 2 и 4 към приложение 4 към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти [2017/169]

155

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/799 на Комисията от 18 март 2016 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определянето на изискванията за конструкцията, изпитването, монтирането, експлоатацията и ремонта на тахографите и техните компоненти ( ОВ L 139, 26.5.2016 г. )

169

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top