Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:345:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 345, 20 декември 2016 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 345

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 59
20 декември 2016 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2301 на Комисията от 8 декември 2016 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Olio di Calabria (ЗГУ)]

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2302 на Комисията от 8 декември 2016 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Pomodoro di Pachino (ЗГУ)]

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2303 на Комисията от 19 декември 2016 година за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на определени видове пръти, използвани за арматура на бетон, с произход от Република Беларус

4

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2304 на Комисията от 19 декември 2016 година относно условията, структурата, периодичността и показателите за оценка на докладите за качеството на предаваните данни в съответствие с Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

27

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2305 на Комисията от 19 декември 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

37

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2306 на Комисията от 19 декември 2016 година за определяне на коефициента на разпределение за количествата, за които се отнасят подадените от 1 до 7 декември 2016 г. заявления за лицензии за внос, и за определяне на количествата, които следва да бъдат добавени към определените за подпериода от 1 април до 30 юни 2017 г. количества в рамките на тарифните квоти, открити по силата на Регламент (ЕО) № 533/2007 в сектора на птичето месо

39

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2307 на Комисията от 19 декември 2016 година за определяне на коефициента на разпределение за количествата, за които се отнасят подадените от 1 до 7 декември 2016 г. заявления за лицензии за внос, и за определяне на количествата, които следва да бъдат добавени към определените за подпериода от 1 април до 30 юни 2017 г. количества в рамките на тарифните квоти, открити по силата на Регламент (ЕО) № 1385/2007 в сектора на птичето месо

42

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2308 на Комисията от 19 декември 2016 година за определяне на коефициента на разпределение за количествата, за които се отнасят подадените от 1 до 7 декември 2016 г. заявления за права на внос в рамките на тарифните квоти, открити по силата на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2078 за птиче месо с произход от Украйна

45

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива (ЕС) 2016/2309 на Комисията от 16 декември 2016 година за адаптиране за четвърти път към научно-техническия прогрес на приложенията към Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни товари ( 1 )

48

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2016/2310 на Съвета от 17 октомври 2016 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвета за асоцииране, създаден с Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна, във връзка с приемането на Приоритети за партньорство между ЕС и Йордания, включително Пакта

50

 

*

Решение (ЕС) 2016/2311 на Съвета от 8 декември 2016 година за разрешаване на определени държави членки да приемат, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Казахстан към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца

53

 

*

Решение (ЕС) 2016/2312 на Съвета от 8 декември 2016 година за разрешаване на Република Австрия и на Румъния да приемат, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Перу към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца

56

 

*

Решение (ЕС) 2016/2313 на Съвета от 8 декември 2016 година за разрешаване на определени държави членки да приемат, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Република Корея към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца

59

 

*

Решение (ОВППС) 2016/2314 на Съвета от 19 декември 2016 година за изменение на Решение (ОВППС) 2015/778 за военна операция на Европейския съюз в южната част на Централното Средиземноморие (EUNAVFOR MED операция SOPHIA)

62

 

*

Решение (ОВППС) 2016/2315 на Съвета от 19 декември 2016 година за изменение на Решение 2014/512/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна

65

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2316 на Комисията от 16 декември 2016 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1849 относно мерки за предотвратяване на въвеждането и разпространението в Съюза на вредители по отношение на някои зеленчуци с произход от Гана

66

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2317 на Комисията от 16 декември 2016 година за изменение на Решение 2008/294/ЕО и Решение за изпълнение 2013/654/ЕС, с оглед да се улесни предоставянето на мобилни съобщителни услуги на борда на въздухоплавателни средства (MCA услуги) в Съюза (нотифицирано под номер С(2016) 8413)  ( 1 )

67

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2318 на Комисията от 16 декември 2016 година относно дерогация от взаимното признаване на разрешенията за биоциди, съдържащи бродифакум, от страна на Испания, в съответствие с член 37 от Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2016) 8414)

72

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2319 на Комисията от 16 декември 2016 година за потвърждение или изменение на предварителните изчисления на средните специфични емисии на CO2 и на целите за специфичните емисии, поставени на производителите на леки пътнически автомобили за календарната 2015 г. в съответствие с Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2016) 8579)

74

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2320 на Комисията от 16 декември 2016 година за потвърждение или изменение на предварителното изчисление на средните специфични емисии на CO2 и на целите за специфичните емисии на производителите на нови леки търговски превозни средства за календарната 2015 година в съответствие с Регламент (ЕС) № 510/2011 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2016) 8583)

96

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2321 на Комисията от 19 декември 2016 година относно формата на свидетелството за годност за рециклиране, издавано съгласно Регламент (ЕС) № 1257/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно рециклирането на кораби ( 1 )

112

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2322 на Комисията от 19 декември 2016 година относно формата на декларацията за приключване на рециклирането на кораб, изисквана съгласно Регламент (ЕС) № 1257/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно рециклирането на кораби ( 1 )

117

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2323 на Комисията от 19 декември 2016 година за установяване на европейски списък на съоръженията за рециклиране на кораби в съответствие с Регламент (ЕС) № 1257/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно рециклирането на кораби ( 1 )

119

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2324 на Комисията от 19 декември 2016 година относно формата на доклада за планирано започване на рециклирането на кораб, изискван съгласно Регламент (ЕС) № 1257/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно рециклирането на кораби ( 1 )

129

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2325 на Комисията от 19 декември 2016 година относно формата на свидетелството за инвентарния опис на опасните материали, издавано съгласно Регламент (ЕС) № 1257/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно рециклирането на кораби ( 1 )

131

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top