Help Print this page 

Document L:2016:342:TOC

Title and reference
Официален вестник на Европейския съюз, L 342, 16 декември 2016 г.

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 342

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 59
16 декември 2016 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива (ЕС) 2016/2258 на Съвета от 6 декември 2016 година за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на достъпа на данъчните органи до информация за борбата с изпирането на пари

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2259 на Комисията от 15 декември 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1235/2008 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета по отношение на режима за внос на биологични продукти от трети държави ( 1 )

4

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2260 на Комисията от 15 декември 2016 година за изменение на регламенти (ЕО) № 226/2007, (ЕО) № 1293/2008, (ЕО) № 910/2009, (ЕО) № 911/2009, (ЕС) № 1120/2010, (ЕС) № 212/2011 и регламенти за изпълнение (ЕС) № 95/2013 и (ЕС) № 413/2013 по отношение на наименованието на титуляря на разрешенията за Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M и Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 ( 1 )

14

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2261 на Комисията от 15 декември 2016 година за разрешаване на употребата на меден(I) оксид като фуражна добавка за всички видове животни ( 1 )

18

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2262 на Комисията от 15 декември 2016 година за изменение за 257-и път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с организациите ИДИЛ (Даиш) и Ал Кайда

22

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2263 на Комисията от 15 декември 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

24

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2264 на Комисията от 15 декември 2016 година относно минималната продажна цена за обезмаслено мляко на прах за първата частична покана за участие в търг в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2080

26

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2265 на Съвета от 6 декември 2016 година за изменение на Решение 2007/884/ЕО за оправомощаване на Обединеното кралство да продължава да прилага мярка, дерогираща от член 26, параграф 1, буква а) и членове 168 и 169 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

28

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2266 на Съвета от 6 декември 2016 година за разрешаване на Нидерландия да прилага намалена данъчна ставка по отношение на електроенергията, доставяна за станции за зареждане на електрически превозни средства

30

 

*

Решение (ЕС) 2016/2267 на Съвета от 6 декември 2016 година за изменение на Решение 1999/70/ЕО относно външните одитори на националните централни банки по отношение на външните одитори на Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

32

 

*

Решение за изпълнение (EС) 2016/2268 на Комисията от 14 декември 2016 година за изменение на решения 2007/305/ЕО, 2007/306/ЕО и 2007/307/ЕО по отношение на преходния период за следи от хибридна маслодайна рапица Ms1×Rf1 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4), хибридна маслодайна рапица Ms1×Rf2 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5) и маслодайна рапица Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1), както и от производните им продукти (нотифицирано под номер С(2016) 8390)

34

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2269 на Комисията от 15 декември 2016 година относно еквивалентността на регулаторната рамка по отношение на централните контрагенти в Индия в съответствие с Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета

38

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2270 на Комисията от 15 декември 2016 година относно еквивалентността на одобрените борси в Сингапур в съответствие с Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

42

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2271 на Комисията от 15 декември 2016 година относно еквивалентността на борсите на финансови инструменти и стоковите борси в Япония в съответствие с Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

45

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2272 на Комисията от 15 декември 2016 година относно еквивалентността на финансовите пазари в Австралия в съответствие с Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

48

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2273 на Комисията от 15 декември 2016 година относно еквивалентността на признатите борси в Канада в съответствие с Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

51

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2274 на Комисията от 15 декември 2016 година относно еквивалентността на регулаторната рамка по отношение на централните контрагенти в Нова Зеландия в съответствие с Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета

54

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2275 на Комисията от 15 декември 2016 година относно еквивалентността на регулаторната рамка по отношение на централните контрагенти в Япония в съответствие с Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета

57

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2276 на Комисията от 15 декември 2016 година относно еквивалентността на регулаторната рамка по отношение на централните контрагенти в Бразилия в съответствие с Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета

61

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2277 на Комисията от 15 декември 2016 година относно еквивалентността на регулаторната уредба на централните контрагенти в Международния финансов център на Дубай в съответствие с Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета

65

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2278 на Комисията от 15 декември 2016 година относно еквивалентността на регулаторната рамка по отношение на централните контрагенти в Обединените арабски емирства в съответствие с Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета

68

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2279 на Комисията от 15 декември 2016 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2122 относно защитните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5N8 в някои държави членки (нотифицирано под номер С(2016) 8835)  ( 1 )

71

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение № 1/2016 на Съвета за стабилизиране и асоцииране ЕС — Косово от 25 ноември 2016 година за приемане на неговия процедурен правилник [2016/2280] ( *1 )

100

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

 

(*1)   Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244/1999 на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top