EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:195:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 195, 20 юли 2016 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 195

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 59
20 юли 2016 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2016/1177 на Съвета от 12 юли 2016 година за подписването от името на Европейския съюз и временното прилагане на Протокол за изменение на Споразумението между Европейската общност и Княжество Монако относно предвиждане на мерки с равностоен ефект на предвидените в Директива 2003/48/ЕО на Съвета

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2016/1178 на Комисията от 10 юни 2016 година за допълване на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за задължението за клиринг ( 1 )

3

 

*

Регламент (ЕС) 2016/1179 на Комисията от 19 юли 2016 година за изменение с цел адаптиране към научно-техническия прогрес на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси ( 1 )

11

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1180 на Комисията от 19 юли 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

26

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1181 на Комисията от 19 юли 2016 година за определяне на коефициента на разпределение за количествата, за които се отнасят подадените от 1 до 7 юли 2016 г. заявления за лицензии за внос и заявления за права на внос, и за определяне на количествата, които следва да бъдат добавени към определените за подпериода от 1 януари до 31 март 2017 г. количества в рамките на тарифните квоти, открити по силата на Регламент (ЕО) № 616/2007 за птиче месо

28

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2016/1182 на Съвета от 18 юли 2016 година относно Правилника за персонала на Института на Европейския съюз за изследване на сигурността

31

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1183 на Комисията от 14 юли 2016 година за одобряване на програма за спешна ваксинация срещу заразен нодуларен дерматит при говеда в България и за изменение на приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2016/645 (нотифицирано под номер С(2016) 4360)  ( 1 )

75

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 1441/2007 на Комисията от 5 декември 2007 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 2073/2005 относно микробиологичните критерии за храните ( ОВ L 322, 7.12.2007 г. )

82

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) № 1019/2013 на Комисията от 23 октомври 2013 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 2073/2005 по отношение на хистамин в рибните продукти ( ОВ L 282, 24.10.2013 г. )

83

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета ( ОВ L 102, 11.4.2006 г. ) (Специално издание 2007 г., глава 05, том 008)

83

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top