Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:173:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 173, 30 юни 2016 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 173

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 59
30 юни 2016 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (EС) 2016/1050 на Съвета от 24 юни 2016 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1388/2013 за откриване и управление на автономни тарифни квоти на Съюза за някои селскостопански и промишлени продукти

1

 

*

Регламент (ЕС) 2016/1051 на Съвета от 24 юни 2016 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1387/2013 за суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за определени селскостопански и промишлени продукти

5

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2016/1052 на Комисията от 8 март 2016 година за допълване на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно условията, приложими за програмите за обратно изкупуване и мерките за стабилизиране ( 1 )

34

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1053 на Комисията от 28 юни 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95 по отношение на определянето на представителните цени в секторите на птичето месо и яйцата и за яйчния албумин

42

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1054 на Комисията от 29 юни 2016 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1238/2013 на Съвета за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи) с произход или изпратени от Китайската народна република и Регламент за изпълнение (ЕС) № 1239/2013 на Съвета за налагане на окончателно изравнително мито върху вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи) с произход или изпратени от Китайската народна република

44

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1055 на Комисията от 29 юни 2016 година за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на техническите средства за подходящо публично разкриване на вътрешна информация и за отлагане на публичното разкриване на вътрешна информация в съответствие с Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

47

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1056 на Комисията от 29 юни 2016 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаване на срока на одобрението на активното вещество глифозат ( 1 )

52

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1057 на Комисията от 29 юни 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

55

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1058 на Комисията от 29 юни 2016 година за закриване на тръжната процедура за изкупуване на обезмаслено мляко на прах при публична интервенция, открита с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/826

57

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1059 на Комисията от 20 юни 2016 година за изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на някои разходи, направени от държавите членки в рамките на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (нотифицирано под номер С(2016) 3753)

59

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1060 на Комисията от 29 юни 2016 година за изменение на Решение за изпълнение 2013/707/ЕС за потвърждаване на приемането на ангажимент, предложен във връзка с антидъмпинговата и антисубсидийната процедура относно вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи) с произход или изпратени от Китайската народна република, за периода на прилагане на окончателни мерки

99

 

 

НАСОКИ

 

*

Насоки (ЕС) 2016/1061 на Европейската централна банка от 26 май 2016 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2008/8 относно събирането на данни относно еврото и функционирането на Валутната информационна система 2 (ЕЦБ/2016/15)

102

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top