EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:160:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 160, 17 юни 2016 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 160

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 59
17 юни 2016 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2016/957 на Комисията от 9 март 2016 година за допълване на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на подходящите правила, системи и процедури, както и образците за уведомяване, които да се използват за предотвратяване, откриване и докладване на злоупотреби или на подозрителни нареждания или сделки ( 1 )

1

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2016/958 на Комисията от 9 март 2016 година за допълване на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно техническите правила за обективното представяне на инвестиционните препоръки или на друга информация, с която се препоръчва или се предлага инвестиционна стратегия, и за разкриването на конкретни интереси или индикации за конфликти на интереси ( 1 )

15

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/959 на Комисията от 17 май 2016 година за определяне на технически стандарти за изпълнение за пазарните проучвания по отношение на системите и образците на уведомленията, които трябва да бъдат използвани от разкриващите участници на пазара, както и формата на записите в съответствие с Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

23

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2016/960 на Комисията от 17 май 2016 година за допълване на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на подходящите механизми, системи и процедури за разкриващите участници на пазара, провеждащи пазарни проучвания ( 1 )

29

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/961 на Комисията от 26 май 2016 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Conwy Mussels (ЗНП)]

34

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/962 на Комисията от 16 юни 2016 година за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на единните формуляри, образци и определения за определянето и предаването на информация от компетентните органи и органите за преструктуриране на Европейския банков орган съгласно Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

35

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/963 на Комисията от 16 юни 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 474/2006 по отношение на списъка на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Съюза ( 1 )

50

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/964 на Комисията от 16 юни 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

79

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/965 на Комисията от 16 юни 2016 година за определяне на коефициента на разпределение за количествата, за които се отнасят подадените от 1 до 7 юни 2016 г. заявления за лицензии за внос, и за определяне на количествата, които следва да бъдат добавени към определените за подпериода от 1 октомври до 31 декември 2016 г. количества в рамките на тарифните квоти, открити по силата на Регламент (ЕО) № 533/2007 в сектора на птичето месо

81

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/966 на Комисията от 16 юни 2016 година за определяне на коефициента на разпределение за количествата, за които се отнасят подадените от 1 до 7 юни 2016 г. заявления за лицензии за внос, и за определяне на количествата, които следва да бъдат добавени към определените за подпериода от 1 октомври до 31 декември 2016 г. количества в рамките на тарифните квоти, открити по силата на Регламент (ЕО) № 1385/2007 в сектора на птичето месо

84

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/967 на Комисията от 16 юни 2016 година за определяне на коефициента на разпределение за количествата, за които се отнасят подадените от 1 до 7 юни 2016 г. заявления за права на внос в рамките на тарифните квоти, открити по силата на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2078 за птиче месо с произход от Украйна

87

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2016/968 на Съвета от 6 юни 2016 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи (програма ISA2)

90

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/969 на Комисията от 15 юни 2016 година за определяне на стандартни изисквания за докладване по съфинансирани от Съюза национални програми за ликвидиране, контрол и наблюдение на болести по животните и зоонози и за отмяна на Решение за изпълнение 2014/288/ЕС (нотифицирано под номер С(2016) 3615)  ( 1 )

94

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top