EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:144:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 144, 1 юни 2016 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 144

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 59
1 юни 2016 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2016/859 на Съвета от 4 март 2016 година относно подписването, от името на Европейския съюз и неговите държави-членки, и временното прилагане на Протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Република Ливан, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

1

 

 

Протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Република Ливан, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

3

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2016/860 на Комисията от 4 февруари 2016 година за допълнително уточняване на обстоятелствата, при които е необходимо изключване от приложното поле на правомощията за обезценяване или преобразуване съгласно член 44, параграф 3 от Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници

11

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2016/861 на Комисията от 18 февруари 2016 година за поправка на Делегиран регламент (ЕС) № 528/2014 на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за риска по опции, различен от делта риска, при стандартизирания подход за пазарен риск и за поправка на Делегиран регламент (ЕС) № 604/2014 на Комисията за допълване на Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти във връзка с качествените и подходящите количествени критерии за установяване на категориите персонал, чиито професионални дейности имат съществено въздействие върху рисковия профил на институцията ( 1 )

21

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/862 на Комисията от 31 май 2016 година относно отказ за разрешаване на здравна претенция за храните, различна от претенциите, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата ( 1 )

24

 

*

Регламент (ЕС) 2016/863 на Комисията от 31 май 2016 година за изменение на приложения VII и VIII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на корозивното действие върху кожата/дразненето на кожата, сериозното увреждане на очите/дразненето на очите и острата токсичност ( 1 )

27

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/864 на Комисията от 31 май 2016 година относно неподновяването на одобрението на активното вещество триасулфурон в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

32

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/865 на Комисията от 31 май 2016 година за започване на разследване във връзка с предполагаемото заобикаляне на антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2384 върху вноса на някои видове алуминиево фолио с произход от Китайската народна република, чрез внос на някои леко модифицирани видове алуминиево фолио от Китайската народна република и за въвеждане на регистрационен режим за този внос

35

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/866 на Комисията от 31 май 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

42

 

*

Регламент (ЕС) 2016/867 на Европейската централна банка от 18 май 2016 година относно събирането на подробни данни за кредитите и кредитния риск (ЕЦБ/2016/13)

44

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2016/868 на Европейската централна банка от 18 май 2016 година за изменение на Решение ЕЦБ/2014/6 относно организирането на подготвителни мерки за събирането на подробни данни за кредити от Европейската система на централните банки (ЕЦБ/2016/14)

99

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top