Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:131:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 131, 20 май 2016 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 131

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 59
20 май 2016 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2016/776 на Съвета от 29 април 2016 година за подписване от името на Европейския съюз и за временно прилагане на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и правителството на островите Кук и протокола за прилагане към него

1

 

 

Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и правителството на островите Кук

3

 

*

Споразумение под формата на размяна на дипломатически ноти с Япония в съответствие с член 15, параграф 3, буква б) от Споразумението за взаимно признаване с цел да се измени Част Б на Секторното приложение относно добрите производствени практики (ДПП) по отношение на лекарствените продукти

34

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2016/777 на Съвета от 29 април 2016 година за разпределяне на възможностите за риболов съгласно протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и правителството на островите Кук

39

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2016/778 на Комисията от 2 февруари 2016 година за допълване на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на обстоятелствата и условията, при които плащането на извънредните последващи вноски може да бъде частично или напълно отложено, както и по отношение на критериите за определяне на дейностите, услугите и операциите — във връзка с критичните функции, и за определяне на стопанските дейности и свързаните с тях услуги — във връзка с основните стопански дейностиТекст от значение за ЕИП  (1 )

41

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/779 на Комисията от 18 май 2016 година за определяне на единни правила относно процедурите за определяне дали тютюнево изделие притежава характерни вкусово-ароматни качестваТекст от значение за ЕИП  (1 )

48

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/780 на Комисията от 19 май 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 329/2007 на Съвета относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

55

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/781 на Комисията от 19 май 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

61

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/782 на Комисията от 19 май 2016 година за определяне на коефициента на разпределение за количествата, за които се отнасят подадените от 1 до 7 май 2016 година заявления за лицензии за внос в рамките на тарифните квоти, открити по силата на Регламент (ЕО) № 891/2009 в сектора на захарта, и за временно прекратяване на подаването на заявления за такива лицензии

63

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2016/783 на Съвета от 12 май 2016 година относно позицията, която трябва да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи (бюджетен ред 12.02.01)

66

 

*

Решение (ЕС) 2016/784 на Съвета от 12 май 2016 година относно позицията, която трябва да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи (бюджетен ред 04 03 01 03)

70

 

*

Решение (ОВППС) 2016/785 на Съвета от 19 май 2016 година за изменение на Решение 2013/183/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

73

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/786 на Комисията от 18 май 2016 година за определяне на процедурата за създаването и дейността на независима консултативна група, която подпомага държавите членки и Комисията при определянето дали тютюневи изделия притежават характерни вкусово-ароматни качества (нотифицирано под номер С(2016) 2921) Текст от значение за ЕИП  (1 )

79

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/787 на Комисията от 18 май 2016 година за съставяне на приоритетен списък на добавките, съдържащи се в цигарите и тютюна за ръчно свиване на цигари, които подлежат на задължения за разширено уведомяване (нотифицирано под номер С(2016) 2923) Текст от значение за ЕИП  (1 )

88

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top