EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:101:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 101, 16 април 2016 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 101

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 59
16 април 2016 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2016/581 на Съвета от 11 април 2016 година относно подписването от името на Европейския съюз на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Източна република Уругвай в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъка на Република Хърватия в процеса на присъединяването ѝ към Европейския съюз

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2016/582 на Комисията от 15 април 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 333/2007 по отношение на анализа на неорганичен арсен, олово и полициклични ароматни въглеводороди и някои критерии за оценка на анализаТекст от значение за ЕИП  (1 )

3

 

*

Регламент (ЕС) 2016/583 на Комисията от 15 април 2016 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1332/2011 относно установяване на общи изисквания за използване на въздушното пространство и работни процедури за избягване на опасни сближения във въздухаТекст от значение за ЕИП  (1 )

7

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/584 на Комисията от 15 април 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

10

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Делегирана директива (ЕС) 2016/585 на Комисията от 12 февруари 2016 година за изменение, с цел адаптиране към техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, състоящо се в освобождаване на оловото, кадмия, шествалентния хром и полибромираните дифенилови етери (PBDE) от съответното ограничение по отношение на резервни части, взети обратно от и използвани за ремонт или обновяване на медицински изделия или електронни микроскопиТекст от значение за ЕИП  (1 )

12

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/586 на Комисията от 14 април 2016 година относно техническите стандарти за механизма за зареждане на електронни цигари (нотифицирано под номер С(2016) 2093) Текст от значение за ЕИП  (1 )

15

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/587 на Комисията от 14 април 2016 година за одобряване на технологията, използвана при ефективни външни светлини със светодиоди, като иновативна технология за намаляване на емисиите на CO2 от пътнически автомобили съгласно Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на СъветаТекст от значение за ЕИП  (1 )

17

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/588 на Комисията от 14 април 2016 година за одобряване на технологията, използвана в ефективни алтернатори за напрежение 12 V, като иновативна технология за намаляване на емисиите на CO2 от пътнически леки автомобили съгласно Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на СъветаТекст от значение за ЕИП  (1 )

25

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2016/341 на Комисията от 17 декември 2015 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета чрез преходни правила за някои разпоредби от Митническия кодекс на Съюза, за случаите, когато съответните електронни системи все още не са в действие, и за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 ( ОВ L 69, 15.3.2016 г. )

33

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top